เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ประกาศสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง
เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมทีมกีฬานักเรียนของอำเภอฝาง
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : สมาคมครูอำเภอฝาง เมื่อ :[20/12/2553]
คำสั่งเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ 749/2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจ เมื่อ :[20/12/2553]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ส่งเสริมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน
“สืบสานศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โรงเรียนแม่อายวิทยาคม/ไทยรัฐวิทยา 12(บ้านเอก)/ฝางชนูปถัมภ์ รายละเอียดตามไฟล์ทีแนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางมยุรา วรรณวัต เมื่อ :[19/12/2553]
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ 815/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 รายละเยอดตามไฟล์ที่แนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[19/12/2553]
ตารางการแข่งขันกีฬาสากลและพื้นบ้าน สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[18/12/2553]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันศุภนิมิต โรงเรียนในโครงการมูลนิธิศุภนิมิต ไอ พี ฝาง ประจำปี 2553 รายละเอียดตามไฟล์คำสั่งที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[16/12/2553]
ด่วนที่สุด!!!แจ้งข้าราชการครูที่จะมารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบกำกับเครื่องราชเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขอให้นำหนังสือที่ได้แจ้งไปทาง E-office ให้นำหนังสือนั้นมาด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[16/12/2553]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากร (ลูกจ้าง) ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอให้บุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) ผู้มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ) โดยลงทะเบียนรายงานตัว ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-09.00 น. รายละเอียดตามกำหนดการพัฒนาฯ ที่ส่งมาด้วยนี้ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีนโยบายให้ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการพัฒนาฯ หากมีปัญหาใดๆ ที่ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาฯได้ ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/12/2553]
คำสั่งเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 751 / 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจ เมื่อ :[15/12/2553]
รายละเอียดกิจกรรมวันศุภนิมิต 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กำหนดการวันศุภนิมิต เมื่อ :[15/12/2553]
แจ้งผู้ควบคุมทีมกีฬาทุกอำเภอ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.ชม.3 เมื่อ :[15/12/2553]
ตามหนังสือที่อ้างถึงหนังสือสพป.ชม.3 วันที่ แจ้งโรงเรียนที่ยังค้างส่งแผ่นซีดีข้อมูลภาคสนาม(รายบุคคล)ตามเอกสารแนบขอให้ส่งโดยด่วนภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 เพราะว่าข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการอบรมที่ สพฐ.จะนำไปใช้ในโปรแกรมใหม่ทางกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)อบรมวันที่ 19-21 ธันวาคม 2553 ดังนั้นต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[14/12/2553]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอฝาง ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด (อำเภฝาง)วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางสัก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : สูจิบัตรแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด (อำเภอฝาง) เมื่อ :[09/12/2553]
ขอให้ร.ร.ที่มีรายชื่อดังกล่าว ส่งสำเนาสัญญาจ้างโดยด่วน เพื่อทางกลุ่มการเงินฯ จะได้ดำเนินการเบิกจ่าย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : รุ่งทิวา สุภาเดช เมื่อ :[03/12/2553]
ประกาศ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางพรพิมล พรมเชื้อ เมื่อ :[29/11/2553]
ประกาศ...การสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ขององค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์...ทหารผ่านศึกที่มีบุตรกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สมัครสอบชิงทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 24 ธันวาคม 2553 สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสงเคราะห์ผ่านศึกเขตเชียงใหม่ เลขที่ 187 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-225279 ทุกวันในเวลาราชการ 
หนังสือจากกลุ่ม : ประกาศ...การสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ขององค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ :[29/11/2553]
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรม ดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[29/11/2553]
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการครูที่สอนในช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อเข้าร่วมอบรมครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นั้น เนื่องจาก มีความคลาดเลื่อนในการจำนวนและข้อมูล ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้ส่งผู้เข้ารับการอบรมในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ในกรณีที่มีโควตาไม่ครบ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งครูผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่เข้ารับการฝึกอบรม (ฉบับใหม่) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[28/11/2553]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิการยน - 11 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมพยอม อาคารภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cru.in.th 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[27/11/2553]
ด้วย สพฐ. จะดำเนินการฝึกอบรมครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิในวันที่ 29 พ.ย. 2553 ณ ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอให้ข้าราชการครูผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อดังแนบ เข้าร่วมการฝึกอบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.cru.in.th  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กัญญาวีร์ ทองคำ เมื่อ :[26/11/2553]
สพป.ชม. 3 ขอให้โรงเรียนในสังกัดได้สำรวจข้าราชการผู้มีอายุตัว 50 ปี ขึ้นไป หรือ มีอายุราชการ 24 ปี 6 เดือนขึ้นไป และมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด กรอกแบบแสดงความประสงค์ ส่งแก่เจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลทางอีเมล์ arpha_ann@hotmail.com ภายใน 30 พ.ย. 2553 นี้ เพื่อจัดส่งแก่ สพฐ. ต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[26/11/2553]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนให้กรอกแบบสำรวจข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อย่างช้าภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[25/11/2553]
แจ้ง!!!!!!!เลื่อนประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 1 - 2 ) ในวันที่ 25 พ.ย. 2553 เวลา 9.00 น. เปลี่ยนเป็นวันที่ 26 พ.ย. 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.กฤติยาภรณ์ วงค์เคา เมื่อ :[25/11/2553]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์สอบครูธุรการ พร้อมระเบียบปฏิบัติการเข้าห้องสอบ
โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาคารเวียงเพชร ชั้น 2
สอบข้อเขียน วันที่ 27 พ.ย. 2553 เวลา 09.00 - 11.00 น
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พ.ย. 2553 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : พรพิมล พรมเชื้อ เมื่อ :[22/11/2553]
แจ้งข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด) ในรุ่นที่ 3 สมัครเข้ารับการพัฒนา โดยใช้ระบบ e-Training ผ่านระบบ GURU Online และผู้ที่ยื่นใบสมัครมาแล้ว ให้ยื่นเอกสารการสมัครมาอีกครั้ง เนื่องจากมีการแยกเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (สพฐ.ให้ส่งข้อมูลใหม่ทั้งหมด)สามารถ download ใบสมัครตามเอกสารดังแนบ แล้วนำส่ง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0847408784 หรือนำทางE-Mail (k-air@hotmail.com)ในวันที่ 19 พ.ย. 2553 โดยด่วน!!!!!!!  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.กฤติยาภรณ์ วงค์เคา เมื่อ :[18/11/2553]
 หน้าก่อน = 49 กำลังแสดงหน้าที่ 50 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 51  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81