กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นายอภิรมย์ ผิวละออ, ว่าที่ร้อยตรี นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย, ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพ ธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัยตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ชม.3 ได้ให้ข้อราชการตลอดจนนโยบายต่างๆ กับบุคลากร ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Message us