คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2567

(1) คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
(2) คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน
(3) คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

Message us