เอกสารดาวน์โหลด

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

Icon

เกียรติบัตรเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (บุคลากรในสำนักงานเขต)

Icon

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

Icon

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ครู)

Icon

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

Icon

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562

Icon

ตารางข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน

Icon

ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิถุนายน 61 (DMC61)

Icon

ข้อมูลจำนวนนักเรียนสิ้นปีการศึกษา (10 พฤศจิกายน 60)

Icon

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2560

Icon

คู่มือการใช้งาน obecmail.org

Icon

EBIT Guideline 2017

Icon

คู่มือSMSS สำหรับโรงเรียนประชารัฐ -โมดูลการวางแผน+การเงินและบัญชี

Icon

คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำหรับโรงเรียนประชารัฐ

Icon

คู่มือการใช้งานระบบ AMSS++ สารบรรณโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Icon

แบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Icon

แบบคำขอเพิ่มปรับปรุ่งข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

Icon

สายงานนิเทศการศึกษา

Icon

สายงานบริหารสถานศึกษา

Icon

สายงานการสอน

Icon

ใบตอบรับเครื่องราช

Icon

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

Icon

ขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

Icon

แบบคำร้องขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนประวัติ

Icon

แบบประเมินพนักงานราชการ

Icon

แบบฟอร์มนับตัวครู

Icon

แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

Icon

แบบคำร้องขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนประวัติ

Icon

แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ

Icon

แบบฟอร์มคำร้องเพิ่มคุณวุฒิ

Icon

แบบฟอร์มใบลา

กลุ่มบริหารงานการเงิน

Icon

เอกสารเงินประกันสัญญา

Icon

หนังสือขอถอนเงินประกันสัญญา

Icon

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ ใหม่ 3

Icon

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ ใหม่ 2

Icon

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ ใหม่ 1

Icon

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่

Icon

แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิ ธอส

Icon

แบบกรอกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

Icon

คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

Icon

ผังงานพัสดุ

Icon

เอกสารการนำฝากเงินประกันสัญญาและการถอนคืนเงินประกันสัญญา

กลุ่มนโยบายและแผน

Icon

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

Icon

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563-2565

Icon

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ

Icon

แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม

Icon

แบบรายงานจำนวนนักเรียนพักนอน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

Icon

สายงานนิเทศการศึกษา

Icon

ตัวอย่างเอกสารประกอบการเขียน SSR / SAR/การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Icon

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

Icon

ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ว่าด้วยศูยน์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

Icon

ตัวอย่างประกาศแต่งตัังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Icon

ฟอร์มสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา

Icon

Ebook Scout

Icon

แจ้งโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน60

Icon

โครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดี

Icon

โครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

Icon

แบบ บค.

Icon

แบบฟอร์ม,ตัวอย่าง โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

Icon

โปรแกรม ปพ1

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

Icon

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครู

กลุ่มอำนวยการ

Icon

หนังสือรับรองโรงเรียน

Icon

ขั้นตอนในการส่งเอกสารขอกู้กองทุน สพท.ชม.3

Icon

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้

Icon

แบบคำขอกู้เงินกองทุน สพท.3

Icon

หนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน

Icon

หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน

Icon

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

Icon

แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1-2560

Icon

แบบคำขอลงนามในหนังสือกู้เงินกรุงไทย

Icon

แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิ ธอส

Icon

แบบคำขอกู้เงินกองทุน สพท3