เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด่วนที่สุด!!แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2(1 ตุลาคม 2553) โดย 1.สพป.ชม.3 ได้จัดสรรโควต้า15%(2 ขั้น)ทั้งปีให้โรงเรียนและศูนย์ไปแล้วนั้น 2. โควต้าและเม็ดเงินที่จัดสรรให้นั้นให้โรงเรียนและศูนย์บริหารจัดการเม็ดเงินและโควต้าให้แล้วเสร็จภายในศูนย์โดยไม่มีการติดลบทั้งเม็ดเงินและโควต้า จากงานบำเหน็จความชอบ 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด!!แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องเลื่อนขั้นของโควต้าและเม็ดเงิน เมื่อ :[28/09/2553]
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ให้ส่งแบบตอบรับ ไปยัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 หรือ E-mail : nan1323@hotmail.com ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณณัฐรินี วิสุทโธ หมายเลข 053-885700 , 053885757 โทรสาร 053-885729 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย เมื่อ :[28/09/2553]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนา เมื่อ :[27/09/2553]
ด่วนที่สุด!!แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดทราบข้าราชการครูที่เกษียณอายุ60 ปี และเกษียณอายุก่อนกำหนด หาก
เงินเดือนเต็มขั้นแล้ว จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(2-4-6% ไม่ต้องพิจารณาให้) แต่ให้โรงเรียนประเมินไว้ว่าคนที่เกษียณท่านประเมินให้เท่าไร เพราะว่าจะนำมาพิจารณากรณีถ้า สพฐ. แจ้งจัดสรรเงินรางวัลมาให้) 

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุดแจ้งทุกร.ร.ในสังกัดทราบข้าราชการครูที่เกษียณอายุ60ปีและเกษียณอายุก่อนกำหนดดังรายละเอียดค่ะ เมื่อ :[27/09/2553]
ด่วนที่สุด!!!!!แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีข้าราชการครูยื่นทำผลงานทางวิชาการไม่ต้องแสดงบัญชีสำรองวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน จากงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุดแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีครูยื่นทำผลงานทางวิชาการไม่ต้องแสดงบัญชีสำรองวงเงินเลื่อนขั้น เมื่อ :[24/09/2553]
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ที่ระบุในคำสั่งที่แนบมา) เรื่องรับป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย ศธ รับป้ายไวนิลในวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2553 ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมแทนเจอร์รีน วิวล์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ที่ระบุในคำสั่งที่แนบมา) เรื่องรับป้ายประชาสัมพันธ์นโยบาย ศธ เมื่อ :[23/09/2553]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดแบบฟอร์มตารางเทียบขั้นเงินเดือนของครู,พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำดังเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดตารางเทียบขั้นเงินเดือนของครู,พนักงานราชการ,ลูกจ้างประจำ เมื่อ :[23/09/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ผู้ที่สมัครอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้ง 3 หลักสูตร ที่ยังไม่ได้ส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร มาชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (รายละเอียดตามแนบ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้ง 3 หลักสูตร เมื่อ :[23/09/2553]
สพป.ชม. 3 ขอนำส่งคำสั่งเกษียณก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2554 เพื่อแจ้งเจ้าตัวและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นำส่งคำสั่งเออลี่ ปีงบประมาณ 2554 เมื่อ :[23/09/2553]
ด้วย คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญครูผู้ฝึกสอนมวยไทยที่ผ่านการอบรมจากกรมการพละศึกษา ตามโครงการ "ครูมวยแม่ไก่" เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "มวยไทย เอกลักษณ์ประจำชาติกับการก้าวไปสู่การบรรจุหลักสูตรกีฬามวยไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 24 กันยายน 2553 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผุ้สนใจและมีคุณสมบัติ ส่งแบบตอบรับไปยัง คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02-2442566-7 โทรสาร 02-2442569 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อ :[21/09/2553]
ด่วน ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ ศธ 04049/3645 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี2553 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี2553 เมื่อ :[17/09/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนที่เป็นศูนย์ดนตรีประจำตำบลทุกศูนย์ และโรงเรียนศูนย์ดนตรีประจำเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (ตามรายชื่อที่แนบ) ที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2553 ของศูนย์ดนตรีประจำตำบล และศูนย์ดนตรีประจำเขตพื้นที่ฯ ตามแบบรายงานผลแนบพร้อมนี้ ที่ โทรสาร 0-5345-2476 หรือ ทางอีเมล์ support_cmarea3@hotmail.com ให้จัดส่งภายในวันที่ 17 กันยายน 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์ 0-5345-2476  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน! ให้ศูนย์ดนตรีตำบลฯ ศูนย์ดนตรีเขตพื้นที่ฯ จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมดนตรี กีฬาฯ เมื่อ :[15/09/2553]
แจ้งผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัดตามที่สพป.ชม.3ได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2(1ตุลาคม53)นั้นให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯให้สพป.ชม.3ภายในวันที่20กันยายน2553 
