อบรม โครงการเฝ้าระวังและเสริมสร้างการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์

วันที่ 21 มิ.ย. 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.ชม เขต 3 มอบหมายให้ นายอภิรมย์ ผิวละออ รอง ผอ.สพป.ชม เขต 3 เป็นประธานเปิดอบรม โครงการเฝ้าระวังและเสริมสร้างการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ประกอบด้วย โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม, โรงเรียนบ้านสุขฤทัย, โรงเรียน ตชด. ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.3 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์ปฏิบัติการ ทหารพรานกองบังคับการกองทัพภาคที่ 3 แลโรงเรียนบ้านเวียงฝาง การฝึกอบรมเน้นกระบวนการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยตอบสนองนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ (Coaching) การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน ณ โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Message us