เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้กำหนดจัดงานวันครู ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ อนึ่งเพื่อให้การจัดงานวันครูในปี ๒๕๕๔ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ รายละเอียดดังแนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[13/01/2554]
แจ้ง รับสื่อและคู่มือการสอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยให้กับโรงเรียนในโครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กรุณาไปรับเอกสารดังกล่าววันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแทนเจอรีน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[12/01/2554]
ตามที่ สพป.ชม.3 ได้แจ้งให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการเลื่อนขั้นประจำปี 2552 ตามหนังสือที่ ศธ.04049/33 ลว. 7 มค. 2554 นั้น สพป.ชม.3 มีความประสงค์ให้โรงเรียนช่วยตรวจสอบดังนี้
1.จำนวนคน ณ วันที่ 1 กันยายน 2552
2.การเลื่อนขั้นช่วง 1 เมษายน 2552 และ 1 ตุลาคม 2552
หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไขด้วย แต่ถ้าถูกต้องแล้วไม่ต้องแจ้ง 

หนังสือจากกลุ่ม : นริสา พงษ์พาณิชย์ เมื่อ :[11/01/2554]
ตามที่ สพป.ชม.3 ได้แจ้งให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการเลื่อนขั้นประจำปี 2552 ตามหนังสือที่ ศธ.04049/33 ลว. 7 มค. 2554 นั้น สพป.ชม.3 มีความประสงค์ให้โรงเรียนช่วยตรวจสอบดังนี้
1.จำนวนคน ณ วันที่ 1 กันยายน 2552
2.การเลื่อนขั้นช่วง 1 เมษายน 2552 และ 1 ตุลาคม 2552
หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไขด้วย แต่ถ้าถูกต้องแล้วไม่ต้องแจ้ง 

หนังสือจากกลุ่ม : นริสา พงษ์พาณิชย์ เมื่อ :[11/01/2554]
ขอเชิญข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 20 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันประกาศคุณภาพครูกระทรวงศึกษาธิการ ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวันที่ 14 มกราคม 2544  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/01/2554]
ประกาศผลการคัดลายมือ ครูช่วงชั้นที่ ๑  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ศึกษานิเทศฯ เมื่อ :[06/01/2554]
แจ้งครูที่มีรายชื่อดังนี้ โปรดส่งไฟล์ .jpg รูปหน้าตรง ชุดข้าราชการ / ชุดประจำโรงเรียน / ชุดสุภาพ มายังสำนักงานเขตฯ ด่วน เพื่อนำไปทำหนังสือวันครู ภายในวันที่ 7 ม.ค. 2554 ที่ อีเมล pr_cmtc@hotmail.com โทรสอบถาม 081-9501316
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[05/01/2554]
แจ้ง.......ปฏิทินการสอบ e-training รุ่นที่ 3 วันที่ 17 ม.ค. 54 เตรียมความพร้อม พร้อมลงทะเบียน วันที่ 29-30 เข้ารับการพัฒนา และให้ข้าราชการครูฯตรวจสอบรายชื่อ หากข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งให้ทราบโดยด่วน ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (หากประสงค์สมัครเข้ารับการพัฒนาให้แจ้งก่อนวันที่ 23 ม.ค. 54 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.กฤติยาภรณ์ วงค์เคา เมื่อ :[04/01/2554]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์ จาก นิเทศฯ เมื่อ :[29/12/2553]
ให้ทุกโรงเรียนช่วยตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้ถูกต้องหากไม่ถูกต้องหรือถูกต้องให้โทรแจ้งกลุ่มนิเทศ ฯ โทร 053451316 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2553
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ศึกษานิเทศ เมื่อ :[27/12/2553]
คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนดีเยี่ยม ระดับเขต จะไปประเมินผู้ได้รับคัดเลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 27-29 ธ.ค. 2553 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานบุคคล เมื่อ :[24/12/2553]
แจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันระดับชาติ จากงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 60 จ.เชียงราย โปรดส่งภาพกิจกรรมขณะประกวดและภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัล มาที่ Email : pr_cmtc@hotmail.com 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานบุคคล เมื่อ :[24/12/2553]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้เสนอขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยกำหนดรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับขนาดโรงเรียน รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางชิดชนก ปิ่นทรายมูล เมื่อ :[24/12/2553]
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2554 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 ม.ค.-13 ก.พ. 2554 รับนักเรียนที่มีความสามารถ 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา จักรยาน เซปักตระกร้อ ฟุตบอล และยิงธนู สอบถามรายละเอียด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-231273-4 www.lpss.ac.th 
หนังสือจากกลุ่ม : โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2554 เมื่อ :[22/12/2553]
แจ้งให้โรงเรียนในโครงการศุภนิมิตร 4 ตำบล (แม่งอน,แม่คะ,แม่สูน,เวียง)ที่มีความประสงค์จะส่งโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2554 ให้จัดส่งโครงการและรายละเอียดถึง สำนักงานศุภนิมิต อำเภอฝาง ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 
หนังสือจากกลุ่ม : สำนักงานศุภนิมิต อำเภอฝาง เมื่อ :[21/12/2553]
ผู้ที่มีรายชิ่อตามบัญชีนี้ (จำนวน 4 ราย) โปรดตรวจสอบรายละเอียด เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง หากไม่ถูกต้อง ให้ประสานการแก้ไขข้อมูล ด่วน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจ 087 303 3516 เมื่อ :[21/12/2553]
ประกาศสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง
เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมทีมกีฬานักเรียนของอำเภอฝาง
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : สมาคมครูอำเภอฝาง เมื่อ :[20/12/2553]
คำสั่งเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 749/2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจ เมื่อ :[20/12/2553]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ส่งเสริมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน
“สืบสานศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โรงเรียนแม่อายวิทยาคม/ไทยรัฐวิทยา 12(บ้านเอก)/ฝางชนูปถัมภ์ รายละเอียดตามไฟล์ทีแนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางมยุรา วรรณวัต เมื่อ :[19/12/2553]
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ 815/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 รายละเยอดตามไฟล์ที่แนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[19/12/2553]
ตารางการแข่งขันกีฬาสากลและพื้นบ้าน สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[18/12/2553]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันศุภนิมิต โรงเรียนในโครงการมูลนิธิศุภนิมิต ไอ พี ฝาง ประจำปี 2553 รายละเอียดตามไฟล์คำสั่งที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[16/12/2553]
ด่วนที่สุด!!!แจ้งข้าราชการครูที่จะมารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบกำกับเครื่องราชเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขอให้นำหนังสือที่ได้แจ้งไปทาง E-office ให้นำหนังสือนั้นมาด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[16/12/2553]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากร (ลูกจ้าง) ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอให้บุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) ผู้มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ) โดยลงทะเบียนรายงานตัว ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-09.00 น. รายละเอียดตามกำหนดการพัฒนาฯ ที่ส่งมาด้วยนี้ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีนโยบายให้ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการพัฒนาฯ หากมีปัญหาใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาฯได้ ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/12/2553]
คำสั่งเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 751 / 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจ เมื่อ :[15/12/2553]
 หน้าก่อน = 49 กำลังแสดงหน้าที่ 50 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 51  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81