สถิตการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผ่านเว็ปไซต์ หน่วยงาน

Pageviews

สถติการเข้าถึงเว็บไซต์

Traffic at a Glance

Pageviews 9,120

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 304

From Search Results 4,531

Unique IPs 3,148

Last 30 minutes 2

Today 83

Yesterday 87