คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (2566)

มิถุนายน 19, 2023 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (9) หน่วยตรวจสอบภายใน
มิถุนายน 19, 2023 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มิถุนายน 19, 2023 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (7) กลุ่มนิเทศฯ
มิถุนายน 19, 2023 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (6) กลุ่มพฒันาครู
มิถุนายน 19, 2023 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
มิถุนายน 19, 2023 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (2) กลุ่มนโยบายและแผน
มิถุนายน 19, 2023 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ict
มิถุนายน 19, 2023 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (1) กลุ่มอำนวยการ
มิถุนายน 19, 2023 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (4) กลุ่มบริหารงานการเงิน
มิถุนายน 19, 2023 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (10) กลุ่มกฎหมายและคดี
Message us