สถิตการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผ่านเว็ปไซต์ หน่วยงาน

สถติการเข้าถึงเว็บไซต์

Pageviews 4,422

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 147

From Any SERP 23

Unique IPs 2,960

Last 30 minutes 0

Today 1

Yesterday 203