ลดภาระการประเมินสถานศึกษา ตามนโยบายระยะเร่งด่วน สพป.ชม.3 นิเทศสถานศึกษาด้วยระบบออนไลน์

วันที่ 14 มิ.ย. 2567 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. นพดล ใจแช่ม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นายกสมาคมครูอำเภอฝาง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพตำบลแม่ข่าและตำบลสันทราย ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่าและตำบลสันทราย อำเภอฝาง ผ่านระบบออนไลน์    (Google Meet)      เพื่อเป็นการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ตามนโยบายระยะเร่งด่วน  (Quick Win )   ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Message us