สนุกสนาน ชื่นมื่น สพป.ชม. 3 จัดเดิน วิ่ง ปันสุข เพื่อน้องบนดอย ระดมทุนสร้างห้องน้ำให้นักเรียน

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดงานเดิน วิ่ง ปันสุข เพื่อน้องบนดอย ระดมทุนสร้างห้องน้ำให้นักเรียน พร้อมให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้กับประชาชนวัยเรียน ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง มีโรงเรียนในสังกัด 153 แห่ง มีนักเรียน 43,533 คน ประกอบด้วยนักเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บางครอบครัวไม่มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ “เดิน – วิ่ง ปันสุข เพื่อน้องบนดอย” ประจำปี 2567 (สุขา ปันสุข ปี 2) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบปัญหาดังกล่าว
นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประธานกิจกรรมฯ กล่าวว่า “โครงการวิ่งของเราครั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างห้องสุขาให้กับน้องที่อยู่บนดอยถิ่นทุรกันดาร จำนวน 29 หลัง (ตำบลละ 1 หลัง) หลังละ 33,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 957,000 บาท เหนือสิ่งอื่นใด กิจกรรมครั้งนี้ ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกายด้วย”
กิจกรรมเดินวิ่ง ปันสุข เพื่อน้องบนดอย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง 5 อำเภอ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวนร่วม 1,000 คน มียอดรับสมทบทุนกิจกรรมทั้งสิ้น กว่า 1,189,000 บาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ให้งานเดินวิ่งครั้งนี้ สำแร็จลุล่วงไปด้วยดี การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและบุคลากร ใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
+22
Message us