การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Message us