เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วยได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อราชการที่จะพบปะหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ไปเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้รายงานตัวเวลา 08.00 – 09.00 น. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญประชุม เมื่อ :[28/10/2553]
ด่วนที่สุด!!!!แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งปะหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้โรงเรียนส่งปะหน้าคำสั่งโดยด่วนภายในวันที่ 26 ต.ค. 53 มิฉะนั้น พนักงานราชการใน ร.ร.ของท่านจะไม่ได้รับเงินเดือน(ตุลาคม 53) รายชื่อของร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งตรวจสอบได้ที่เอกสารแนบท้ายนี้ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[23/10/2553]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศึกษานิเทศก์
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[22/10/2553]
ด้วย สพป.ชม. เขต 3 ขอแจ้งซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน บทบาทหน้าที่และการลงทะเบียนฝึกอบรมพัฒนาตนเองด้วยระบบ e-training รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[22/10/2553]
แจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2553 และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2553ตรวจสอบรายชื่อ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของใช้ส่วนตัว และแต่งชุดลูกเสือมารายงานตัว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพฝาง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 น. – 08.00 น. และรุ่นที่ 3 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 น. - 08.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปัทมาพร นกพึ่ง โทร 086-9337507 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริม เมื่อ :[21/10/2553]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชีรายชื่อดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย รุ่นที่ 4 , 5 และ e-tranning รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2553 เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[21/10/2553]
ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการพัฒนาครู ด้วยระบบ E-training และจะเริ่มต้นการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมม - 30 พฤศจิกายน 2553 นั้น บัดนี้ สพฐ.ได้เริ่มลงทะเบียนและฝึกอบรมจำนวน 9 หลักสูตรในระยะแรก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[20/10/2553]
แจ้ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น กองที่ 1 ให้มารับวุฒิบัตร หากมารับด้วยตนเองไม่ได้สามารถส่งตัวเเทนมารับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริม เมื่อ :[18/10/2553]
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ( E-Tranning รุ่นที่ 2 ) ได้กำหนดจัดอบรมสัมมนาในการจัดทำผลงาน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย 5 บท) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ท่านอาจารย์นิวัฒน์ ประสานสุข และคณะอีกหลายท่าน ค่าลงทะเบียนท่านละ 300 บาท (สำหรับเป็นค่าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ค่าอาหารกลางวัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ อาจารย์ อัจฉราภรณ์ ณะใจ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 086-196-4980 และ อาจารย์ สุรภี สมวิจิตร ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 081-881-5389 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/10/2553]
ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ขอแจ้งแนวปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training โครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : แนวทางการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training เมื่อ :[15/10/2553]
ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ขอแจ้งแนวปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training โครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แนวทางการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training เมื่อ :[15/10/2553]
ด่วนที่สุด...แจ้งย้ายสถานที่อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำข้อมูลนักเรียนและ ป.พ.1-3 จากเดิมที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมข้อมูลนักเรียนในการทำ ป.พ.มาด้วย พร้อมทั้งนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะฝึกลงโปรแกรมมาด้วย ร.ร.ละ 1 เครื่อง(เครื่อง pc หรือ notebook ก็ได้) พร้อมด้วย ปลั๊กพ่วง มาด้วย นอกนั้นกำหนดการเดิม  
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด...แจ้งย้ายสถานที่อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำข้อมูลนักเรียนและ ป.พ.1-3 เมื่อ :[15/10/2553]
ด่วนที่สุด...แจ้งย้ายสถานที่อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำข้อมูลนักเรียนและ ป.พ.1-3 จากเดิมที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมข้อมูลนักเรียนในการทำ ป.พ.มาด้วย พร้อมทั้งนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะฝึกลงโปรแกรมมาด้วย ร.ร.ละ 1 เครื่อง(เครื่อง pc หรือ notebook ก็ได้) พร้อมด้วย ปลั๊กพ่วง มาด้วย นอกนั้นกำหนดการเดิม 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด...แจ้งย้ายสถานที่อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำข้อมูลนักเรียนและ ป.พ.1-3 เมื่อ :[15/10/2553]
