โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ACTIVE LEARNING

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมงานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวนิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Message us