มอบเกียรติบัตรรางวัล “บุคลากรดีเด่น ด้านผลงานการปฏิบัติงาน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ

นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่มีผลงานดีเด่นด้านผลงานการปฏิบัติงาน ได้มอบเกียรติบัตรรางวัล “บุคลากรดีเด่น ด้านผลงานการปฏิบัติงาน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยคัดเลือกบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย ที่มีคุณสมบัติเป็นคนดี มีคุณธรรม อุทิศเวลาให้ทางราชการ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ มีความมุ่งมั่น มีวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวงมีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย ความเสียสละทุ่มเทสติปัญญา
ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลสำเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งสำรวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง และ/หรือพวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [SLGF id=39162]

Message us