เอกสารดาวน์โหลด

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

Icon
เกียรติบัตรเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (บุคลากรในสำนักงานเขต)
Icon
เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
Icon
เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ครู)
Icon
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

Icon
ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562
Icon
ตารางข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน
Icon
ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิถุนายน 61 (DMC61)
Icon
ข้อมูลจำนวนนักเรียนสิ้นปีการศึกษา (10 พฤศจิกายน 60)
Icon
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2560
Icon
คู่มือการใช้งาน obecmail.org
Icon
EBIT Guideline 2017
Icon
คู่มือSMSS สำหรับโรงเรียนประชารัฐ -โมดูลการวางแผน+การเงินและบัญชี
Icon
คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำหรับโรงเรียนประชารัฐ
Icon
คู่มือการใช้งานระบบ AMSS++ สารบรรณโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Icon
แบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
Icon
แบบคำขอเพิ่มปรับปรุ่งข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
Icon
สายงานนิเทศการศึกษา
Icon
สายงานบริหารสถานศึกษา
Icon
สายงานการสอน
Icon
ใบตอบรับเครื่องราช
Icon
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
Icon
ขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
Icon
แบบคำร้องขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนประวัติ
Icon
แบบประเมินพนักงานราชการ
Icon
แบบฟอร์มนับตัวครู
Icon
แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
Icon
แบบคำร้องขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนประวัติ
Icon
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
Icon
แบบฟอร์มคำร้องเพิ่มคุณวุฒิ
Icon
แบบฟอร์มใบลา

กลุ่มบริหารงานการเงิน

Icon
เอกสารเงินประกันสัญญา
Icon
หนังสือขอถอนเงินประกันสัญญา
Icon
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ ใหม่ 3
Icon
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ ใหม่ 2
Icon
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ ใหม่ 1
Icon
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ใหม่

Icon
แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิ ธอส
Icon
แบบกรอกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
Icon
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
Icon
ผังงานพัสดุ
Icon
เอกสารการนำฝากเงินประกันสัญญาและการถอนคืนเงินประกันสัญญา

กลุ่มนโยบายและแผน

Icon
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
Icon
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563-2565
Icon
แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ
Icon
แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม
Icon
แบบรายงานจำนวนนักเรียนพักนอน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

Icon
สายงานนิเทศการศึกษา
Icon
ตัวอย่างเอกสารประกอบการเขียน SSR / SAR/การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Icon
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
Icon
ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ว่าด้วยศูยน์พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
Icon
ตัวอย่างประกาศแต่งตัังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Icon
ฟอร์มสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
Icon
Ebook Scout
Icon
แจ้งโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน60
Icon
โครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดี
Icon
โครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
Icon
แบบ บค.
Icon
แบบฟอร์ม,ตัวอย่าง โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
Icon
โปรแกรม ปพ1

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

Icon
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครู

กลุ่มอำนวยการ

Icon
หนังสือรับรองโรงเรียน
Icon
ขั้นตอนในการส่งเอกสารขอกู้กองทุน สพท.ชม.3
Icon
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้
Icon
แบบคำขอกู้เงินกองทุน สพท.3
Icon
หนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน
Icon
หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน
Icon
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
Icon
แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1-2560
Icon
แบบคำขอลงนามในหนังสือกู้เงินกรุงไทย
Icon
แบบคำขอหนังสือผ่านสิทธิ ธอส
Icon
แบบคำขอกู้เงินกองทุน สพท3