บทคัดย่อ นางสาวหฤทัย บุญประดับ

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม DLTV เป็นฐานแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรม STAR MODEL โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพและ

ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLVมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 2) 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.