การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

การอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และการขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า

 

Message us