กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(01) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 10-2559

(02) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 11-2559

(03) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 19-2560

(04) พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ2545

(05) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

(06) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(07) พรบ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาง

(08) พรบ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(09) พรบ.ประชุมมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(10) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(11) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพื่ิมเติม

(12) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(13) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

(13) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

(15) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

(15) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

(17) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน 2548

(18) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

(19) ระเบียบหักเงินเดือน ศธ พศ. 2551

(20) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(21) สพฐ.มอบอำนาจ ตามระเบียบเบิกเงินจากคลังฯ

Message us