เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด่วนที่สุด! แจ้งแก้ไขโรงเรียนที่เป็นศูนย์ดนตรีประจำตำบลเมืองนะ จาก โรงเรียนบ้านนาหวาย เป็น โรงเรียนบ้านเมืองนะ ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2553 ของศูนย์ดนตรีประจำตำบล ตามแบบรายงานผลแนบพร้อมนี้ ที่ โทรสาร 0-5345-2476 หรือ ทางอีเมล์ support_cmarea3@hotmail.com ภายในวันที่ 13 กันยายน 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์ 0-5345-2476 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน! แจ้งแก้ไขศูนย์ดนตรีประจำตำบลเมืองนะ ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมดนตรี ภายใน 13 ก.ย.2553 เมื่อ :[08/09/2553]
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553)สถานศึกษาในอำเภอฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนอำเภอฝาง เมื่อ :[08/09/2553]
รายงานการสอบผลสัมฤทธิ์ ม.1 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : รายงานการสอบผลสัมฤทธิ์ ม.1 เมื่อ :[07/09/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนที่เป็นศูนย์ดนตรีประจำตำบลทุกศูนย์ และโรงเรียนศูนย์ดนตรีประจำเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (ตามรายชื่อที่แนบ) ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2553 ของศูนย์ดนตรีประจำตำบล และศูนย์ดนตรีประจำเขตพื้นที่ฯ ตามแบบรายงานผลแนบพร้อมนี้ ที่ โทรสาร 0-5345-2476 หรือ ทางอีเมล์ support_cmarea3@hotmail.com ภายในวันที่ 13 กันยายน 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์ 0-5345-2476  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : แจ้ง ศูนย์ดนตรีฯ (28 ศูนย์) และศูนย์ดนตรีเขตฯ (สันต้นหมื้อ) ส่งรายงานผลกิจกรรมดนตรี ภายใน 13 ก.ย.53 เมื่อ :[07/09/2553]
สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) ปี 2554 และผู้มีรายชื่อสามารถระงับไม่เข้าร่วมโครงการได้ โดยให้จัดส่งแบบขอระงับถึง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายใน 30 ก.ย. 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด เมื่อ :[07/09/2553]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ตรวจสอบข้อมูล จำนวนครูและนักเรียน (10 มิ.ย. 53)ตามแบบสรุปข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 53 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 53 ดังแนบ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อกลุ่มงานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-451696 หรือ 053-452021 ต่อ 25,33 : พรพรรณ ต๊ะสุยะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ตรวจสอบข้อมูล จำนวนครูและนักเรียน (10 มิ.ย. 53):พรพรรณ ต๊ะสุยะ เมื่อ :[02/09/2553]
รายชื่อครูผู้ช่วยที่จะต้องนำส่งการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ และออกคำสั่งแต่งตั้งให้ต่อไป (การประชุมคราวต่อไปวันที่ 7 ก.ย. 2553 และนำส่งเข้าแก่เลขานุการ ภายในวันที่ 2 ก.ย. 2553)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : รายชื่อครูที่จะต้องนำส่งแบบประเมินเตรียมความพร้อมฯ เมื่อ :[31/08/2553]
ด้วย สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญข้าราชการครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 20 (วทร. 20) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.science.cru.in.th  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 20 (วทร. 20) เมื่อ :[31/08/2553]
ตามที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการได้โอนเงินทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขา เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 นั้น ให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลการจ่ายเงินให้กับนักเรียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด และสงให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553เพื่อจะได้เป็นข้อมูลแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าจ่ายเงินไม่ตรงตัวและไม่แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภายในเวลาที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะเรียกเงินดังกล่าวคืน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การโอนเงินทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่ชายแดนและชาวเขา เมื่อ :[30/08/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2553 ณ ห้องบรรยาย ศ 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : โครงการ อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคม ระดับ มัธยมตอนปลาย รุ่นที่ 23 เมื่อ :[30/08/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2554 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2554 : กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ :[30/08/2553]
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553)สถานศึกษาในอำเภอฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งกำหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนฯอำเภอฝาง เมื่อ :[27/08/2553]
ด้วย สสวท. จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://ipstgenius.muliply.com ครูผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรม ทางโทรสาร 02-3814044 หรือ e-mail : ipstgenius@gmail.com รายละอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางจินดา กันทะวงศ์ เมื่อ :[27/08/2553]
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้น้ำหนักเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2553 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ผู้สนใจ ส่งใบสมัครฯไปยัง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ทางโทรสาร 053-211446 (ด่วน รับสมัครจำนวนจำกัด) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ เมื่อ :[27/08/2553]
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้น้ำหนักเพื่อการกีฬาและการออกกำลังกาย ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2553 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ผู้สนใจ ส่งใบสมัครฯไปยัง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ทางโทรสาร 053-211446 (ด่วน รับสมัครจำนวนจำกัด) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ เมื่อ :[27/08/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้ที่สมัครอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้ง 3 หลักสูตร ที่ยังไม่ได้ส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ติดต่อ น.ส.ปัทมาพร นกพึ่ง กลุ่มส่งเสริม (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 3 หลักสูตร : กลุ่มส่งเสริมการจดการศึกษา เมื่อ :[26/08/2553]
แบบ 8708 (ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แบบ 8708 (ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) เมื่อ :[24/08/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการ Thailand Go Green (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand Go Green : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[24/08/2553]
ด้วย มหาวิทยาแม่โจ้ ขอเชิญผู้คณาจารย์หรือครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมอบรม“แนวทางการจัดการของเหลือใช้ที่ย่อยสลายได้ เพื่อเป็นปัจจัยในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ และองค์ความรู้ใหม่เรื่องการสอนเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล” ในวันที่ 3 กันยายน 2553 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ข้าราชการครูและบุคลากรที่ประสงค์เข้ารับการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ทางโทรสาร 053-873842 , 053-878135 หรือ E-mail :panjaleei@yahoo.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 (รับจำนวนจำกัด) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย สมาคมลูกจ้างประจำขอเชิญท่านผู้เกี่ยวข้อง หรือ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2553 และพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตามแบบตอบรับดังแนบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2822669 โทรสาร 02-2822669 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2553 และพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย สถาบัน ไอทิม ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมทุกประเภทด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเรือนระมิงค์ จ.เชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศภาคเหนือ โทรศัพท์ 055-225437 หรือ 081-6800929 (อ.อมร) E-mail: boonchu-55@hotmail.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์การศึกษาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณฑิต (ศษ.ม.) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -กันยายน 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศูนย์การศึกษาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โทร 053-125217 ,ดร.สมนึก นาห้วยทราย โทร 08-1951-7559 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดอบรมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่และเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม ม.สงขลานครินทร์ เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.)กำหนดให้มีการประชุมทางวิทยาการ ในวันที่ 19-22 ตุลาคม 2553 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 17 กันยายน 2553 และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-2581-97 ต่อ 800  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ (สวสท.) เมื่อ :[23/08/2553]
ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห้งชาติ (อพวช.) จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการจัดการตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษา สำหรับครูอาจารย์ ระดับมัธยมศึกษา และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 โดยมีตค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,000 บาท สำรองที่นั่งการอบรม ทางโทรสาร 0- 2577-9990 หรือ E-mail: nantida@nsm.or.th สอบถามรายลละเอีนดเพิ่มเติมที่ คุณนันทิดา หรือ คุณชนิกา โทรศัพท์หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 1896 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการจัดการตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษา เมื่อ :[23/08/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80