การประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 ดร.กัลยา  มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้มอบหมายให้นายวีระ  บัวผัน รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ 3 เป็นประธานการประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประเมินผู้บริหารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ณ ห้องประชุมอิงดอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3  

รายงานตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( KRS ) รอบที่ 2