• slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor
 • slot dana 2023
 • slot dana gacor
 • slot dana gacor 2023
 • situs slot dana gacor
 • slot dana gacor maxwin
 • situs dana
 • slot
 • slot 2023
 • slot gacor
 • slot gacor 2023
 • situs slot gacor
 • slot gacor maxwin
 • situs slot gacor 2023
 • slot online
 • slot online 2023
 • situs slot online
 • slot online maxwin
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ปี 2565)

  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 10-2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 11-2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 19-2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

  พรบ การศึกษาฉบับที่ 4

  พรบ คอม 2550

  พรบ คอม ฉบับ 2 2560

  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545

  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

  พรบ.ข้าราชการครูเเละบุคลลากรทางการศึกษา 2547

  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

  ระเบียบพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (1)

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

  รัฐธรรมนูญ 2560

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ปี 2564)

   

  Message us