พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.ชม.3 เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และการอบรมการประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ พร้อมด้วย ดร.เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางอลิสตรา อ่อนอัด, นางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะปัญญา และนางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.ชม.3 ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี” และทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา แกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา มีสถานศึกษาเข้าร่วมลงนามได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง โรงเรียนบ้านแม่ขิ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว โรงเรียนวัดป่าแดง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ยังได้เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

[SLGF id=37338]

Message us