ตามที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2553 และวันที่ 10 ตุลาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 78 คน นั้น บัดนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นรายบุคคลแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งการโอนเงินผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง เมื่อ :[14/10/2553]
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพ เมื่อ :[11/10/2553]
ด่วน!!แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2(1 ต.ค.53)ให้โรงเรียนมารับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2(ต.ค.53)ดังรายละเอียด เมื่อ :[11/10/2553]
แจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2553 ตรวจสอบรายชื่อ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของใช้ส่วนตัว และแต่งชุดลูกเสือมารายงานตัว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพฝาง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 น. – 08.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปัทมาพร นกพึ่ง โทร 086-9337507 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น เมื่อ :[08/10/2553]
ด่วนแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดทำใบปะหน้าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนส่งให้ สพป.ชม.3ด้วย คำสั่งที่โรงเรียนจะต้องทำใบปะหน้าคำสั่ง ให้ สพป.ดังนี้ 1. คำสั่งของครูที่ไม่มีวิทยฐานะ(ทำแต่ใบปะหน้าคำสั่ง รายละเอียดไม่ต้องทำ) 2. คำสั่งลูกจ้างประจำ(ทำแต่ใบปะหน้าคำสั่งรายละเอียดไม่ต้องทำ)3.คำสั่งพนักงานราชการ(ทำแต่ใบปะหน้าคำสั่งรายละเอียดไม่ต้องทำ) 4. สำหรับคำสั่งค่าครองชีพชั่วคราวของ ครู,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการร.ร.จะต้องทำรายละเอียดแนบมาด้วย หมายเหตุ (ประชุม อกคศ.ครั้งที่ 11/2553) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553) 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน!แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ทุกร.ร.ทำใบปะหน้าคำสั่งดังรายละเอียด เมื่อ :[07/10/2553]
ด้วย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิททยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานระพีเสวนาและการประชุมวิชาการ จิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กทม. ทั้งนี้ ผู้สนใจให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน ฯ ไปยัง 02 441 5024 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิททยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02 441 5000 ต่อ 4303-5 หรือที่ www.ce.mahidol.ac.th หรือดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เชิญร่วมงานระพีเสวนาและการประชุมวิชาการ จิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 3 เมื่อ :[05/10/2553]
สพป.ชม. 3 ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้ง ผอ.ร.ร. และรอง ผอ.ร.ร. แก่ ร.ร.ในสังกัดเพื่อแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งให้ได้ทราบ มอบหมายงาน และส่งตัวไปรับตำแหน่งใหม่ แล้วรายงานการรับตัว - ส่งตัว แก่ สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 20 ต.ค. 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : แต่งตั้ง ผอ.ร.ร. และ รอง ผอ.ร.ร. เมื่อ :[05/10/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งวิทยากรลูกเสือโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อตามคำสั่งแนบ) ประชุมคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือ จำนวน 3 รุ่น วันที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด! ประชุมคณะวิทยากรอบรมลูกเสือ วันที่ 6 ต.ค. 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชม 3 เมื่อ :[01/10/2553]
ด่วนที่สุด!!แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องการพิจารณาความดีความชอบของลูกจ้างประจำให้แต่ละศูนย์เรียงลำดับความดีความชอบส่งมาให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3ทราบโดยด่วน 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องการพิจารณาความดีความชอบของลูกจ้างประจำ เมื่อ :[29/09/2553]
ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมการสมัครอบรมผู้บังคับบัญชาลุกเสือส่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จึงแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน(รายชื่อตามไฟล์แนบ)กรุณามาชำระเงินภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นางสาวปัทมาพร นกพึ่ง โทร 086-9337507 หากไม่มาชำระเงินในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น เมื่อ :[29/09/2553]
เรียกรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้รายงานตัวเพื่อเลือก ร.ร. ในวันที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 13.00 - 14.00 น ณ ห้องประชุม 1 สพป. ชม. 3
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 ราย เรียกถึงลำดับที่ 14 และ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 26 ราย เรียกถึงลำดับที่ 28 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เรียกรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ :[28/09/2553]
ด่วนที่สุด!!แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2(1 ตุลาคม 2553) โดย 1.สพป.ชม.3 ได้จัดสรรโควต้า15%(2 ขั้น)ทั้งปีให้โรงเรียนและศูนย์ไปแล้วนั้น 2. โควต้าและเม็ดเงินที่จัดสรรให้นั้นให้โรงเรียนและศูนย์บริหารจัดการเม็ดเงินและโควต้าให้แล้วเสร็จภายในศูนย์โดยไม่มีการติดลบทั้งเม็ดเงินและโควต้า จากงานบำเหน็จความชอบ 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องเลื่อนขั้นของโควต้าและเม็ดเงิน เมื่อ :[28/09/2553]
 หน้าก่อน = 52 กำลังแสดงหน้าที่ 53 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 54  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82