วิสัยทัศน์/พันธกิจ/จุดเน้น

วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา เสริมสร้างจิตอาสา พัฒนาสู่ความยั่งยืน”

พันธกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

  1. จัดการศึกษาบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามรถในการแข่งขัน
  3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  6. ส่งเสริมการพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
  7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainabl Develonment Goals : SDGs)
  8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

จุดเน้น 4 สร้าง สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

สร้าง คุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สร้างสรรค์ผลงาน
2. การบริการฉับไว
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส
4. รักษาวินัยและจิตอาสา

สร้าง ศรัทธาพัฒนาโรงเรียน
1. การรักษาความสะอาด
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง
3. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เครือข่ายการมีส่วนร่วม

สร้าง นักเรียนเพียรสู่ความก้าวหน้า
1. พัฒนาการอ่านการเขียน
2. เน้นความสามารถทางวิชาการ/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. เน้นอาชีพและการมีงานทำ
4. เน้นระเบียบวินัย

สร้าง จิตอาสาส่งเสริมผู้บริหาร ครู บุคลากร อย่างมืออาชีพ
1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ
2. การจัดการเรียนรู้ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สู่นักเรียน
3. การจัดการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
4. การจัดการวัดผล ประเมินผล และการ นิเทศภายใน