เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด่วนที่สุด!!! คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) พร้อมทั้งคำสั่งแก้ไข (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!! คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ เมื่อ :[20/07/2553]
แจ้งด่วน!!!!! รายละเอียดแต่ละไฟล์ เรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ส่ง e-filingให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูล สามารถตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!แจ้งเรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละไฟล์ เมื่อ :[16/07/2553]
ด่วนที่สุด!!! ผลการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้าน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!! ผลการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้าน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมื่อ :[16/07/2553]
โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2554 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ โดยยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2554 (ลาออก 1 ต.ค. 2553) ภายในวันที่ 18 - 29 ก.ค. 2553 (วันเวลาราชการ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : โครงการเกษียณก่อนกำหนด เมื่อ :[16/07/2553]
ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท ผู้สนใจกรอกใบสมัครพร้อมธนาณัติ 306 โรงเรียนพญาไท ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 สบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3545251 , 02-3545273 โทรสาร 02-3545277 หรือที่ www.esaat.net 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรุการศึกษาทศวรรษที่ 2 เมื่อ :[15/07/2553]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จะจัดอบรมเตรียมความพร้อม และ ประกาศเกียรติคุณ แก่ลูกจ้างประจำทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ จ. นนทบุรี ค่าลงทะเบียน 900 บาท สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-2822669 หรือ 089-9255482  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อบรมเตรียมความพร้อมและประศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ ฯ ปี2553 เมื่อ :[15/07/2553]
โรงเรียนไทนรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยงบประมาณตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : โรงเรียนไทนรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุค เมื่อ :[14/07/2553]
ด่วนที่สุด!!! คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬา(เพิ่มเติม) และรายละเอียดการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านประจำปี 2553 ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!! คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬาและรายละเอียดการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านฯ เมื่อ :[14/07/2553]
ด่วนที่สุด!!! การประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕:SP2 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒:๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (กรองกาญจน์) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!!!! การประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมื่อ :[12/07/2553]
แจ้งด่วนที่สุด!ให้รร.ทุกรร.ในสังกัดส่งข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดฯ(ที่ศธ04049/3476 ลว.17 มิ.ย 53)ส่งเพิ่มเติมไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน ทางe-mail(gi_gi777@hotmail.com)หรือโทร.053-451696 โทรสาร 053-451147 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งด่วนที่สุด!ให้รร.ทุกรร.ในสังกัดส่งข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดฯ เมื่อ :[09/07/2553]
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสร้างสรรค์บน Sketchpad ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ขึ้น ให้เป็นเวทีสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น ระดับภูมิภาค ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในระหว่าวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประกวดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป..รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานสร้างสรรค์บน Sketchpad ของคนมีความสามารถ เมื่อ :[05/07/2553]
เรียนนายกสมาคมครูทุกอำเภอ ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารการขอรับเงินการแข่งขันกีไทยและพื้นบ้าน รายละเอีดตามไฟล์เอกสารที่แนบ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เรียนนายกสมาคมครูทุกอำเภอ ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารการขอรับเงินการแข่งขันกีไทยและพื้นบ้าน ตามไฟล์ที่แนบ เมื่อ :[02/07/2553]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทีมนักกีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 6 "สพฐ.-ฮอนด้า" รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.honda31legs.com/competition.php# 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การรับสมัครทีมนักกีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 6 "สพฐ.-ฮอนด้า" เมื่อ :[01/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-452476 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[01/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านนักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-452476 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านนักเรียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[01/07/2553]
ด้วย สพฐ. ตอบข้อร้องเรียนของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ตอบข้อร้องเรียนอัตราจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน เมื่อ :[01/07/2553]
ด่วนที่สุด!ให้รร.ที่ค้างส่งแบบ สถ.1,2,5,6 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ แล้วส่งมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล(งานอัตรากำลังฯ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ดาวน์โหลดแบบ สถ.1,2,5,6 เมื่อ :[29/06/2553]
ด่วนที่สุด! เรื่องแจ้งการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้ง...ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง : กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ :[28/06/2553]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษา จำนวน 49 ราย และ ผอ. สถานศึกษา จำนวน 41 ราย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศผลการสอบคัดเลือกรองผอ., ผอ. เมื่อ :[27/06/2553]
เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวนที่เรียกทั้งสิ้น 70 คน และมีสถานศึกษาให้เลือก 73 อัตรา
รายงานตัวบรรจุในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อ :[24/06/2553]
ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 081-6132948 หรือ 02-7216205 โทรสาร 02-7216647 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 17 เมื่อ :[24/06/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โดยผู้สนใจส่งแบบเสนอรายชื่อ ฯ ไปยัง งานศอษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือดูรายละเอียดที่ www.sad.nu.ac.th/alumni 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ :[24/06/2553]
ด้วยศาลจังหวัดฝาง จะจัดทำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2553 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลจังหวัดฝาง งานไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท โทรศัพท์ 053-451151 โทรสาร 053-451472 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 เมื่อ :[22/06/2553]
ด้วยศาลจังหวัดฝาง จะจัดทำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2553 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลจังหวัดฝาง งานไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท โทรศัพท์ 053-451151 โทรสาร 053-451472 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 เมื่อ :[22/06/2553]
เอกสารประกอบการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การควบคุมภายใน 2 เมื่อ :[21/06/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 78 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78