การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Message us