เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการ Thailand Go Green (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand Go Green : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[24/08/2553]
ด้วย มหาวิทยาแม่โจ้ ขอเชิญผู้คณาจารย์หรือครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมอบรม“แนวทางการจัดการของเหลือใช้ที่ย่อยสลายได้ เพื่อเป็นปัจจัยในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ และองค์ความรู้ใหม่เรื่องการสอนเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล” ในวันที่ 3 กันยายน 2553 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ข้าราชการครูและบุคลากรที่ประสงค์เข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ทางโทรสาร 053-873842 , 053-878135 หรือ E-mail :panjaleei@yahoo.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 (รับจำนวนจำกัด) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย สมาคมลูกจ้างประจำขอเชิญท่านผู้เกี่ยวข้อง หรือ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2553 และพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตามแบบตอบรับดังแนบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2822669 โทรสาร 02-2822669 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2553 และพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย สถาบัน ไอทิม ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมทุกประเภทด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเรือนระมิงค์ จ.เชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศภาคเหนือ โทรศัพท์ 055-225437 หรือ 081-6800929 (อ.อมร) E-mail: boonchu-55@hotmail.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์การศึกษาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณฑิต (ศษ.ม.) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -กันยายน 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์การศึกษาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โทร 053-125217 ,ดร.สมนึก นาห้วยทราย โทร 08-1951-7559 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดอบรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่และเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม ม.สงขลานครินทร์ เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.)กำหนดให้มีการประชุมทางวิทยาการ ในวันที่ 19-22 ตุลาคม 2553 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 17 กันยายน 2553 และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-2581-97 ต่อ 800  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ (สวสท.) เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห้งชาติ (อพวช.) จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการจัดการตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษา สำหรับครูอาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 โดยมีตค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,000 บาท สำรองที่นั่งการอบรม ทางโทรสาร 0- 2577-9990 หรือ E-mail: nantida@nsm.or.th สอบถามรายลละเอีนดเพิ่มเติมที่ คุณนันทิดา หรือ คุณชนิกา โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 1896 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการจัดการตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษา เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห้งชาติ (อพวช.) จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการจัดการตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษา สำหรับครูอาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 โดยมีตค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,000 บาท สำรองที่นั่งการอบรม ทางโทรสาร 0- 2577-9990 หรือ E-mail: nantida@nsm.or.th สอบถามรายลละเอีนดเพิ่มเติมที่ คุณนันทิดา หรือ คุณชนิกา โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 1896  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางจินดา กันทะวงศ์ เมื่อ :[23/08/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การประชุมแนะนำโครงการ Thailand Go Green ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมจะสมัครเข้าร่วมโครงการ แจ้งรายชื่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง การประชุมแนะนำโครงการ Thailand Go Green:กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ :[20/08/2553]
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่สนใจ ร่วมสัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551 ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทางคณะกรรมการยินดีให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แต่มีความสนใจร่วมการสัมมนาและชมตัวอย่างสื่อได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 
หนังสือจากกลุ่ม : เชิญร่วมสัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป เมื่อ :[20/08/2553]
ด่วน!!!!แจ้งครั้งที่3!ขอความอนุเคราะห์ร.ร.ทุกร.ร.ในสังกัดที่ค้างส่งแบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย.53 ตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้(กรุณาเปิดดูไฟล์แนบที่ส่งมานี้ มีบางโรงเรียนที่กรอกส่งมาแล้วแต่กรอกไม่ครบ รบกวนช่วยเช็คดูอีกครั้ง) กรอกส่งงานอัตรากำลังฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือทาง e-mail gi_gi777@hotmail.com (มีข้อสงสัยสอบถามคุณพรพรรณ ต๊ะสุยะ 053-452021 ต่อ 43,33 หรือตามเบอร์e-mail)ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน!!!!แจ้งครั้งที่3!ขอความอนุเคราะห์ร.ร.ทุกร.ร.ในสังกัดที่ค้างส่งแบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย.53 เมื่อ :[18/08/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การ***้เงินเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2553 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การ***้เงินเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2553 : กลุ่ม เมื่อ :[16/08/2553]
การรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ ให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมข้อมูล SMIS และข้อมูลยาเสพติดด้วย 
หนังสือจากกลุ่ม : การรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาให้โรงเรียนจัดเตรียมข้อมูล SMIS และข้อมูลยาเสพติดมาด้วย เมื่อ :[10/08/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง อุปกรณ์และข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมมาใช้สำหรับการจัดทำข้อมูลการรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด! การรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[09/08/2553]
แบบเสนอชื่อ และประวัติผู้สมัคร 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : แบบเสนอชื่อผู้สมัครกรรมการเขตพื้นที่ฯ เมื่อ :[06/08/2553]
แบบเสนอชื่อ และประวัติผู้สมัคร 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[06/08/2553]
ตามหนังสือที่ ศธ 04049/4714 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 สพท.ชม. 3 ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าสัมมนาโครงการ “การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ สพท.ชม. 3 ขอความร่วมมือให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องในรายชื่อ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติม รายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ย้ายและเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งใหม่รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อดังแนบ ทั้งนี้ หากมีรายชื่อตกหล่น หรือมีข้อมูลผิดพลาด หรือไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากเหตุผลใดๆ ให้ติดต่อเพื่อขอแก้ไข ไปยัง สพท.ชม. 3 โทรศัพท์ 053-451696 หรือ 085-6526463 ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2553 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อโครงการ “การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง เมื่อ :[05/08/2553]
กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคม ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : !! แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ :[04/08/2553]
ประกาศผลการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านนักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๓ พร้อมกำหนดการแข่งขัน ณ จังหวัดแพร่ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศผลการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านนักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ :[04/08/2553]
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ ส่งเอกสารขอเบิกเงิน งบดำเนินงาน จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ และแบบฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เป็นอย่างช้า 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เมื่อ :[04/08/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดโครงการอบรม หลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1.การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน
3.การเพิ่มพูนคุณภาพงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีฯ
4.การควบคุมภายในด้านการจัดการทางการเงิน
5.แนวทางแก้ปัญหาและการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซี้อจัดจ้าง
รายละเอียดดังแนบ สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2954-3682 ,08-6335-2636,08-6767-4777,08-9206-2882,08-6313-2283 โทรสาร 02-953-9478 หรือ www.triningmfu.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญเข้าอบรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ :[03/08/2553]
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดโครงการอบรมหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1. การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน
3. การเพิ่มพูนคุณภาพงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีฯ
4. การควบคุมภายในด้านการจัดการมทางการเงิน
5. แนวทางการแก้ปัญหาและการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซี้อจัดจ้าง
รายละเอียดตามสิ่งมที่ส่งมาด้วยนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2954-3682 , 08-6335-2636 , 08-6767-4777 , 08-9206-2882 , 08-6313-2283 โทรสาร 0-2953-9478 หรือ www.trainingmfu.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางจินดา กันทะวงศ์ เมื่อ :[03/08/2553]
ด้วย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยจะดำเนินการให้รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์กับครู อาจารย์ ปีที่ 17 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 Download ใบสมัครที่ http://www.ttsf.or.th รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอความร่วมมือแจ้งให้ครูวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเร ฯ เมื่อ :[03/08/2553]
ด้วยสำนักพิมพ์บ้านแปลน บริษัทแปลนสาระ จำกัด จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ การบูรณาการสาระที่ควรรู้ผ่านนิทานและการสอนแบบโครงการผ่านนิทาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ค่าลงทะเบียน 600บาท ต่อ คน ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถสำรองที่นั่งได้ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2275-6358 ต่อ 425,418 หรือ 086-355-9571 , 086-355-9575 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการสาระที่ควรรู้ผ่านนิทานฯ เมื่อ :[03/08/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79