เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
แจ้งโรงเรียน (รายชื่อตามคำสั่งแนบ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทย และพื้นบ้าน (เพิ่มเติม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[31/05/2553]
เลื่อนกำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งของผู้ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีฯ สอบครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา จาก 1 มิ.ย. 53 เป็น 9 มิ.ย. 53 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เลื่อนกำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งของผู้ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีฯ สอบครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตร เมื่อ :[27/05/2553]
ด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย" ในวันศุกร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2553 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อ :[26/05/2553]
ด้วยทาง สพท.เชียงใหม่ เขต 3 จะจัดอบรมครูและภูมิปัญญาท้องถิ่นตนตรี นาฏศิลป์ ไทยและพื้นบ้าน และได้ให้โควตาครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมอบรม โรงเรียนละ 2 คนโดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมทางโทรศัพท์ ที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ภายในวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2553 ......-ครูดนตรี อบรม 3 รุ่น วันที่ 1, 2 , 3 มิถุนายน 2553 –ครูนาฏศิลป์ 1 รุ่น วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ....สถานที่อบรม ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด… แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพท.ชม.3 เมื่อ :[25/05/2553]
**แจ้ง โรงเรียนในสังกัดสพท.ชม.3ที่ยังไม่ได้มารับหนังสือคู่มือการดำเนินการทางวินัยฯให้ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน** 
หนังสือจากกลุ่ม : แจ้ง โรงเรียนในสังกัดสพท.ชม.3ที่ยังไม่ได้มารับหนังสือคู่มือการดำเนินการทางวินัยฯ เมื่อ :[25/05/2553]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และการขึ้นบัญชีของผู้สอบครูผู้ช่วย พร้อมให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ของแต่ละวิชาเอก รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มิ.ย. 2553 เวลา 09.00 น และเลือกสถานศึกษา เวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 มิ.ย. 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เมื่อ :[24/05/2553]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และการขึ้นบัญชีของผู้สอบครูผู้ช่วย พร้อมให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ของแต่ละวิชาเอก รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มิ.ย. 2553 เวลา 09.00 น และเลือกสถานศึกษา เวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 มิ.ย. 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เมื่อ :[24/05/2553]
รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2552 (NT) ปรนัย...รายละเอียดตามไฟล์แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2552 (NT) ปรนัย (แก้ไข) เมื่อ :[24/05/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเปิดอบรมครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการณืวิชาชีพครู เพื่อให้ครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่มีวุฒิทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยผู้สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2553 และสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมครูตามมาตรฐานความรุ้และประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่นที่ 6 เมื่อ :[21/05/2553]
ด่วนที่สุด...เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ รายละเอียดอ่าได้ตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด...เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เมื่อ :[20/05/2553]
รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2552 (NT) อัตนัย...รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2552 (NT) อัตนัย เมื่อ :[20/05/2553]
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเข้าสอบ ภาค ข ของครูผู้ช่วย  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศสถานที่สอบ ภาค ข เมื่อ :[20/05/2553]
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเข้าสอบ ภาค ข ของครูผู้ช่วย  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศสถานที่สอบ ภาค ข เมื่อ :[20/05/2553]
โครงงานอาชีพผ้าทอภูมิปัญญา “ดาระอั้ง” โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพท.เชียงใหม่ เขต 3 คว้สรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ระหว่างวันที่ 17- 21 เมษายน 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : โครงงานอาชีพผ้าทอภูมิปัญญา “ดาระอั้ง”ชนะเลิศ งานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เมื่อ :[19/05/2553]
สพท.เชียงใหม่ เขต 3 กำหนดประชุมข้าราชการครู,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนทุกคน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : สพท.เชียงใหม่ เขต 3 กำหนดประชุมข้าราชการครูในสังกัดทุกคน เมื่อ :[18/05/2553]
รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเพชรในตม เมื่อ :[17/05/2553]
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน รุ่นที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนภาษาจีน รุ่น 1 เมื่อ :[17/05/2553]
แจ้ง กรณีตัวอย่างวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา –ลูกจ้างประจำจากทั่วประเทศ(7กุมภาพันธ์2551 -9ธันวาคม2552) ตามวาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่1/2553 วันที่28 เมษายน 2553
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้ง กรณีตัวอย่างวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา –ลูกจ้างประจำจากทั่วประเทศ เมื่อ :[17/05/2553]
รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก. และมีสิทธิ์สอบภาค ข ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จำนวน 322 ราย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข. เมื่อ :[14/05/2553]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์สอบภาค ข ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จำนวน 322 ราย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข. เมื่อ :[14/05/2553]
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กำหนดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แจ้งโดย นางสาวจันวีนา สุวรรณ์ เมื่อ :[14/05/2553]
แจ้งสถานที่สอบ ผอ.โรงเรียน/รอง.ผอ.โรงเรียน แบบ E-Teat ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต วันที่ 14-15 พ.ค.53 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์(ตามไฟล์แนบ)...และสามารถทดลองทำข้อทดสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 11-12 พ.ค. 53 เวลา 12.00-13.00 น. www.thai-exam.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งสถานที่สอบ ผอ.โรงเรียน/รอง.ผอ.โรงเรียน แบบ E-Teat ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต เมื่อ :[11/05/2553]
แจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์สอบที่รับมอบหมาย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อ :[11/05/2553]
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ประจำปี 2553 ขอเชิญชวนส่งผลงาน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th 
หนังสือจากกลุ่ม : การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา เมื่อ :[10/05/2553]
กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ บรรจุครูผู้ช่วย เมื่อ :[10/05/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76