โรงเรียนบ้านเวียงแหง เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ด้วยโรงเรียนบ้านเวียงแหง ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เพื่อลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม ทำให้ผู้เรียน ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และมีเจตคติที่ดีในศตวรรษที่ ๒๑ โดยทางโรงเรียนได้จัดทำผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ COSESS EDUCATION : การศึกษาสร้างอาชีพ

Message us