เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด่วนที่สุด!!! การประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕:SP2 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒:๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (กรองกาญจน์) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!!!! การประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมื่อ :[12/07/2553]
แจ้งด่วนที่สุด!ให้รร.ทุกรร.ในสังกัดส่งข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดฯ(ที่ศธ04049/3476 ลว.17 มิ.ย 53)ส่งเพิ่มเติมไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน ทางe-mail(gi_gi777@hotmail.com)หรือโทร.053-451696 โทรสาร 053-451147 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งด่วนที่สุด!ให้รร.ทุกรร.ในสังกัดส่งข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดฯ เมื่อ :[09/07/2553]
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสร้างสรรค์บน Sketchpad ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ขึ้น ให้เป็นเวทีสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น ระดับภูมิภาค ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในระหว่าวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประกวดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป..รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานสร้างสรรค์บน Sketchpad ของคนมีความสามารถ เมื่อ :[05/07/2553]
เรียนนายกสมาคมครูทุกอำเภอ ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารการขอรับเงินการแข่งขันกีไทยและพื้นบ้าน รายละเอีดตามไฟล์เอกสารที่แนบ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เรียนนายกสมาคมครูทุกอำเภอ ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารการขอรับเงินการแข่งขันกีไทยและพื้นบ้าน ตามไฟล์ที่แนบ เมื่อ :[02/07/2553]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทีมนักกีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 6 "สพฐ.-ฮอนด้า" รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.honda31legs.com/competition.php# 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การรับสมัครทีมนักกีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 6 "สพฐ.-ฮอนด้า" เมื่อ :[01/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-452476 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[01/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านนักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-452476 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านนักเรียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[01/07/2553]
ด้วย สพฐ. ตอบข้อร้องเรียนของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ตอบข้อร้องเรียนอัตราจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน เมื่อ :[01/07/2553]
ด่วนที่สุด!ให้รร.ที่ค้างส่งแบบ สถ.1,2,5,6 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ แล้วส่งมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล(งานอัตรากำลังฯ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ดาวน์โหลดแบบ สถ.1,2,5,6 เมื่อ :[29/06/2553]
ด่วนที่สุด! เรื่องแจ้งการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้ง...ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง : กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ :[28/06/2553]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษา จำนวน 49 ราย และ ผอ. สถานศึกษา จำนวน 41 ราย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศผลการสอบคัดเลือกรองผอ., ผอ. เมื่อ :[27/06/2553]
เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวนที่เรียกทั้งสิ้น 70 คน และมีสถานศึกษาให้เลือก 73 อัตรา
รายงานตัวบรรจุในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อ :[24/06/2553]
ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 081-6132948 หรือ 02-7216205 โทรสาร 02-7216647 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 17 เมื่อ :[24/06/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โดยผู้สนใจส่งแบบเสนอรายชื่อ ฯ ไปยัง งานศอษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือดูรายละเอียดที่ www.sad.nu.ac.th/alumni 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ :[24/06/2553]
ด้วยศาลจังหวัดฝาง จะจัดทำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2553 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลจังหวัดฝาง งานไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท โทรศัพท์ 053-451151 โทรสาร 053-451472 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 เมื่อ :[22/06/2553]
ด้วยศาลจังหวัดฝาง จะจัดทำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2553 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลจังหวัดฝาง งานไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท โทรศัพท์ 053-451151 โทรสาร 053-451472 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 เมื่อ :[22/06/2553]
เอกสารประกอบการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การควบคุมภายใน 2 เมื่อ :[21/06/2553]
พร้อมนี้ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายใน(ปรับปรุงใหม่)มาเพื่อให้สถานศึกษาไว้ใช้ประกอบการดำเนินการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การควบคุมภายใน1 เมื่อ :[21/06/2553]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรองผอ.,ผอ.สถานศึกษา เมื่อ :[18/06/2553]
ประกาศเรื่องเครื่องแบบพิธิการของพนักงานราชการพ.ศ.2552และค่อตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่7)พ.ศ.2552รายละเอียดดังไฟล์ที่ได้แนบค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศเรื่องเครื่องแบบพิธีการและเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพ.ศ.2552รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ เมื่อ :[17/06/2553]
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียน (รายชื่อตามแนบ) เรื่อง การเตรียมตัวเข้าค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รายละเอียดตามแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การเตรียมตัวเข้าค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[15/06/2553]
ด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว้างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ผู้สนใจสังใบสมัครดังแนบไปยัง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 รายละเอียดดังแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-247282 โทรสาร 053-247272 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ SIPA เรื่องการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla เมื่อ :[10/06/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะจัดอบรม หลักสูตร การควบคุมภายในด้านการจัดการทางการเงิน การบัญชี และงบประมาณภาครัฐ จำนวน 3 รุ่น และการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ โดยแต่ละหลักสูตรจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 3,000บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.trainingmfu.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งการอบรม จำนวน 2 หลักสุตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ :[10/06/2553]
สพท.ชม. 3 แจ้งให้โรงเรียนจัดส่งแบบสรุปผลการประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ของนายณัฐพงศ์ พิศวงค์ ร.ร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง, นายธวัชชัย ต้องใจ ร.ร.บ้านป่าแดง อ.แม่อาย ขอให้จัดส่งมายังสพท.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2553 เวลา 12.00 น. (หากจัดส่งหลังวันที่ 10 มิ.ย. 53 จะต้องนำเข้าวาระประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตในเดือน ก.ค. 53 ต่อไป) 
หนังสือจากกลุ่ม : จัดส่งแบบสรุปผลการประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม เมื่อ :[08/06/2553]
ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ และร่วมฟังการนำเสนอบทความวิจัย ราชนครินทร์วิจัยครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2553 ณ อาคารเรียนรวมอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้ ผู้สนในกรุณส่งแบบตอบรับไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2553 รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ประชุมวิชาการ และร่วมฟังการนำเสนอบทความวิจัย ราชนครินทร์วิจัยครั้งที่ 4 เมื่อ :[08/06/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 77 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77