สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ดำเนินการตามนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นำโดย นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. นพดล ใจแช่ม, นายอภิรมย์ ผิวลออ รอง ผอ.สพป.ชม 3, ผอ.กลุ่ม/หน่วย ได้จัดการประชุมพิจารณาลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ตามโครงการในแผนปฎิบัติการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 และจัดให้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การลดภาระการประเมินของสถานศึกษาในระดับ สพท. สำหรับ นโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ปรับระบบการประเมินวิทยฐานะที่เน้นตามสภาพจริง ลดการทำเอกสาร-ขั้นตอนการประเมิน ไม่ซับซ้อนและเป็นธรรม ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

Message us