คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 2567

(1) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ
(2) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน
(3) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน

Message us