เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ดำเนินการจัดการประกวดภาพวาดสีน้ำมัน ในหัวข้อ “ตำรวจไทยใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด ทั้ง นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ส่งภาพวาดสีน้ำมันเข้าประกวด ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-140000 ต่อ 5820 www.police5.go.th หรือ สถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน 
หนังสือจากกลุ่ม : ประกวดภาพวาดสีน้ำมัน ในหัวข้อ “ตำรวจไทยใต้ร่มพระบารมี” เมื่อ :[26/01/2554]
สพป.ชม. 3 ได้ส่งแบบแสดงความจำนงแก่ผู้ขึ้นบัญชีเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ เทศบาลนครเชียงราย สพป.ชม. 3 ได้ส่งแบบแสดงความจำนงสลับกลุ่มวิชาเอกจึงขอให้ผู้ขึ้นบัญชีเอกศิลปศึกษา และพลศึกษา รวมถึงเอกอื่น ๆ ใช้แบบแสดงความจำนงที่แนบมาพร้อมนี้แทนฉบับที่ได้ส่งไปให้ก่อนหน้า 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ (กลุ่มงานสรรหา) เมื่อ :[26/01/2554]
ตามที่ สพฐ. แจ้งให้สำรวจความต้องการหนังสือ และให้โรงเรียนจัดกรอกข้อมูลภายในวันที่ 25 มกราคม 2554 โดย สพป.ชม.3 แจ้งแล้วนั้น หากโรงเรียนใดมีปัญหาการกรอกขอให้นำข้อมูลมากรอกที่ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3 ได้อีก 1 วัน คือ วันที่ 26 มกราคม 2554 (ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น.) เบอร์โทรศัพท์ 0-5345-1316, 08-0501-8501
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3
 

หนังสือจากกลุ่ม : นางศิริพร เผ่าคำ เมื่อ :[25/01/2554]
ตามที่ได้แจ้งจัดสรรเงินรางวัลปีงบฯ2552 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่าข้าราชการบางรายสอบถามว่าจะมารับเงินได้อย่างไร ขอเรียนว่า การแจ้งเป็นการแจ้งจัดสรรเท่านั้น การเบิกจ่ายเงินทาง สพป.ชม.3 จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้า บ/ช ธนาคารให้ข้าราชการแต่ละรายเอง . ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงดำเนินการรอให้ สพฐ. โอนเงินให้ สพป.ชม.3 แล้ว สพป.ชม.3 จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีให้ข้าราชการต่อไป 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[21/01/2554]
ดาวน์โหลดแนวยึดถือและปฏิับัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[21/01/2554]
การพัฒนาข้าราชการาชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 4 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : จินดา กันทะศักดิ์ เมื่อ :[18/01/2554]
สพป.ชม. 3 ขอความอนุเคราะห์ลูกจ้างประจำช่วยจัดสถานที่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[18/01/2554]
แจ้งโรงเรียนที่จะส่งเงินกองทุนครูของแผ่นดิน ส่งเงินได้ที่คุณณัฐพร ดอกแก้ว (เจี๊ยบ หน้าห้องผอ.เขต) หมายเลขโทรศัพท์ 086-1824453  
หนังสือจากกลุ่ม : ด่วน...เรื่องส่งเงินกองทุนครูของแผ่นดิน เมื่อ :[17/01/2554]
การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[14/01/2554]
พิธีมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันครูที่ 16 มกราคม 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางจินดา กันทะศักดิ์ เมื่อ :[14/01/2554]
แจ้งข้าราชการครูฯ ตามรายชื่อดังแนบ ตามที่สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แจ้งปฏิทินการสอบ e-training และพร้อมความพร้อมในวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เนื่องจากได้รับแจ้งจาก สพฐ.ขอเลื่อนกำหนดการดังกล่าวโดยไม่มีกำหนด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.กฤติยาภรณ์ วงค์เคา เมื่อ :[13/01/2554]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้กำหนดจัดงานวันครู ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ อนึ่งเพื่อให้การจัดงานวันครูในปี ๒๕๕๔ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ รายละเอียดดังแนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[13/01/2554]
แจ้ง รับสื่อและคู่มือการสอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยให้กับโรงเรียนในโครงการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กรุณาไปรับเอกสารดังกล่าววันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแทนเจอรีน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[12/01/2554]
ตามที่ สพป.ชม.3 ได้แจ้งให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการเลื่อนขั้นประจำปี 2552 ตามหนังสือที่ ศธ.04049/33 ลว. 7 มค. 2554 นั้น สพป.ชม.3 มีความประสงค์ให้โรงเรียนช่วยตรวจสอบดังนี้
1.จำนวนคน ณ วันที่ 1 กันยายน 2552
2.การเลื่อนขั้นช่วง 1 เมษายน 2552 และ 1 ตุลาคม 2552
หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไขด้วย แต่ถ้าถูกต้องแล้วไม่ต้องแจ้ง 

