สพป.เชียงใหม่เขต 3 ร่วมถวายพระพรชัย เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม

สพป.เชียงใหม่เขต 3 ร่วมถวายพระพรชัย เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล คือ วันสำคัญในวัฒนธรรมประเพณีไทยที่จะมีการจัดพระราชพิธีขึ้น โดยสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายไว้ว่า พระราชพิธีฉัตรมงคล เป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาเศวตฉัตร เครื่องราชูปโภค เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี
พระราชพิธีดังกล่าวเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยตามธรรมเนียมเดิมจะเริ่มพิธีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ตรงกับครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกและพระราชทานชื่อว่า “ฉัตรมงคล”
แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 แต่ยังคงให้จัดพระราชพิธีฉัตรมงคลในเดือน 6 ไว้เช่นเดิม
ต่อมาในรัชกาลที่ 9 มีการกำหนด “วันฉัตรมงคล” ไว้ในวันที่ 5 พฤษภาคม แต่ในรัชกาลที่ 10 มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในทุกปี วันฉัตรมงคลจึงตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปีนั่นเอง
Message us