เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : นางพรพิมล พรมเชื้อ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : นางพรพิมล พรมเชื้อ เมื่อ :[03/08/2553]
ด้วย สำนักงานคุรุสภา ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และผู้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผุ้แทนพระองคื ในวันอังคารที่ 10 สิงหา 2553 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส 2552 เมื่อ :[02/08/2553]
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ฉบับปรับปรุงล่าสุดและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก) : พัฒนพงศ์ พวงทอง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล1 เมื่อ :[29/07/2553]
ด่วนที่สุด!ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย 53(แบบเดิมที่ให้กรอกมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ทำให้รายงาน สพฐ.ไม่ได้ ดังนั้นจึงขอให้ทางร.ร.กรอกใหม่อีกครั้ง)ส่งไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร.053-452021 ต่อ 33 , 053-451696 ทางe-mail gi_gi777@hotmail.com ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 : น.ส พรพรรณ ต๊ะสุยะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย 53 เมื่อ :[29/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ หรือติอต่อโดยตรงได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 053-452476 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[29/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องกำหนดการและสถานที่แข่งขันจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2553 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กำหนดการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ปี 2553 : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[29/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และกำหนดการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2553 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ปี 2553 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[28/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเกียวกับแนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : แนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน : ส่งเสริม เมื่อ :[22/07/2553]
ด่วน: ขอความร่วมมือโรงเรียนบ้านดอน, ชุมชนบ้านวังจ๊อม, พัฒนาต้นน้ำขุนคอง, บ้านแม่กอนใน, บ้านทุ่งข้าวพวง, บ้านปางมะเยา, บ้านวังมะริว, ชุมชนบ้านเมืองงาย, บ้านใหม่ รายงานจำนวน/ราคาอุปกรณ์จานรับสัญญานดาวเทียมตามแบบรายงานที่แนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานจานรับสัญญานดาวเทียม เมื่อ :[21/07/2553]
ด่วนที่สุด!!! แจ้งให้ทีมตัวแทนนักกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รับเสื้อ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!!! แจ้งให้ทีมตัวแทนนักกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รับเสื้อตั้งแต่วันนี้ฯ เมื่อ :[21/07/2553]
ด่วนที่สุด!ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ค้างส่งแบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียน ให้จัดส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล(งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง)หรือทางe-mail gi_gi777@hotmail.com  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ค้างส่งแบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียน ให้จัดส่ เมื่อ :[20/07/2553]
ด่วนที่สุด!!! คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2553 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) พร้อมทั้งคำสั่งแก้ไข (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!!! คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งฯ เมื่อ :[20/07/2553]
แจ้งด่วน!!!!! รายละเอียดแต่ละไฟล์ เรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ส่ง e-filingให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูล สามารถตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!!แจ้งเรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับรายละเอียดแต่ละไฟล์ เมื่อ :[16/07/2553]
ด่วนที่สุด!!! ผลการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้าน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!!! ผลการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้าน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมื่อ :[16/07/2553]
โครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2554 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ โดยยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2554 (ลาออก 1 ต.ค. 2553) ภายในวันที่ 18 - 29 ก.ค. 2553 (วันเวลาราชการ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : โครงการเกษียณก่อนกำหนด เมื่อ :[16/07/2553]
ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท ผู้สนใจกรอกใบสมัครพร้อมธนาณัติ 306 โรงเรียนพญาไท ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 สบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3545251 , 02-3545273 โทรสาร 02-3545277 หรือที่ www.esaat.net 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรุการศึกษาทศวรรษที่ 2 เมื่อ :[15/07/2553]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จะจัดอบรมเตรียมความพร้อม และ ประกาศเกียรติคุณ แก่ลูกจ้างประจำทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ จ. นนทบุรี ค่าลงทะเบียน 900 บาท สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-2822669 หรือ 089-9255482  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อบรมเตรียมความพร้อมและประศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ ฯ ปี2553 เมื่อ :[15/07/2553]
โรงเรียนไทนรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยงบประมาณตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : โรงเรียนไทนรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุค เมื่อ :[14/07/2553]
ด่วนที่สุด!!! คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬา(เพิ่มเติม) และรายละเอียดการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านประจำปี 2553 ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!!! คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬาและรายละเอียดการแข่งขันกีฬาไทยและพื้นบ้านฯ เมื่อ :[14/07/2553]
ด่วนที่สุด!!! การประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕:SP2 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒:๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (กรองกาญจน์) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ด่วนที่สุด!!!!! การประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมื่อ :[12/07/2553]
แจ้งด่วนที่สุด!ให้รร.ทุกรร.ในสังกัดส่งข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดฯ(ที่ศธ04049/3476 ลว.17 มิ.ย 53)ส่งเพิ่มเติมไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน ทางe-mail(gi_gi777@hotmail.com)หรือโทร.053-451696 โทรสาร 053-451147 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : แจ้งด่วนที่สุด!ให้รร.ทุกรร.ในสังกัดส่งข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดฯ เมื่อ :[09/07/2553]
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสร้างสรรค์บน Sketchpad ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ขึ้น ให้เป็นเวทีสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น ระดับภูมิภาค ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในระหว่าวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประกวดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป..รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานสร้างสรรค์บน Sketchpad ของคนมีความสามารถ เมื่อ :[05/07/2553]
เรียนนายกสมาคมครูทุกอำเภอ ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารการขอรับเงินการแข่งขันกีไทยและพื้นบ้าน รายละเอีดตามไฟล์เอกสารที่แนบ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : เรียนนายกสมาคมครูทุกอำเภอ ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารการขอรับเงินการแข่งขันกีไทยและพื้นบ้าน ตามไฟล์ที่แนบ เมื่อ :[02/07/2553]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทีมนักกีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 6 "สพฐ.-ฮอนด้า" รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.honda31legs.com/competition.php# 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : การรับสมัครทีมนักกีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคีปี 6 "สพฐ.-ฮอนด้า" เมื่อ :[01/07/2553]
ด่วนที่สุด! แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 สพท.เชียงใหม่ เขต 3 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-452476 (รายละเอียดตามแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[01/07/2553]
 หน้าก่อน = 49 กำลังแสดงหน้าที่ 50 จาก 75 หน้า หน้าถัดไป = 51  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75