เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 28 - 44 แสดงความประสงค์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ สพป.มส. 2 ร.ร.บ้านโพซอ อ.แม่สะเรียง โดยจัดส่งแบบแสดงความจำนง ภายในวันที่ 2 ก.ย. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[18/08/2554]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2553 และ ปี 2554 จำนวน 12 อัตรา โดยให้รายงานตัววันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 โดยให้จัดส่งแบบตอบรับถึง สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 29 ส.ค. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[18/08/2554]
เชิญชวนร่วม โครงการประกวดภาพวาดสีน้ำมันหรืออะคริลิค ภายใต้หัวข้อ "รู้ รัก สามัคคี ใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา มหาราชินี" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[18/08/2554]
สพป.ชม. 3 นำส่งคำสั่งบรรจุครูคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ 40 อัตรา มาเพื่อให้โรงเรียนได้นำส่งแก่ สพป.ชม. 3 ภายใน 22 ส.ค. 2554 โดยส่งคำสั่ง 8 ชุด และค่าครองชีพ 5 ชุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[16/08/2554]
สพป.ชม. 3 ส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 13 อัตรา มาเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดส่งแก่ สพป.ชม. 3 โดยส่งคำสั่ง 8 ชุด และค่าครองชีพ 5 ชุด ภายใน 22 ส.ค. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[16/08/2554]
ให้ปรับแก้โครงการ การสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่เด็กชายขอบในพื้นที่ยากลำบาก ๑๘ โครงการที่ได้รับคัดเลือก ให้ถูกต้องตรงตามงบประมาณที่ได้จัดสรร (สอบถามเพิ่มเติม โทร.089-7561935) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เมื่อ :[15/08/2554]
ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดอบรมเศรษฐศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 18-21 ต.ค. 2554 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[15/08/2554]
สพป.ชม. 3 ขอนำส่งตัวอย่างคำสัี่งบรรจุ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของนักเรียนทุนครูพันธุ์ใหม่ ของร.ร. จำนวน 13 ร.ร. ตามที่แนบไฟล้มานี้ ขอให้จัดส่งภายใน 22 ส.ค. 2554 โดยส่งคำสั่ง 8 ชุด และค่าครองชีพ 4 ชุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[15/08/2554]
ด้วยสถาบัน ซี.เอ็น.ซี. ส่งเสริมศักยภาพผู้นำ (สศน.) จะจัดโครงการอบรมสัมมนา จำนวน 3 หัวข้อ ระหว่างเดือน สิงหาคม 2554 ณ ห้องผาไท โรงแรมทิพย์ช้างลำปาง จ.ลำปาง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[15/08/2554]
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการมาช่วยปฏิบัติราชการ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 16-19 ส.ค .54 เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง เมื่อ :[15/08/2554]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในตำบลแม่งอน,ตำบลแม่คะ,ตำบลแม่สูนและตำบลเวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[15/08/2554]
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามเอกสารดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,วิทยาศาสตร์ และปฐมวัย) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[15/08/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งผลอนุมัติครูผู้ช่วยผ่านการประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มของข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 38 ราย ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ขอให้โรงเรียนได้จัดทำคำสั่งและนำส่งภายใน 22 ส.ค. 2554 (เนื่องจากมีผลต่อการนับตัว 1 ก.ย. 2554)
โดยส่ง 2 คำสั่ง ๆ ละ 5 ชุด  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[14/08/2554]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2554" เพิ่มเติม รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[14/08/2554]
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ จำนวน ๑๘ โรงเรียน โดยงบประมาณที่คณะกรรมการฯได้จัดสรรตามความเหมาะสมของโครงการ ดังเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เมื่อ :[11/08/2554]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2011) ขึ้นในระหว่างวัน ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอผลงานวิจัย และกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยจากองค์กรในระบบวิจัยทั่วประเทศ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[11/08/2554]
ด่วน !!!! สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2554" รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[11/08/2554]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 จำนวน 14 ราย โดยให้มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุ ในวันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/08/2554]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดเลือกวิทยากรหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประกาศรับสมัครวิทยากรหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยให้สมัครผ่าน www.techno.bopp.go.th/datacenter

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการคัดเลือกวิทยากร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. โครงการพัฒนาวิทยากร จำนวน ๑ ชุด
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[10/08/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งแก่ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ตามเอกสารที่แนบให้ได้ทราบถึงการเลือกสถานศึกษา (กรณีที่อัตราจริงสละสิทธิ์ เพื่อให้บรรจุได้ครบจำนวน) ในวันที่ 15 ส.ค. 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[08/08/2554]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ตามเหลักเกณฑ์ข้อ 6 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 40 อัตรา และครั้งที่ 2/2554 จำนวน 13 อัตรา โดยให้รายงานตัวเพื่อบรรจุในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[05/08/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งให้ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใน 4 กลุ่มวิชา ได้ส่งแบบแสดงความจำนงเพื่อขึีั้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นมาขอใช้บัญชี คือ
1. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สพป.มส. 2 จำนวน 1 อัตรา
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทศบาลต.ทุ่งข้าวพวง 1 อัตรา
3. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา เทศบาลต.ทุ่งข้าวพวง 1 อัตรา
4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทศบาลต.ทุ่งข้าวพวง 1 อัตรา
ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[05/08/2554]
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2554" ในระดับจังหวัดได้กำหนดการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันวิทยาลัยการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตารางการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[05/08/2554]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ขอแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในการสอบกรณีพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ จำนวน ๔๐ อัตรา และครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ จำนวน ๑๓ อัตรา นั้น ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเตรียมตัวเพื่อรายงานตัวและเลือกโรงเรียนในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้ อนึ่ง รายละเอียดของการรายงานตัวจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไชต์ www.cmarea3.go.th ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-0557819
 

หนังสือจากกลุ่ม : นายพัฒนพงศ์ พวงทอง เมื่อ :[03/08/2554]
ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติืดต่อขอรับเงินคืน 2,000 บาท ได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยตนเองหรือแจ้งเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ทุกสาขา) มาที่สำนักงาน สกสค. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวรุ่งทิวา เรือนสุภาธง เมื่อ :[02/08/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76