โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อจัดทำแผน เสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.ชม เขต 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางปัทมา พุทธแสน, นายอภิรมย์ ผิวละออ รอง ผอ.ฯ, หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อจัดทำแผน เสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการลดระดับความรุนแรง ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สพป.ชม. เขต 3
Message us