เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ด่วน!!!!แจ้งครั้งที่3!ขอความอนุเคราะห์ร.ร.ทุกร.ร.ในสังกัดที่ค้างส่งแบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย.53 ตามแบบรายงานที่แนบมาด้วยนี้(กรุณาเปิดดูไฟล์แนบที่ส่งมานี้ มีบางโรงเรียนที่กรอกส่งมาแล้วแต่กรอกไม่ครบ รบกวนช่วยเช็คดูอีกครั้ง) กรอกส่งงานอัตรากำลังฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือทาง e-mail gi_gi777@hotmail.com (มีข้อสงสัยสอบถามคุณพรพรรณ ต๊ะสุยะ 053-452021 ต่อ 43,33 หรือตามเบอร์e-mail)ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ด่วน!!!!แจ้งครั้งที่3!ขอความอนุเคราะห์ร.ร.ทุกร.ร.ในสังกัดที่ค้างส่งแบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย.53 เมื่อ :[18/08/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การ***้เงินเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2553 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : การ***้เงินเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2553 : กลุ่ม เมื่อ :[16/08/2553]
การรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ ให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมข้อมูล SMIS และข้อมูลยาเสพติดด้วย 
ผู้แจ้งข่าว : การรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาให้โรงเรียนจัดเตรียมข้อมูล SMIS และข้อมูลยาเสพติดมาด้วย เมื่อ :[10/08/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง อุปกรณ์และข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมมาใช้สำหรับการจัดทำข้อมูลการรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด! การรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[09/08/2553]
แบบเสนอชื่อ และประวัติผู้สมัคร 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : แบบเสนอชื่อผู้สมัครกรรมการเขตพื้นที่ฯ เมื่อ :[06/08/2553]
แบบเสนอชื่อ และประวัติผู้สมัคร 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[06/08/2553]
ตามหนังสือที่ ศธ 04049/4714 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 สพท.ชม. 3 ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าสัมมนาโครงการ “การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ สพท.ชม. 3 ขอความร่วมมือให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องในรายชื่อ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติม รายชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ย้ายและเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งใหม่รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อดังแนบ ทั้งนี้ หากมีรายชื่อตกหล่น หรือมีข้อมูลผิดพลาด หรือไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากเหตุผลใดๆ ให้ติดต่อเพื่อขอแก้ไข ไปยัง สพท.ชม. 3 โทรศัพท์ 053-451696 หรือ 085-6526463 ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2553 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อโครงการ “การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง เมื่อ :[05/08/2553]
กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคม ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : !! แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชุมใหญ่วิสามัญ ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ :[04/08/2553]
ประกาศผลการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านนักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๓ พร้อมกำหนดการแข่งขัน ณ จังหวัดแพร่ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศผลการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านนักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ :[04/08/2553]
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ ส่งเอกสารขอเบิกเงิน งบดำเนินงาน จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ และแบบฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เป็นอย่างช้า 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน เมื่อ :[04/08/2553]
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดโครงการอบรม หลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1.การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน
3.การเพิ่มพูนคุณภาพงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีฯ
4.การควบคุมภายในด้านการจัดการทางการเงิน
5.แนวทางแก้ปัญหาและการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซี้อจัดจ้าง
รายละเอียดดังแนบ สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2954-3682 ,08-6335-2636,08-6767-4777,08-9206-2882,08-6313-2283 โทรสาร 02-953-9478 หรือ www.triningmfu.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : ขอเชิญเข้าอบรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ :[03/08/2553]
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดโครงการอบรมหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1. การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน
3. การเพิ่มพูนคุณภาพงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีฯ
4. การควบคุมภายในด้านการจัดการมทางการเงิน
5. แนวทางการแก้ปัญหาและการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซี้อจัดจ้าง
รายละเอียดตามสิ่งมที่ส่งมาด้วยนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2954-3682 , 08-6335-2636 , 08-6767-4777 , 08-9206-2882 , 08-6313-2283 โทรสาร 0-2953-9478 หรือ www.trainingmfu.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางจินดา กันทะวงศ์ เมื่อ :[03/08/2553]
ด้วย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยจะดำเนินการให้รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์กับครู อาจารย์ ปีที่ 17 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 Download ใบสมัครที่ http://www.ttsf.or.th รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ขอความร่วมมือแจ้งให้ครูวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเร ฯ เมื่อ :[03/08/2553]
ด้วยสำนักพิมพ์บ้านแปลน บริษัทแปลนสาระ จำกัด จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ การบูรณาการสาระที่ควรรู้ผ่านนิทานและการสอนแบบโครงการผ่านนิทาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ค่าลงทะเบียน 600บาท ต่อ คน ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถสำรองที่นั่งได้ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2275-6358 ต่อ 425,418 หรือ 086-355-9571 , 086-355-9575 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการสาระที่ควรรู้ผ่านนิทานฯ เมื่อ :[03/08/2553]
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : นางพรพิมล พรมเชื้อ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : นางพรพิมล พรมเชื้อ เมื่อ :[03/08/2553]
ด้วย สำนักงานคุรุสภา ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และผู้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผุ้แทนพระองคื ในวันอังคารที่ 10 สิงหา 2553 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส 2552 เมื่อ :[02/08/2553]
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ฉบับปรับปรุงล่าสุดและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก) : พัฒนพงศ์ พวงทอง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล1 เมื่อ :[29/07/2553]
ด่วนที่สุด!ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย 53(แบบเดิมที่ให้กรอกมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ทำให้รายงาน สพฐ.ไม่ได้ ดังนั้นจึงขอให้ทางร.ร.กรอกใหม่อีกครั้ง)ส่งไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.053-452021 ต่อ 33 , 053-451696 ทางe-mail gi_gi777@hotmail.com ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 : น.ส พรพรรณ ต๊ะสุยะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย 53 เมื่อ :[29/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ หรือติอต่อโดยตรงได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 053-452476 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[29/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องกำหนดการและสถานที่แข่งขันจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2553 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กำหนดการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ปี 2553 : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[29/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และกำหนดการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2553 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ปี 2553 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[28/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเกียวกับแนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : แนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน : ส่งเสริม เมื่อ :[22/07/2553]
ด่วน: ขอความร่วมมือโรงเรียนบ้านดอน, ชุมชนบ้านวังจ๊อม, พัฒนาต้นน้ำขุนคอง, บ้านแม่กอนใน, บ้านทุ่งข้าวพวง, บ้านปางมะเยา, บ้านวังมะริว, ชุมชนบ้านเมืองงาย, บ้านใหม่ รายงานจำนวน/ราคาอุปกรณ์จานรับสัญญานดาวเทียมตามแบบรายงานที่แนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานจานรับสัญญานดาวเทียม เมื่อ :[21/07/2553]
ด่วนที่สุด!!! แจ้งให้ทีมตัวแทนนักกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รับเสื้อ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!!! แจ้งให้ทีมตัวแทนนักกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รับเสื้อตั้งแต่วันนี้ฯ เมื่อ :[21/07/2553]
ด่วนที่สุด!ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ค้างส่งแบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียน ให้จัดส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล(งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง)หรือทางe-mail gi_gi777@hotmail.com  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ค้างส่งแบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียน ให้จัดส่ เมื่อ :[20/07/2553]
 หน้าก่อน = 49 กำลังแสดงหน้าที่ 50 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 51  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76