หนังสือจากกลุ่ม : นริสา พงษ์พาณิชย์ เมื่อ :[11/01/2554]
ตามที่ สพป.ชม.3 ได้แจ้งให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการเลื่อนขั้นประจำปี 2552 ตามหนังสือที่ ศธ.04049/33 ลว. 7 มค. 2554 นั้น สพป.ชม.3 มีความประสงค์ให้โรงเรียนช่วยตรวจสอบดังนี้
1.จำนวนคน ณ วันที่ 1 กันยายน 2552
2.การเลื่อนขั้นช่วง 1 เมษายน 2552 และ 1 ตุลาคม 2552
หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไขด้วย แต่ถ้าถูกต้องแล้วไม่ต้องแจ้ง 

หนังสือจากกลุ่ม : นริสา พงษ์พาณิชย์ เมื่อ :[11/01/2554]
ขอเชิญข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 20 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันประกาศคุณภาพครูกระทรวงศึกษาธิการ ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในวันที่ 14 มกราคม 2544  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/01/2554]
ประกาศผลการคัดลายมือ ครูช่วงชั้นที่ ๑  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ศึกษานิเทศฯ เมื่อ :[06/01/2554]
แจ้งครูที่มีรายชื่อดังนี้ โปรดส่งไฟล์ .jpg รูปหน้าตรง ชุดข้าราชการ / ชุดประจำโรงเรียน / ชุดสุภาพ มายังสำนักงานเขตฯ ด่วน เพื่อนำไปทำหนังสือวันครู ภายในวันที่ 7 ม.ค. 2554 ที่ อีเมล pr_cmtc@hotmail.com โทรสอบถาม 081-9501316
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[05/01/2554]
แจ้ง.......ปฏิทินการสอบ e-training รุ่นที่ 3 วันที่ 17 ม.ค. 54 เตรียมความพร้อม พร้อมลงทะเบียน วันที่ 29-30 เข้ารับการพัฒนา และให้ข้าราชการครูฯตรวจสอบรายชื่อ หากข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งให้ทราบโดยด่วน ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (หากประสงค์สมัครเข้ารับการพัฒนาให้แจ้งก่อนวันที่ 23 ม.ค. 54 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.กฤติยาภรณ์ วงค์เคา เมื่อ :[04/01/2554]
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2553 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์ จาก นิเทศฯ เมื่อ :[29/12/2553]
ให้ทุกโรงเรียนช่วยตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้ถูกต้องหากไม่ถูกต้องหรือถูกต้องให้โทรแจ้งกลุ่มนิเทศ ฯ โทร 053451316 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2553
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ศึกษานิเทศ เมื่อ :[27/12/2553]
คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนดีเยี่ยม ระดับเขต จะไปประเมินผู้ได้รับคัดเลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 27-29 ธ.ค. 2553 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานบุคคล เมื่อ :[24/12/2553]
แจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันระดับชาติ จากงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 60 จ.เชียงราย โปรดส่งภาพกิจกรรมขณะประกวดและภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัล มาที่ Email : pr_cmtc@hotmail.com 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานบุคคล เมื่อ :[24/12/2553]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้เสนอขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยกำหนดรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับขนาดโรงเรียน รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางชิดชนก ปิ่นทรายมูล เมื่อ :[24/12/2553]
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2554 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 ม.ค.-13 ก.พ. 2554 รับนักเรียนที่มีความสามารถ 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา จักรยาน เซปักตระกร้อ ฟุตบอล และยิงธนู สอบถามรายละเอียด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-231273-4 www.lpss.ac.th 
หนังสือจากกลุ่ม : โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2554 เมื่อ :[22/12/2553]
 หน้าก่อน = 49 กำลังแสดงหน้าที่ 50 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 51  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82