เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้ประสงค์ขึ้นบัญชี สพป.ชม. 3 จากการขอใช้บัญชี สพป.ชม. 6 กลุ่มวิชาเกษตร 1 ราย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 7 ราย โดยให้รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 น. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[30/11/2554]
บัญชีรายละเอียดการจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 42 ราย (จัดสรรใหม่อีก 4) รวม 46 อัตรา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มสรรหา เมื่อ :[29/11/2554]
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานวินัยและนิติการ เมื่อ :[28/11/2554]
กำหนดการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[23/11/2554]
แจ้งผู้ที่ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2552 ตามหนังสือที่ ศธ04049/5778 นั้น ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับจัดสรรเครื่องราช โทรศัพท์แจ้งเพื่อเข้าร่วมรับเคื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เบอร์ 053-452021 ภายในวันที่ 22 พ.ย. 2554 หากข้าราชการรายใดไม่มีชุดขาวให้แต่งกายด้วยชุดสีกากีได้ 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[22/11/2554]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้ประสงค์มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จากการขอใช้บัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 9 ราย (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์)
โดยให้มารายงานตัวในวันที่ 1 ธ.ค. 2554 เวลา 08.30 น.  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[22/11/2554]
แจ้งโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ/บ้านแม่สาว/บ้านสันป่าข่า/บ้านห้วยม่วง/บ้านหนองขี้นกยาง/ไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)/ศึกษานารีอนุสรณ์ ๑
เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากของงานทันตกรรม ปี ๒๕๕๔ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ อาคาร ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[21/11/2554]
ขณะนี้สิ้นปีงบประมาณ 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสรุปวันลาประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554)
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดโรงเรียนของท่าน ส่งกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด่วน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[18/11/2554]
ตาม กฎ กคศ. พ.ศ. 2550 ข้าราชการที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น จะต้องมีผลการปฏิบัติงานเกิน 3 เดือน 15 วัน จึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- หากข้าราชการรายใดปฏิบัติงานไม่ครบ 3 เดือน 15 วัน จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้น
 

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบ เมื่อ :[18/11/2554]
สพป.ชม. 3 ส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย บรรจุเมื่อ 16 พ.ย. 2554 โดยไฟล์แนบ
1. คำสั่งบรรจุ จัดส่งสพป.ชม. 3 จำนวน 8 ชุด
2. คำสั่งเงินเพิ่ม จัดส่ง สพป.ชม. 3 จำนวน 4 ชุด
ส่งถึง สพป. ชม. ภายในวันที่ 23 พ.ย. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[16/11/2554]
โรงเรียนใดที่มีปัญหาในการกรอก ข้อมูล datacenter 2011 เทอม 2 ขอให้แจ้งปัญหาต่างๆ มาที่ เบอร์
อ.ดิศนันท์ 089-6316822 , อ.ไกรสร 089-8545033 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เพื่อ สพป.ชม.3 จะได้ประสานการแก้ปัญหากับ สพฐ ต่อไป
งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
 

หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[16/11/2554]
ปฏิทินการดำเนินการเพื่อเตรียมงานประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[15/11/2554]
แจ้งโรงเรียนในอำเภอเชียงดาว เรื่องบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หากไม่สะดวกที่จะน้ำไปบริจาคที่ สพป.ชม.3 ให้นำไปรวบรวม ได้ที่โรงเรียนบ้านเชียงดาว 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[15/11/2554]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน ตำบลแม่งอน, ตำบลแม่สูน, แม่คะ, และตำบลเวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[09/11/2554]
สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เข้าไปทำการกรอกข้อมูลในระบบหนึ่งแสนครูดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[08/11/2554]
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[04/11/2554]
สพป.ชมง 3 เรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ปี 2553 และ ปี 2554 รวม 14 อัตรา โดยให้รายงานตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยให้ส่งแบบตอบรับถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 14 พ.ย 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[04/11/2554]
สพป.ชม. 3 ส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุ และคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการครู บรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดย
1. ไพล์ที่ 1 คำสั่งบรรจุ ของ ร.ร.ในอำเภอเชียงดาว ,เวียงแหง และไชยปราการ
2. ไฟล์ที่ 2 คำสั่งบรรจุ ของ ร.ร.ในอำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง
3. คำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของทุกอำเภอ
(ขอความกรุณา ครูที่ไม่ได้บรรจุในโรงเรียนของท่านไม่ต้องพิมพ์ลายชื่อมาให้นะค่ะ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[03/11/2554]
ด้วย สพป.ชม. 3 ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ หนังสือสมุดบันทึกความดี รายชื่อตามเอกสารที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[03/11/2554]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (เพิ่มเติม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[03/11/2554]
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือฉบับ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[03/11/2554]
พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศในโครงการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เมื่อ :[02/11/2554]
ตามที่ คสพท.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ส่งมอบสมุดบันทึกความเป็นครูดี ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำการบันทึกฯ นั้น ในการนี้ คสพท.เชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ส่งบันทึกความเป็นครูดี รายละเอียดตามเอสารที่แนบ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสมุดบันทึก ดังกล่าวแต่ยังมิได้ส่ง ให้ดำเนินการส่งสมุดบันทึดความเป็นครูดี ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ก่อนเวลา 15.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[01/11/2554]
ตามที่ คสพท.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ส่งมอบสมุดบันทึกความเป็นครูดี ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำการบันทึกฯ นั้น ในการนี้ คสพท.เชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ส่งบันทึกความเป็นครูดี รายละเอียดตามเอสารที่แนบ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสมุดบันทึก ดังกล่าวแต่ยังมิได้ส่ง ให้ดำเนินการส่งสมุดบันทึดความเป็นครูดี ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ก่อนเวลา 15.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[01/11/2554]
สพป.ชม.๓ เชิญคณะกรรมการตามคำสั่งที่ ๖๐๐/๒๕๕๔ ลว. ๑๗ ต.ค. ๕๔ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในวันที่ ๗-๘ พ.ย. ๕๔ ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (เนื่องจากไม่สามารถส่งหนังสือราชการทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์หน้าเวปเขตฯ ขอให้ท่านดาวน์โหลดเอกสารนี้แทน)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.วรัดดา หน้าเพ็ชร เมื่อ :[31/10/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80