สถิตการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผ่านเว็ปไซต์ หน่วยงาน

Pageviews

สถติการเข้าถึงเว็บไซต์

Traffic at a Glance

Pageviews 8,339

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 278

From Search Results 4,319

Unique IPs 3,007

Last 30 minutes 5

Today 31

Yesterday 125