Integrity and Transparency Assessment: ITA

Transparency Assessment: ITA

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
O15 สถิติการให้บริการ ม.ค.-เม.ย.63 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (กลุ่มการเงิน)
O15 สถิติการรับหนังสือราชการ ธุรการ (กลุ่มนิเทศ)
O15 สถิติการส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานต (กลุ่มนิเทศ)
O15 สถิติการให้บริการ ผู้มารับบริการ ธุรการ (กลุ่มนิเทศ)
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (กลุ่มพัฒนาครู)
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ (กลุ่มนิเทศ) เจษฎา
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ (กลุ่มนิเทศ) เพ็ญวิภา
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ (กลุ่มนิเทศ) รัชนี
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ (กลุ่มนิเทศ) สมาน
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ (กลุ่มนิเทศ) สักการะ
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ (กลุ่มนิเทศ) พัชริดา
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ (กลุ่มนิเทศ) หทัยวรรณ
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ (กลุ่มนิเทศ) อนันต์
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ (กลุ่มนิเทศ) อลิสตรา
O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการของกลุ่มนิเทศ พรกมล (กลุ่มนิเทศ)
O15 ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ อำนวยการรวบร (กลุ่มอำนวยการ)
แบบรายงาน O15 เจษฎา
ตัวชี้วัด ที่ O15 พัชริดา
แบบรายงาน 015 พิศมัย
ตัวชี้วัด ที่ O15 พรกมล
ตัวชี้วัด ที่ O15 พรกมล
ตัวชี้วัด ที่ O15 พัชริดา
แบบรายงาน 015 พิศมัย
แบบรายงาน O15 เจษฎา
O15 กิ่งกาญจน์
O15 วรกันต์
O15 ศน.จตุพร