กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มิถุนายน 19, 2023 1.รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มิถุนายน 19, 2023 2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ๔๒
มิถุนายน 19, 2023 3.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒-๔๕
มิถุนายน 19, 2023 4.พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
มิถุนายน 19, 2023 5.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562
มิถุนายน 19, 2023 6.พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546
มิถุนายน 19, 2023 7.พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
มิถุนายน 19, 2023 8.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
มิถุนายน 19, 2023 9.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๗
มิถุนายน 19, 2023 11.พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
มิถุนายน 19, 2023 10.พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
มิถุนายน 19, 2023 12.พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔)
มิถุนายน 19, 2023 13.พรบ.-สภาครู
มิถุนายน 19, 2023 14.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕
มิถุนายน 19, 2023 15.พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7
มิถุนายน 19, 2023 16.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชุดที่ 8
Message us