ประชุมระหว่างที่ปรึกษากิติมศักดิ์และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมประชุมระหว่างที่ปรึกษากิติมศักดิ์และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กับคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ สำหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้พิจารณาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

Message us