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน!!แจ้งให้ผู้บริหารร.ร.รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2(1ต.ค.53) เมื่อ :[15/09/2553]
กรมการค้าภายในเปิดเวทีค้นหา “ต้นแบบเด็กไทย หัวใจไทย” ซึ่งจะพิจารณาหลักปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1)เป็นผู้มีความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ กตัญญู 2)ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 3)นิยมไทย กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย รักเมืองไทย ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท ที่ 2 30,000 บาท ที่ 3 20,000 บาท รางวัลมหาชนนิยม 10,000 บาท ผู้เข้าร่วมประกวด เป็นเยาวชน ช- ญ อายุระหว่าง 15-20 ปี สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2553 ทางออนไลน์ ผ่าน www.thaiteenidol.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 08-1184-6333 และ 08-2299-8333 
หนังสือจากกลุ่ม : กรมการค้าภายในเปิดเวทีค้นหา “ต้นแบบเด็กไทย หัวใจไทย” เมื่อ :[14/09/2553]
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เปิดรับนักเรียนทุนรุ่นใหม่ เพื่อรับทุนประเภทต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2554 ดังนี้ 1.ทุนระดับประถม(ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับ ป.4-ป.6 ทุนละ 5,000 บาทต่อปี) จำนวน 20 ทุน 2.ทุนระดับมัธยม(ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับ ม.1-ม.3 ทุนละ 5,000 บาทต่อปี) จำนวน 20 ทุน ผู้สนใจขอรับใบสมัครทุน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เลขที่ 278 หมู่ 10 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 หมายเลขโทรศัพท์ 053-479185, 08-5714-4435 
หนังสือจากกลุ่ม : มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เปิดรับนักเรียนทุนรุ่นใหม่ เมื่อ :[14/09/2553]
บ.ทรู ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบึคคลทั่วไปมาถ่ายทอดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ กับโครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พ.ย. 53 ดูรายละเอียดได้ที่ www.truplookpanya.com 
หนังสือจากกลุ่ม : โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” เมื่อ :[14/09/2553]
คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา สำหรับการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่...อ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา สำหรับการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อ :[09/09/2553]
โรงเรียนบ้านห้วยบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความประสงค์ต้องการรับสมัครครูจ้างสอน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิครู ไม่กำหนดวิชาเอก จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-24 กันยายน 2553 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยบอน โทร.053-640224 
หนังสือจากกลุ่ม : โรงเรียนบ้านห้วยบอน รับสมัครครูจ้างสอน เมื่อ :[09/09/2553]
โรงเรียนไชยปราการได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเจ้าพรหมมหาราช ได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านคุณธรรม สร้างสำนึกความเป็นไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และนำธรรมะมาพัฒนาและสร้างสำนึกความเป็นไทยให้เกิดตัวนักเรียนทุกโรงเรียน ทางโรงเรียนไชยปราการ ขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมชมนิทรรศการคุณธรรมในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนไชยปราการ หวังว่าคงได้รับเกียรติจากท่าน ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
หนังสือจากกลุ่ม : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันเปิดบ้านคุณธรรม สร้างสำนึกความเป็นไทย ณ ร.ร.ไชยปราการ เมื่อ :[09/09/2553]
ด่วนที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการประเมินมีภาระกิจเร่งด่วนจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553)สถานศึกษาในอำเภอฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนอำเภอฝาง ครั้งที่ 3 เมื่อ :[08/09/2553]
สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเรื่องการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : แจ้งมติ ก.ค.ศ.เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู เมื่อ :[08/09/2553]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อ :[08/09/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งแก้ไขโรงเรียนที่เป็นศูนย์ดนตรีประจำตำบลเมืองนะ จาก โรงเรียนบ้านนาหวาย เป็น โรงเรียนบ้านเมืองนะ ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2553 ของศูนย์ดนตรีประจำตำบล ตามแบบรายงานผลแนบพร้อมนี้ ที่ โทรสาร 0-5345-2476 หรือ ทางอีเมล์ support_cmarea3@hotmail.com ภายในวันที่ 13 กันยายน 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์ 0-5345-2476 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน! แจ้งแก้ไขศูนย์ดนตรีประจำตำบลเมืองนะ ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมดนตรี ภายใน 13 ก.ย.2553 เมื่อ :[08/09/2553]
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553)สถานศึกษาในอำเภอฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนอำเภอฝาง เมื่อ :[08/09/2553]
รายงานการสอบผลสัมฤทธิ์ ม.1 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : รายงานการสอบผลสัมฤทธิ์ ม.1 เมื่อ :[07/09/2553]
 หน้าก่อน = 49 กำลังแสดงหน้าที่ 50 จาก 78 หน้า หน้าถัดไป = 51  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78