เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความสามารถ ใน เรื่อง การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2554 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 4 เมษายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางมาลัยทอง ไตรเลิศ สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร.02-628-6398-9, 085-118-6151 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/02/2554]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2554 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร.053-776-026 และ http://grad.cru.in.th 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/02/2554]
ศูนย์การศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ญาณวโรทวีปัญญา วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติขึ้น แบ่งเป็น 2 ประเภท 3 ระดับชั้น ได้แก่
1.ประกวดเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสน์ค้ำชาติค้ำแผ่นดิน”, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่อง “ในหลวงศูนย์รวมน้ำใจไทยทั้งแผ่นดิน”
2.ประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ในหลวงในดวงใจ”
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค.54 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-862893
 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/02/2554]
โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งโครงการฯประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนเป็นอย่างดี
มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินงาน การลด แยกขยะ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2554
โดยมีการปรับรูปแบบการประกวด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น
เพื่อให้โรงเรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น รายละเอียด ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th
 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/02/2554]
ด้วย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และแบบขอข้อมูลประกอบ รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[04/02/2554]
สพป.ชม. 3 จะได้เรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 5 กลุ่มวิชาเอก 10 ตำแหน่ง ในวันจันทร์ ที่ 21 ก.พ. 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป. ชม. 3 รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[04/02/2554]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กำหนดจัดการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.T.C. ๓ รุ่น (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (แก้ไข) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[02/02/2554]
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[02/02/2554]
แบบฟอร์มการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ พร้อมระเบียบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[31/01/2554]
ให้โรงเรียน (รายชื่อตามแนบ) มารับสมุดบันทึกประจำ สพฐ. ประจำปี 2554 ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[31/01/2554]
โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลภาคสนามหรือส่งข้อมูลผิดมา กรุณา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล และ คำอธิบายการกรอกข้อมูล ที่แนบมานี้ . ไปกรอกข้อมูลใหม่และส่งกลับที่ สพป.ชม.3 ภายในเดือนมกราคมนี้ด้วยคะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[27/01/2554]
ตามที่ได้ สพป.ชม.3 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดได้บันทึกข้อมูลภาคสนามลงแผ่น CD โดยจะจ่ายค่าบันทึกข้อมูลให้โรงเรียนรายหัวละ 35 บาทนั้น ในการนี้ ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารดังแนบ ให้มารับเงินที่กลุ่มบริหารงานบุคคล(ที่คุณนริสา พงษ์พานิชย์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนึ่งโรงเรียนที่ไม่ได้แจ้งให้มารับเงิน เพราะไม่ได้ส่งข้อมูลมาหรือข้อมูลที่ส่งมาไม่ถูกต้อง หากโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลสามารถส่งข้อมูลได้ภายในเดือน ม.ค. 2554 นี้ หากพ้นจากระยะเวลานี้แล้วทาง สพป.ชม.3 จะจ้างใหุ้บุคคลภายนอกบันทึกข้อมูลต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[26/01/2554]
ด่วนที่สุด .... แจ้งเลื่อนระยะเวลาการกรอกข้อมูล การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม) ขยายระยะเวลาวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางศิริพร เผ่าคำ เมื่อ :[26/01/2554]
ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ดำเนินการจัดการประกวดภาพวาดสีน้ำมัน ในหัวข้อ “ตำรวจไทยใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด ทั้ง นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ส่งภาพวาดสีน้ำมันเข้าประกวด ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-140000 ต่อ 5820 www.police5.go.th หรือ สถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน 
หนังสือจากกลุ่ม : ประกวดภาพวาดสีน้ำมัน ในหัวข้อ “ตำรวจไทยใต้ร่มพระบารมี” เมื่อ :[26/01/2554]
สพป.ชม. 3 ได้ส่งแบบแสดงความจำนงแก่ผู้ขึ้นบัญชีเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ เทศบาลนครเชียงราย สพป.ชม. 3 ได้ส่งแบบแสดงความจำนงสลับกลุ่มวิชาเอกจึงขอให้ผู้ขึ้นบัญชีเอกศิลปศึกษา และพลศึกษา รวมถึงเอกอื่น ๆ ใช้แบบแสดงความจำนงที่แนบมาพร้อมนี้แทนฉบับที่ได้ส่งไปให้ก่อนหน้า 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ (กลุ่มงานสรรหา) เมื่อ :[26/01/2554]
ตามที่ สพฐ. แจ้งให้สำรวจความต้องการหนังสือ และให้โรงเรียนจัดกรอกข้อมูลภายในวันที่ 25 มกราคม 2554 โดย สพป.ชม.3 แจ้งแล้วนั้น หากโรงเรียนใดมีปัญหาการกรอกขอให้นำข้อมูลมากรอกที่ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3 ได้อีก 1 วัน คือ วันที่ 26 มกราคม 2554 (ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น.) เบอร์โทรศัพท์ 0-5345-1316, 08-0501-8501
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3
 

หนังสือจากกลุ่ม : นางศิริพร เผ่าคำ เมื่อ :[25/01/2554]
ตามที่ได้แจ้งจัดสรรเงินรางวัลปีงบฯ2552 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่าข้าราชการบางรายสอบถามว่าจะมารับเงินได้อย่างไร ขอเรียนว่า การแจ้งเป็นการแจ้งจัดสรรเท่านั้น การเบิกจ่ายเงินทาง สพป.ชม.3 จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้า บ/ช ธนาคารให้ข้าราชการแต่ละรายเอง . ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงดำเนินการรอให้ สพฐ. โอนเงินให้ สพป.ชม.3 แล้ว สพป.ชม.3 จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีให้ข้าราชการต่อไป 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[21/01/2554]
ดาวน์โหลดแนวยึดถือและปฏิับัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[21/01/2554]
การพัฒนาข้าราชการาชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 4 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : จินดา กันทะศักดิ์ เมื่อ :[18/01/2554]
สพป.ชม. 3 ขอความอนุเคราะห์ลูกจ้างประจำช่วยจัดสถานที่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[18/01/2554]
แจ้งโรงเรียนที่จะส่งเงินกองทุนครูของแผ่นดิน ส่งเงินได้ที่คุณณัฐพร ดอกแก้ว (เจี๊ยบ หน้าห้องผอ.เขต) หมายเลขโทรศัพท์ 086-1824453  
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน...เรื่องส่งเงินกองทุนครูของแผ่นดิน เมื่อ :[17/01/2554]
การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[14/01/2554]
พิธีมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันครูที่ 16 มกราคม 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางจินดา กันทะศักดิ์ เมื่อ :[14/01/2554]
แจ้งข้าราชการครูฯ ตามรายชื่อดังแนบ ตามที่สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แจ้งปฏิทินการสอบ e-training และพร้อมความพร้อมในวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เนื่องจากได้รับแจ้งจาก สพฐ.ขอเลื่อนกำหนดการดังกล่าวโดยไม่มีกำหนด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.กฤติยาภรณ์ วงค์เคา เมื่อ :[13/01/2554]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้กำหนดจัดงานวันครู ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ อนึ่งเพื่อให้การจัดงานวันครูในปี ๒๕๕๔ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ รายละเอียดดังแนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[13/01/2554]
 หน้าก่อน = 49 กำลังแสดงหน้าที่ 50 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 51  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82