• slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot dana 2023
 • slot dana gacor
 • slot dana gacor 2023
 • situs slot dana gacor
 • slot dana gacor maxwin
 • situs dana
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor 2023
 • slot online
 • slot online 2023
 • situs slot online
 • slot online maxwin
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565

  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  ข้อมูลพื้นฐาน = (O1- O6)

  การประชาสัมพันธ์ = (O7)

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล = (O8- O9)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  การดำเนินงาน = (O10- O12)

  การปฏิบัติงาน = (O13- O17)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี = (O18- O20)

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ = (O21- O24)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล = (O25- O31)

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม = (O32- O33)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร = (O34- O35)

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต = (O36- O37)

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร = (O38- O41)

  ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน = (O42- O43)

  Message us