เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ข่าวฝากประกาศ :: รับสมัครเรียนปริญญาโท เอกบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เวลาเรียน 1 ปี (เสาร์-อาทิตย์) ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 95,000 บาท เปิดสอนที่"อำเภอฝาง" สนใจส่งรายชื่อ 084-9867427 คุณชิดชนก "ด่วน" กลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้แจ้งข่าว : นายขวัญชัย ทองคำ เมื่อ :[12/11/2552]
ขยายเวลาการสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี 2553 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[11/11/2552]
อบจ.เชียงใหม่ฝากประกาศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนดังกล่าวให้กับทางอบจ.เชียงใหม่ ขอให้ส่งโดยด่วน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายขวัญชัย ทองคำ เมื่อ :[11/11/2552]
สมาคมครูนักการบริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝางจัดการแข่งขันกีฬาครูอำเภอฝาง - ครูอำเภอแม่อาย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ฮ่าง อำเภอแม่อาย โดยให้นักกีฬาทุกคนไปพร้อมกัน ณ สนามแข่งขันเวลา 12.30 น.  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[10/11/2552]
โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับแผ่น CD แบบรูปรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง (รับที่กลุ่มนโยบายและแผน)1.โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม2.โรงเรียนไชยปราการ3.โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 4.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 5.โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม  
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[10/11/2552]
ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งไฮ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู 2 ชั้น ผู้ได้รับพิจารณาคือ หจก.ซีเอ็มบอสกรุ๊ป ราคารวม 125,000 บาท  
ผู้แจ้งข่าว : สุพรรณี เมื่อ :[10/11/2552]
ด่วน!!! ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. สามารถสั่งจองได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[09/11/2552]
โรงเรียนที่ป้อนข้อมูลกำลังพล ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด ปี 2552 เสร็จแล้ว ขอให้ส่งสำเนาคำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติงานยาเสพติดโดยด่วน ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรวบรวมส่งศูนย์ยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางธนวรรณ พื้นผา เมื่อ :[09/11/2552]
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ the Pacific Association forComputer Assisted Language Learning(PacCALL) และ the Asia-PacificAssociation for Computer-Assisted Language Learning(APACCALL) จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนภาษา ครั้งที่ 3GLoCALL 2009 “Globalization and Localization in CALL”ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.human. cmu.ac.th/glocall2009
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร สุนิธรรม หมายเลขโทรศัพท์
08-4775-5899, 0-5394-3219, 0-5394-3251 ต่อ 303 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[05/11/2552]
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างครูตามโครงการเงิน***้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 6 พฤศจิกายน 2552 สอบถามรายละเอียดที่ได้ 053 - 453493 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[04/11/2552]
ด่วน!! ตามที่กลุ่มส่งเสริมฯ ได้แจ้งให้โรงเรียนมารับหนังสือบันทึกแห่งความภาคภูมิใจ ที่มีจำนวน 45 เล่ม นั้น บัดนี้ได้มีโรงเรียนในสังกัดมารับครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[04/11/2552]
ด่วน!!! การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี 2553 สามารถสั่งจองได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[04/11/2552]
ด่วนที่สุด!!! ให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับอนุมัติให้***้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1/2552 ยืนยันการ***้ยืมในภาคเรียนที่ 2/2552 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางจิรารัตน์ กันธวัง เมื่อ :[02/11/2552]
โรงเรียนบ้านเปียงหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังรายชื่อต่อไปนี้
- นายนฤนาท ยศอ้าย
วันและเวลาในการทำสัญญาจ้าง โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลังเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณ
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[30/10/2552]
โรงเรียนบ้านโละประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
นายบุญส่ง กาวิรส
ใฟ้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[30/10/2552]
โรงเรียนบ้านโละมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวงเงินงบประมาณ 148,000.00 บาท กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านโละ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 - 377342 ในวันและเวลาราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[30/10/2552]
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จัดงานสืบสานประเพณียี่เป็งและงานวันวิชาการตำบลแม่สูน ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณจัดงานบ้านสันมะเฟือง ต.แม่สูน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[30/10/2552]
โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตามโครงการ SP2) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู โทร 082 8935425 

ผู้แจ้งข่าว : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[28/10/2552]
โรงเรียนบ้านผาแดงมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนเพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053 - 460240 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[28/10/2552]
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง รับสมัครอ้ตราจ้างครูตามโครงการเงิน***้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (โครงการ SP2) วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา สมัครที่โรงเรียนบ้านต้นผึ้งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่ได้ 053 - 452017 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[28/10/2552]
ฝากประกาศ รร.บ้านโป่งไฮ ประกาศจะสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู สนใจขอรับเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2552 ติดต่อ 053-460198 
ผู้แจ้งข่าว : พัสดุ เมื่อ :[26/10/2552]
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างตามโครงการเงิน***้ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-453493(โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง) 

ผู้แจ้งข่าว : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[26/10/2552]
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ตามโครงการคืนครูใหนักเรียนเพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน เบอร์โทรศัพท์ 053 - 046028 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[21/10/2552]
***ประชาสัมพันธ์***ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอื่น มาขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : พงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจ 087-303-3516 เมื่อ :[21/10/2552]
แจ้ง+++ ขอให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อตามรายละเอียดเอกสารแนบ มารับข้อสังเกตการประเมิน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่บัดดนี้เป็นต้นไป ที่กล่มบริหารงานบุคคล สพท.เชียงใหม่ เขต 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : เอื้องพร สุภา เมื่อ :[20/10/2552]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 71 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71