ประชุมตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนในเขตบริการและนอกเขตบริการของโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธาน พร้อมด้วย นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นางสาวจันวีนา สุวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางนริสา พงษ์พานิชย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางประทุม ตามไท ผอ.กลุ่มอำนวยการ, นายไกรสร จาวรรณะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนในเขตบริการและนอกเขตบริการของโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไร่ส้ม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Message us