กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ปี 2565)

4. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 10-2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 11-2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 19-2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

พรบ การศึกษาฉบับที่ 4

พรบ คอม 2550

พรบ คอม ฉบับ 2 2560

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พรบ.ข้าราชการครูเเละบุคลลากรทางการศึกษา 2547

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

ระเบียบพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (1)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

รัฐธรรมนูญ 2560

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ปี 2564)

 

Message us