เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวนที่เรียกทั้งสิ้น 70 คน และมีสถานศึกษาให้เลือก 73 อัตรา
รายงานตัวบรรจุในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อ :[24/06/2553]
ด้วย สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 081-6132948 หรือ 02-7216205 โทรสาร 02-7216647 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 17 เมื่อ :[24/06/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โดยผู้สนใจส่งแบบเสนอรายชื่อ ฯ ไปยัง งานศอษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือดูรายละเอียดที่ www.sad.nu.ac.th/alumni 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ :[24/06/2553]
ด้วยศาลจังหวัดฝาง จะจัดทำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2553 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลจังหวัดฝาง งานไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท โทรศัพท์ 053-451151 โทรสาร 053-451472 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 เมื่อ :[22/06/2553]
ด้วยศาลจังหวัดฝาง จะจัดทำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่าง 1 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2553 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลจังหวัดฝาง งานไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท โทรศัพท์ 053-451151 โทรสาร 053-451472 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และ โครงการไกล่เกลี่ยสัญจร ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น ประจำปี 2553 เมื่อ :[22/06/2553]
เอกสารประกอบการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การควบคุมภายใน 2 เมื่อ :[21/06/2553]
พร้อมนี้ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายใน(ปรับปรุงใหม่)มาเพื่อให้สถานศึกษาไว้ใช้ประกอบการดำเนินการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : การควบคุมภายใน1 เมื่อ :[21/06/2553]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรองผอ.,ผอ.สถานศึกษา เมื่อ :[18/06/2553]
ประกาศเรื่องเครื่องแบบพิธิการของพนักงานราชการพ.ศ.2552และค่อตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่7)พ.ศ.2552รายละเอียดดังไฟล์ที่ได้แนบค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศเรื่องเครื่องแบบพิธีการและเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพ.ศ.2552รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ เมื่อ :[17/06/2553]
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียน (รายชื่อตามแนบ) เรื่อง การเตรียมตัวเข้าค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รายละเอียดตามแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การเตรียมตัวเข้าค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[15/06/2553]
ด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว้างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ผู้สนใจสังใบสมัครดังแนบไปยัง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 รายละเอียดดังแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-247282 โทรสาร 053-247272 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ SIPA เรื่องการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla เมื่อ :[10/06/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะจัดอบรม หลักสูตร การควบคุมภายในด้านการจัดการทางการเงิน การบัญชี และงบประมาณภาครัฐ จำนวน 3 รุ่น และการอบรมหลักสูตร การบริหารงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ โดยแต่ละหลักสูตรจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 3,000บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หรือดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.trainingmfu.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งการอบรม จำนวน 2 หลักสุตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ :[10/06/2553]
สพท.ชม. 3 แจ้งให้โรงเรียนจัดส่งแบบสรุปผลการประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ของนายณัฐพงศ์ พิศวงค์ ร.ร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง, นายธวัชชัย ต้องใจ ร.ร.บ้านป่าแดง อ.แม่อาย ขอให้จัดส่งมายังสพท.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2553 เวลา 12.00 น. (หากจัดส่งหลังวันที่ 10 มิ.ย. 53 จะต้องนำเข้าวาระประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตในเดือน ก.ค. 53 ต่อไป) 
หนังสือจากกลุ่ม : จัดส่งแบบสรุปผลการประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม เมื่อ :[08/06/2553]
ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ และร่วมฟังการนำเสนอบทความวิจัย ราชนครินทร์วิจัยครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2553 ณ อาคารเรียนรวมอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้ ผู้สนในกรุณส่งแบบตอบรับไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2553 รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ประชุมวิชาการ และร่วมฟังการนำเสนอบทความวิจัย ราชนครินทร์วิจัยครั้งที่ 4 เมื่อ :[08/06/2553]
แจ้งการสมัครสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ...  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งการสมัครสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ เมื่อ :[04/06/2553]
ประกาศสอบ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศสอบ ผอ.,รองผอ.สถานศึกษา สพท.ชม. 3 เมื่อ :[01/06/2553]
แจ้งโรงเรียน (รายชื่อตามคำสั่งแนบ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาไทย และพื้นบ้าน (เพิ่มเติม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[31/05/2553]
เลื่อนกำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งของผู้ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีฯ สอบครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา จาก 1 มิ.ย. 53 เป็น 9 มิ.ย. 53 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เลื่อนกำหนดการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งของผู้ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีฯ สอบครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตร เมื่อ :[27/05/2553]
ด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง "การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย" ในวันศุกร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2553 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อ :[26/05/2553]
ด้วยทาง สพท.เชียงใหม่ เขต 3 จะจัดอบรมครูและภูมิปัญญาท้องถิ่นตนตรี นาฏศิลป์ ไทยและพื้นบ้าน และได้ให้โควตาครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมอบรม โรงเรียนละ 2 คนโดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมทางโทรศัพท์ ที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ภายในวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2553 ......-ครูดนตรี อบรม 3 รุ่น วันที่ 1, 2 , 3 มิถุนายน 2553 –ครูนาฏศิลป์ 1 รุ่น วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ....สถานที่อบรม ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด… แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพท.ชม.3 เมื่อ :[25/05/2553]
**แจ้ง โรงเรียนในสังกัดสพท.ชม.3ที่ยังไม่ได้มารับหนังสือคู่มือการดำเนินการทางวินัยฯให้ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน** 
หนังสือจากกลุ่ม : แจ้ง โรงเรียนในสังกัดสพท.ชม.3ที่ยังไม่ได้มารับหนังสือคู่มือการดำเนินการทางวินัยฯ เมื่อ :[25/05/2553]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และการขึ้นบัญชีของผู้สอบครูผู้ช่วย พร้อมให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ของแต่ละวิชาเอก รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มิ.ย. 2553 เวลา 09.00 น และเลือกสถานศึกษา เวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 มิ.ย. 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เมื่อ :[24/05/2553]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และการขึ้นบัญชีของผู้สอบครูผู้ช่วย พร้อมให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ของแต่ละวิชาเอก รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มิ.ย. 2553 เวลา 09.00 น และเลือกสถานศึกษา เวลา 10.00 น. ของวันที่ 1 มิ.ย. 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย เมื่อ :[24/05/2553]
รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2552 (NT) ปรนัย...รายละเอียดตามไฟล์แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2552 (NT) ปรนัย (แก้ไข) เมื่อ :[24/05/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเปิดอบรมครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการณืวิชาชีพครู เพื่อให้ครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่มีวุฒิทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยผู้สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2553 และสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : การเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมครูตามมาตรฐานความรุ้และประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่นที่ 6 เมื่อ :[21/05/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 77 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77