วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วย
ว่าที่ ร.ต. นพดล ใจแช่ม, นายอภิรมย์ ผิวละออ
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัยตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และได้ให้ผู้บริหารพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ ลานหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ แคลริเน็ต
Message us