การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน = (O1- O6)

การประชาสัมพันธ์ = (O7)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล = (O8- O9)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน = (O10- O12)

การปฏิบัติงาน = (O13- O17)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี = (O18- O20)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ = (O21- O24)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล = (O25- O31)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม = (O32- O33)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร = (O34- O35)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต = (O36- O37)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร = (O38- O41)

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน = (O42- O43)

Message us