การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Message us