เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนท่านบริจาคเงิน "รวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ....โดยสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" บัญชีเลขที่ 067-0-06895-0 สอบถามเพิ่มเติมกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางสุนทรี อินตา โทร.053-112709) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[15/09/2554]
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[13/09/2554]
เอกสารและหลักฐานเพื่อขอแก้ไขรายการต่างๆในทะเบียนประวัติกพ.7
ไฟล์ที่ 1 : แบบคำขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด
ไฟล์ที่ 2 : แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ
ไฟล์ที่ 3 : แบบคำร้องขอเปลี่ยนประวัติ
ไฟล์ที่ 4 : แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[12/09/2554]
เอกสารและหลักฐานเพื่อขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[12/09/2554]
เรื่อง กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการของครูผู้ช่วย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ดังรายชื่อแนบ)
ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[11/09/2554]
ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการและขยายเวลาการจัดส่งเอกสารเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[09/09/2554]
การสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่เด็กชายขอบในพื้นที่ยากลำบาก ทั้ง 18 โรงเรียน ส่งสรุปผลการดำเนินโครงการ ด่วน... ขยายเวลาให้ภายในวันที่ 9 กันยายน 2554 (ติดตามจาก 31 ส.ค.54 แล้ว) เนื่องจากกลุ่มส่งเสริมฯ จะได้พิจารณาโครงการ ประกาศรางวัลได้ทันเวลาที่กำหนด โทร.089-7561935 โรจนไชยศ์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เมื่อ :[07/09/2554]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
แจ้งข้อมูลข้ารการครู ณ 1 กันยายน 2554
(ปรับปรุง ณ 6 กันยายน 2554) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[06/09/2554]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
แจ้งข้อมูลข้ารการครู ณ 1 กันยายน 2554
(ปรับปรุง ณ 6 กันยายน 2554) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[06/09/2554]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องโครงการมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ๘๔ พรรษาบูชาครูของแผ่นดิน และโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดโดยการแสดงดนตรีพื้นเมืองและฟ้อนเล็บ ซึ่งรับจำนวน ๔๐๐ คน สามารถกรอกแบบตอบรับฯ ส่งกลุ่มส่งเสริมฯ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[05/09/2554]
แจ้งโรงเรียนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ภาพข่าวกิจกรรมของโรงเรียน ทาง สพป.ชม.3 ได้แบ่งพื้นที่ให้โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ โดยสามารภส่ง ข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรม(ไฟล์ word) และไฟล์ภาพ(.jpg) 6-12 ภาพ (ไม่ต้องรวมไฟล์ภาพในไฟล์ word) ส่งอีเมลมายังงานประชาสัมพันธ์..pr_cmtc@hotmail.com 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[05/09/2554]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องโครงการมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน สืบสานศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ๘๔พรรษาบูชาครูของแผ่นดิน และโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลง “ครองแผ่นดินโดยธรรม” ประเภทเดี่ยว/หมู่ ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[02/09/2554]
เพื่อชี้แจงขั้นตอนการนับตัวที่มีอยู่จริง ณ 1 กันยายน 2554 ของ cmss กับ ของสำนักงานเขต 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[02/09/2554]
แจ้ง !!! ทุกโรงเรียนทั้งในสังกัดและนอกสังกัด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้กรอกข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้กับ
สทศ. จำนวนโรงเรียน 29 โรงเรียน ดังแนบ

ดังนั้น จึงขอให้ทุกโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัด ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านเว็บไซด์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ O-NET ให้ครบตามแบบกรอกให้แล้วเสร็จ เพราะทางสำนักงานเขตจะทำการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ทาง สทศ. เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการสอบในปีการศึกษา 2554 นี้ และกรุณายืนยันข้อมูลนักเรียนภายใน
วันที่ 20 กันยายน 2554 นี้เท่านั้น
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[01/09/2554]
สพป.ชม. 3 ขอนำส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 31 ส.ค. 2554 จำนวน 7 ราย มาพร้อมนี้ ให้โรงเรียนได้จัดส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 7 ก.ย. 2554 (โดยจัดส่งคำสั่งบรรจุ 8 ชุด และคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ 4 ชุด) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[31/08/2554]
คลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้กำหนดตารางพื้นที่เสียงภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อประกอบการพิจารณาขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษแล้ว  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[31/08/2554]
แจ้งเรื่องการกรอกข้อมูลหนึ่งแสนครูดีสำหรับตำแหน่งครูเลื่อนระยะเวลาในการกรอกข้อมูลในเว็บไชต์ของคุรุสภาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ แล้วให้ทางโรงเรียนดำเนินการทำหนังสือแจ้งรายชื่อครูที่ทำการคัดเลือกภายในโรงเรียนแล้วมายังสพป.ชม.๓ (กลุ่มบริการงานบุคค) 
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[31/08/2554]
แจ้งเรื่องการหักเงินสมาชิกข้าราชการบำนาญจากกรมบัญชีกลาง ...รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[30/08/2554]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้กำหนดการศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนเป้าหมาย ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น
เนื่องจากในวันดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงจะต้องนำคณะครูทั้งหมดไปจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ สพฐ. กำหนด อีกทั้งระยะเวลาดังกล่าวทุกโรงเรียนต้องเตรียมการสอบ NT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานเป็นวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ นี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[30/08/2554]
การประกวดผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพิ่มกลุ่มสาระที่ ๑๔ รางวัลการศึกษาพิเศษและแบบฟอร์มใบสมัคร
สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[29/08/2554]
การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย)ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[29/08/2554]
การประกวดผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มกลุ่มสาระที่ ๑๔ รางวัลการศึกษาพิเศษ
และแบบฟอร์มใบสมัคร
สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[29/08/2554]
แบบฟอร์มการนับตัว ( กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ข้อมูลนับตัว ณ 1 กันยายน 2554 เป็นของระบบ cmss ( กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์) ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นั้นจะแจ้งให้ทราบ ในวันที่ 1 กันยายน 2554 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับระบบ cmss ( กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์) ให้ติดต่อมาที่เบอร์ 084-0455143 (คุณอำพรศรี) 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[29/08/2554]
ด่วนที่สุด!! แจ้ง ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
ขอความร่วมมือจากท่านในการนำส่งข้อมูลของโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กออกกลางคัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ข้อมูลล่าสุด) โดยขอข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ กำหนดส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยแจ้งไปที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ คุณโรจนไชยศ์ สมจันทร์ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๔๕-๒๐๒๑ ต่อ ๓๕,
โทรสาร ๐-๕๓๔๕-๒๔๗๖ อีเมล์ rojjanachai@hotmail.com (โทร.แจ้งหรือ อีเมล์ได้เลย)
1.จำนวนนักเรียนทั้งหมด และ 2.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน เท่านั้น..ขอบพระคุณครับ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เมื่อ :[29/08/2554]
ประกาศผลโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ (นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกมารับแฟ้มคืนได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในเวลาราชการ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[29/08/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 78 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78