Integrity and Transparency Assessment: ITA

Transparency Assessment: ITA

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน

O13 คู่มือการปฏิบัติงาน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
O13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2563
O13_คู่มือการปฏิบัติงาน_กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา_นารากร
O13_คู่มือการปฏิบัติงาน_กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา_รสรินย์ (2)
O13_คู่มือการปฏิบัติงาน_กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา_สุพรรณี
O13 คู่มือการใช้อุปกรณ์ห้องประชุม (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ict)
O13 คู่มือการให้บริการ (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ict)
O13 คู่มือปฏิบัติงาน ict (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ict)
O13 คู่มือการปฏบัติงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ฐิตารีย์
O13 คู่มือการปฏบัติงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เทอดเกียรติ
O13 คู่มือการปฏบัติงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ธิยารัศมิ์ วัชราภรณ์
O13 คู่มือการปฏบัติงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผอ.อำพร
O13 คู่มือการปฏบัติงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) พรพรรณ
O13 คู่มือการปฏบัติงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) มธุริน
O13 คู่มือการปฏบัติงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ศิริรัตน์
O13 คู่มือการปฏบัติงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) อลิสา
O13 คู่มือการปฏบัติงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) อุบลพรรณ
O13 คู่มือการปฏบัติงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เอื้องพร
O13 คู่มือการปฏิบัติงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน)
O13 คู่มือปฏิบัติราชการรายบุคคล โกมล (หน่วยตรวจสอบภายใน)
O13 คู่มือปฏิบัติราชการรายบุคคล รพีพัฒนศักดิ์ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(กลุ่มการเงิน)
O13 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ วชิราวรรณ (กลุ่มนิเทศ)
O13 คู่มือปฏิบัติงานงานประสานงาน ( กลุ่มอำนวยการ)
O13 คู่มือปฏิบัติงาน-งานยานพาหนะ-ล่าสุด ( กลุ่มอำนวยการ)
O13 คู่มือปฏิบัติงาน-งานอาคารสถานที่ ( กลุ่มอำนวยการ)
O13 คู่มือปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ ( กลุ่มอำนวยการ)
O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (กล่มพัฒนาครู)
O13 คู่มือการปฏิบัติงาน ปภัสสร (กลุ่มนิเทศ)
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กลุ่มแผน) (จันวีนา สุวรรณ์)
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กลุ่มแผน) (ดิศนันท์ ศรีวิลัย)
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กลุ่มแผน) (วสันต์ จันทร์โอภาส)
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กลุ่มแผน) (ศิริพร จูมั่น)
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กลุ่มแผน) (สกานัฏฐ์ สุทธิธนกัณฐ์)
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กลุ่มแผน) (เอื้อมพร สายดวงแสง)
O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม.3 (กลุ่มแผน)
O13 คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ (กลุ่มอำนวยการ) อนางสาววาสินี วันทานุ, นางสาวธัญญารัตน์ พวงเสน, นายชัชพล คอทอง
O13 คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ (กลุ่มอำนวยการ)
O13 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (กลุ่มกฎหมาย)
O13 การส่งเสริมวินัยและการลงโทษข้าราชการคร (กลุ่มกฎหมาย)
O13 คู่มือกลุ่มงานประกัน 63 อลิสตรา
O13 คู่มือกลุ่มงานประกัน 63 อลิสตรา
งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
013 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทศ
O13 คู่มือ DEEP ศน.เจษฎา
คู่มือกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ศน.จตุพร
คู่มือการปฏิบัติงาน พัชริดา
คู่มือรายบุคคล อลิสตรา พร้อมส่ง
013 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 2
013 คู่มือปฏิบัติงาน DLTV
O13 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ศน.พิศมัย
013 คู่มือปฏิบัติงาน ศน.เพ็ญวิภา