Comments

  1. ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค จะใช้คำว่ากลยุทธ์แทนคำว่ายุทธศาสตร์ครับ ซึ่งกลยุทธ์ของ สพป.ชม.3 ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ
   กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
   พระมหากษัตริย์
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทาง
   การศึกษา
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
   (สามารถดูรายละเอียดได้ที่แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563-2565 ของ สพป.ชม.3 ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *