สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สพฐ. ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “สพฐ. วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ”

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนท.) ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “สพฐ. วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของ สพฐ. ด้านการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้ประชาชนในสังคมได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมีนักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 42 เขต ซึ่งมีการประชุมคัดเลือกและตัดสินคลิปวิดีโอ ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ทางเพจ facebook ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ในการพิจารณาตัดสินผลงานครั้งนี้ มีคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย นายพัฒนะ จิรวงศ์ กรรมการสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นายวรวิทย์ วงษ์ศรีเมือง Creative Event นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สพม.สกลนคร นางสาวรุณฤดี เลาหะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และนายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ นักประชาสัมพันธ์ สพฐ. ซึ่งผลการประกวด จำนวน 5 รางวัล มีดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร โดยมีนายกวีศิลป์ อินต๊ะโคตร์ และนายดนัย แป้นทองคำ เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

4. รางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

5. รางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

สำหรับโครงการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “สพฐ. วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” สืบเนื่องจาก สพฐ. มีหน่วยงานภายในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก รวมถึงข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ที่มีความแตกต่างหลากหลายของภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น การสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน และผลงานความก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ทันต่อสถานการณ์ บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นประโยชน์ เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ การสนับสนุนในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน ซึ่งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเนื้อหาที่เป็นลักษณะคลิปวิดีโอขนาดสั้นและอินโฟกราฟิก (Infographic) จะสามารถดึงดูดความสนใจของประชาชนทั่วไปได้โดยง่าย ซึ่งข้อมูล เนื้อหา และรูปแบบการสื่อสารดังกล่าวยังสามารถถูกเผยแพร่และส่งต่อไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อีกทั้งยังสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สพฐ. โดยศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้ประชาชนในสังคมได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของ สพฐ. มากยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งเสริมให้นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัด ตามแนวทาง “สพฐ. วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ที่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชนได้ดี โดยรวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ สพฐ. ให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากประกาศผลผู้ชนะการประกวดแล้ว จะมีพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

Cr: https://www.obec.go.th/archives/895786

Message us
mahjong ways sabung ayam online casino online indomaster88