o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ลิงค์กลุ่ม)

                    o14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                    (1) กลุ่มอำนวยการ

                    (2) กลุ่มนโยบายและแผน

                    (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                    (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

                    (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล

                    (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                    (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

                    (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                    (9) หน่วยตรวจสอบภายใน

                    (10) กลุ่มกฎหมายและคดี