เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ขอเลื่อนการสอบภาค ก , ภาค ข ของการสอบครูผู้ช่วย
เนื่องจาก สพฐ.เห็นว่าวันที่ 8 - 9 พ.ค. 53 เป็นวันรับปริญญาของม.ราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ จึงเลื่อนตามปฏิทินที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ขอเลื่อนวันสอบภาค ก.และภาค ข ของการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ :[02/04/2553]
ด่วนที่สุด!! การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ขอเปลี่ยนสถานที่อบรม จากเดิม สวนธรรมโกศล เป็น วัดท่าตอน ชั้นที่ 6 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
ผู้แจ้งข่าว : เปลี่ยนสถานที่ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) เมื่อ :[02/04/2553]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 1/2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สอบครูผู้ช่วย สพท.ชม. 3 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ :[02/04/2553]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 1/2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สอบครูผู้ช่วย สพท.ชม. 3 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อ :[02/04/2553]
ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งสมากชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2552 ในวันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้แจ้งข่าว : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ :[01/04/2553]
ตามที่ สพท.เชียงใหม่เขต 3 ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการการทดสอบและประเมินสมรรถนะด้านความรู้ครูทั้งระบบ จากวันที่ 13 มีนาคม 2553 และวันที่ 22 มีนาคม 2553 ออกไปโดยไม่มีกำหนดนั้น บัดนี้ สพฐ.ได้แจ้งกำหนดการประเมินสมรรถด้านความรู้ครูดังนี้ *ระดับประถมศึกษา ระดับปฐมวัย และครูการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 7 เมษายน 2553 **ระดับมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมิน รวมถึงครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว ในวันที่ 8 เมษายน 2553 ***สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศ การทดสอบและประเมินสมรรถนะด้านความรู้ครู ครั้งที่ 2 เมื่อ :[01/04/2553]
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ดีใจกับผู้ผ่านการคัดเลือกค่ะ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศผลการสอบ ศน. เมื่อ :[31/03/2553]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
อย่าลืมนำบัตรประจำตัวสอบมาด้วยนะคะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศน. เมื่อ :[24/03/2553]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
อย่าลืมนำบัตรประจำตัวสอบมาด้วยนะคะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศน. เมื่อ :[24/03/2553]
ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงินของโครงการ SP2 ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ในเวลาราชการเท่านั้น ตามหนังสือแจ้งเลขที่ ศธ 04049/1731 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2553 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการ SP2 
ผู้แจ้งข่าว : เร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการ SP2 เมื่อ :[23/03/2553]
ผู้มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอและกรอกพร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก
1.ใบตรวจกรุ๊ปเลือด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่ายขนาด2.5*3 ซม. 2 รูป
กรณีขอมีบัตรใหม่/ขอเปลี่ยนบัตร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.บัตรเดิม
ติดต่อไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ผู้มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอและกรอกพร้อมแนบเอกสาร ไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[19/03/2553]
ผู้ที่ยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ดังรายชื่อต่อไปนี้สามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ผู้ที่ยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัวสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ชม.3 เมื่อ :[19/03/2553]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เปิดรับสมัครวันที่ 15-26 มีนาคม 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 034-591111 ต่อ 17 www.kri3.net 
ผู้แจ้งข่าว : สพท.กาญจนบุรี เขต 3 สมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ เมื่อ :[18/03/2553]
ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ04049/1398 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 ซึ่งมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานค่าอาหารนักเรียนพักนอน (ตามข้อ 1) ขอให้รายงานตามแบบและบันทึกลงใน CD ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2553  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลค่าอาหารนักเรียนพักนอนฯ เมื่อ :[17/03/2553]
แจ้งการเลื่อนประเมินสมรรถนะของครูทุกร.ร.ในสังกัดร.ร.ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์รายละเอียดดูได้จากไฟล์ที่แนบค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!!แจ้งการเลื่อนประเมินสมรรถนะของครูทุกร.ร.ในสังกัดร.ร.ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ เมื่อ :[17/03/2553]
เเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : หลักสูตรการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศก์(เพิ่มเติม) เมื่อ :[12/03/2553]
ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 มีมติอนุมัติให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ http://www.cmarea3.go.th 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ เมื่อ :[12/03/2553]
ขอท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบมาส่งแบบรายงานการเดินทางไปรัฐสภา ในรุ่นที่3ระหว่างวันที่20-22กุมภาพันธ์ 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบเบิกค่าใช้จ่ายไปรัฐสภา เมื่อ :[11/03/2553]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ประกาศผลการสอบราคารถบรรยนต์ เมื่อ :[10/03/2553]
แนวทางในการขออนุญาตพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : แนวทางในการขออนุญาตพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เมื่อ :[10/03/2553]
แจ้งด่วน!!!!! แจ้งการเลื่อนสอบประเมินสมรรถนะครูด้านการทดสอบความรู้ครู ในวันที่ 13 มีนาคม 2553 ออกไป โดยไม่มีกำหนด ส่วนระดับมัธยมศึกษา ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว ยังคงเป็นกำหนดการเดิม รายละเอียดดังเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แจ้งด่วน!!!!!! เลื่อนการประเมินสมรรถนะครูด้านการทดสอบความรู้ครู เมื่อ :[09/03/2553]
แจ้ง!!! ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ รับข้อสังเกตของกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย รุ่นที่ 3 ณ. กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แจ้ง!!!!! ข้าราชการครูฯ รับข้อสังเกตของกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สาระภาษาไทย รุ่นที่ 3 เมื่อ :[04/03/2553]
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เชิญชวน ครู ระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์” อบรมฟรี ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื้อหาสาระประกอบด้วย เทคนิคต่างๆ เช่น กระบวนการสื่อสารและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การเขียนบทและอุปกรณ์ประกอบ การแสดงและการกำกับการแสดง และร่วมกันสร้างงานแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 จำกัดจำนวนโรงเรียนละ 2 ท่านเท่านั้น สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร./แฟกส์ 053-885661 e-mail: sci.center@gmail.com 
ผู้แจ้งข่าว : เชิญชวน ครู ระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์” อบร เมื่อ :[04/03/2553]
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงินโดนเสด็จพระราชกุศล สบทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในวันสายใจไทย วารมหามงคล 60 ปี บรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส” วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตลดา บัญชีเลขที่ 067-2-02100-0 ธ.กสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน บัญชีเลขที่ 099-2-63222-4 และธ.กรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย บัญชีเลขที่ 001-3-12118-1 หรือบริจาคเป็นเงินสดที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่(นางสุนทรี อินตา) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2553 เพื่อรวบรวมส่งให้แก่มูลนิธิต่อไป 
ผู้แจ้งข่าว : มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงินโดนเสด็จพระราชกุศล เมื่อ :[04/03/2553]
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพในเทศกาล “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553 จัดโดยจังหวัดบุรีรัมย์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2553 ประเภทประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท โดยส่งใบสมัครได้ที่กองอำนวยการประกวดวาดภาพในวันแข่งขัน ระหว่างเวลา 07.00-08.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-601932 , 086-4518225 
ผู้แจ้งข่าว : ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดวาดภาพในเทศกาล “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553 เมื่อ :[04/03/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 74 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74