ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คะแนนตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายฯ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คะแนนตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายฯ

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธาน พร้อมด้วย นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คะแนนตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย และพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ณ ห้องประชุมอิงดอยชั้น 4

Message us