เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
แจ้งผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์สอบที่รับมอบหมาย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อ :[11/05/2553]
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดให้มีการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ประจำปี 2553 ขอเชิญชวนส่งผลงาน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th 
ผู้แจ้งข่าว : การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา เมื่อ :[10/05/2553]
กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ บรรจุครูผู้ช่วย เมื่อ :[10/05/2553]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 1/2553 (เพิ่มเติม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) เมื่อ :[08/05/2553]
ด้วย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติง่นห้องสมุด จำนวน 3 หลักสูตร รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : การอบรม สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เมื่อ :[06/05/2553]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับคู่มือการดำเนินการทางวินัย สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา , สถานศึกษา ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ชม.3ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ผู้แจ้งข่าว : แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด รับคุ่มือการดำเนินการทางวินัยฯที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.ชม.3 เมื่อ :[28/04/2553]
รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 26เมษายน 2553 อ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 26เมษายน 2553 เมื่อ :[27/04/2553]
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 1 / 2553
วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แจ้งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ เมื่อ :[26/04/2553]
รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 23,24,25 เมษายน 2553...23 เม.ย. ไฟล์ 1 ,24 เม.ย. ไฟล์ 2 ,25 เม.ย. ไฟล์ 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 23,24,25 เมษายน 2553 เมื่อ :[26/04/2553]
กรณีผู้สมัครรายใดไม่ได้นำใบปริญญาบัตร(ตัวจริง)และสำเนาใบปริญญาบัตร ให้นำมาให้เจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 
ผู้แจ้งข่าว : แจ้งผู้สมัครรายใดไม่ได้นำใบปริญญาบัตรมา ให้นำมาให้จนท.ภายในวันที่ 12 พ.ค.2553 เมื่อ :[24/04/2553]
แจ้งเรื่อง เลื่อนวันการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ (one stop service) ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 จากวันที่ 5 พ.ค. 53 เป็นวันพุธ ที่ 12 พ.ค. 53 (เฉพาะเดือนพ.ค.เท่านั้น)  
ผู้แจ้งข่าว : แจ้งเรื่อง เลื่อนวันการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เมื่อ :[23/04/2553]
ด่วนที่สุด!! แจ้ง(โรงเรียนรายชื่อตามแนบ) ขอเลื่อนการประชุมการจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้***้ยืมเพื่อการศึกษา เดิม วันที่ 28 เม.ย.2553 เป็น วันที่ 27 เม.ย.2553 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : แจ้งเลื่อนการประชุมการจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้***้ยืมเพื่อการศึกษา : กลุ่มส่ เมื่อ :[23/04/2553]
รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 22 เมษายน 2553 อ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 22 เมษายน 2553 เมื่อ :[22/04/2553]
ให้โรงเรียนที่ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน SP2 ที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ ไปติดต่อแก้ไขเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทร.053-452021 ต่อ 30 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ให้โรงเรียนติดต่อแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เมื่อ :[22/04/2553]
ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รายชื่อตามไฟล์ที่แนบ ไปติดต่อขอรับระบบฯ ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ให้ติดต่อรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อ :[22/04/2553]
รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 21 เมษายน 2553 อ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 21 เมษายน 2553 เมื่อ :[21/04/2553]
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรยุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ไม่มี เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแก้ไขประกาศ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แก้ไขประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 (ฉบับที่ 2) เมื่อ :[21/04/2553]
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรยุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ไม่มี เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแก้ไขประกาศ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แก้ไขประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 (ฉบับที่ 2) เมื่อ :[21/04/2553]
รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 20 เมษายน 2553 ดูได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 20 เมษายน 2553 เมื่อ :[21/04/2553]
อบรมบูรณาการใช้ ICT เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
เริ่มการอบรม ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 เป็นต้นไป อบรมรอบละ 3 วัน จำนวน 8 รอบ
การเตรียมตัวของผู้เข้าอบรมมีดังนี้
1. ผู้เข้าอบรมต้องมีอีเมลล์ของตนเอง ก่อนเข้ารับอบรม
2. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ดี
3. เตรียมแผนการสอน (ไฟล์ word)
4. ให้ผู้เข้าอบรมนำโน้ตบุ๊คและปลั๊กไฟมาเข้ารับการอบรมด้วย.....จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 20 เมษายน 2553
 

ผู้แจ้งข่าว : ด่วน...เรื่องอบรมบูรณาการใช้ ICT เพื่อยกระดับการเรียนการสอน เมื่อ :[20/04/2553]
ด่วนที่สุด!! ให้โรงเรียนในสังกัดที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้***้ยืมเพื่อการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอ***้เงินกองทุนเงินให้***้้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) สามารถกรอกข้อมูลผู้***้รายใหม่ได้ที่ www.studentloan.or.th/index.php เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรวงเงินให้โรงเรียนต่อไป 
ผู้แจ้งข่าว : การ***้ยืมเงินกองทุนเงินให้***้้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใ เมื่อ :[20/04/2553]
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดการประกวดการตีกลองสะบัดชัยชิงแชมป์ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย ซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านล้านนาให้แพร่หลาย โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 12 เมษายน 2553 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-112325-6 
ผู้แจ้งข่าว : ประกวดการตีกลองสะบัดชัยชิงแชมป์ภาคเหนือ เมื่อ :[08/04/2553]
ขอความกรุณาทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอ้างอิง ประกอบการจัดทำตัวชี้วัดที่ 10 ส่ง สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ด่วนภายในวันที่ 20 เมษายน 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553 เมื่อ :[07/04/2553]
ตามที่ สพท.ชม.เขต 3 ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครู วันที่ 7-8 เมษายน 2553 นั้น ซึ่งไม่ได้ระบุห้องสอบไว้ บัดนี้ สพท.ชม.3 ได้กำหนดห้องสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ครูตรวจสอบรายชื่อ/ห้องสอบ/รหัสวิชาที่สอบ และสถานที่สอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : แจ้งการกำหนดห้องสอบการประเมินสมรรถนะครู ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 เมษายน 2553 เมื่อ :[06/04/2553]
จากเดิมโรงเรียนไชยปราการเป็นโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ นอกนั้นตามกำหนดการเดิม [สอบถามเพิ่มเติมโทร.053-452021,053452704 ต่อ 33] 
ผู้แจ้งข่าว : ขอเปลี่ยนสถานที่สอบศูนย์สอบอำเภอไชยปราการ [ด่วนที่สุด] เมื่อ :[06/04/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 75 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75