เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วย สถาบันฝึคกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[18/10/2554]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2553 และปี 2554 จำนวน 88 อัตรา โดยให้รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาในวันที่ 1 พ.ย. 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม. 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[14/10/2554]
แจ้ง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน/แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอัตรา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางพรพิมล พรมเชื้อ เมื่อ :[14/10/2554]
แจ้ง แบบประเมินคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่มีผลการปฏิบัติงานดีซึ่งสิ้นสุดการจ้าง ส่งมายัง สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางเอื้องพร สุภา เมื่อ :[13/10/2554]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ รับข้อสังเกตการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม. 3
1.นางสุวารี เทพสุรินทร์
2.นางศรีรวย เชิดศิลป์
3.นายนเรศ กันธมา
4.นางสุนทรี คำแก้ว
5.นายกฤษดา อาสการ
6.นางนงเยาว์ โพธิ์เงิน
7.นางชฏาลักษณ์ ปาลี
8.นางศิริลักษณ์ เรือแก้ว
9.นางมรกต จาวสถาพร
10.นางทอง สุวรรณบุตร
11.นางสุวิมล สุจินพรัหม
12.นางฐิติพร ศรีวิชัย 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[13/10/2554]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ด้วยมีทางโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
ดังนั้นจึงขอให้ทางโรงเรียนส่งคำสั่งดังกล่าว ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ให้จงได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเดือนได้ทันเดือน ตุลาคม 2554 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งมี ดังนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[13/10/2554]
ระดับเหรียญที่ได้
80-100 ได้เหรียญทอง
70-79 ได้เหรียญเงิน
60-69 ได้เหรียญทองแดง
ต่ำกว่า 50 เข้าร่วมกิจกรรม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[10/10/2554]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
คณะกรรมการสำนักพุทธรัตนมงคล ขอเชิญท่านบูชารูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[03/10/2554]
สพป.ชม. ๓ ขอแจ้งให้ผู้ขึ้นบัญชีเอกสังคมศึกษา ทุกท่านที่ยังไม่ได้บรรจุ ได้แสดงความจำนง ในการขึ้นบัญชีของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้จัดส่งแบบแสดงความจำนง ภายใน ๗ ต.ค ๒๕๕๔ นี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[29/09/2554]
เรียน ผอ.ร.ร. บ้านสันปอธง,บ้านเวียงฝาง,บ้านโละ
บ้านดง,บ้านสันป่าแดง,บ้านสันต้นหมื้อ,บ้านปางมะเยา
,บ้านอรุโณทัย,บ้านศรีดอนชัย

ขอความกรุณา ส่งสำเนา(ร่าง)รายงานผลการประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) ไปให้กลุ่มนิเทศฯ (ศน.พิสมัย)
ภายในวันที่ 4 ต.ค. 54 เพราะ สพฐ.จะมาติดตาม
การดำเนินงานตามกลยุทธ์ ที่ สพป.ชม.3 เพื่อจะไ้ด้รายงานสรุปให้ สพฐ. 

หนังสือจากกลุ่ม : พิสมัย อะโน เมื่อ :[29/09/2554]
แจ้งผู้ที่เข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยดังรายชื่อแนบ ให้มารับเงินค่าตอบแทนที่กลุ่มบริหารบุคคล ด่วน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[29/09/2554]
แจ้ง!!!โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ที่ระบุความต้องการวิชาเอกให้แจ้งเหตุผลและความจำเป็นมายังกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2554 หากไม่แจ้งมาตามกำหนดจะพิจารณาผู้ที่เขียนย้ายเข้ามาโรงเรียนประถมศึกษานั้นๆ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานวางแผนงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง เมื่อ :[27/09/2554]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ประกาศ เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านฯ, กำหนดการจัดงาน และแผนที่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[24/09/2554]
1. แบบสรุปให้รายงานภาพรวม
2. เอกสาร 1 - 4 ให้รายงานตามผลพิจารณา ตค.54
3. สำรอง ใช้สำหรับโรงเรียนที่รวมทั้งปีได้ 1 ขั้น (เมย. 0.5 และ ตค. 0.5 ขั้น ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[23/09/2554]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง กำหนดการจัดงาน "โครงการมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ๘๔ พรรษา บูชาครูของแผ่นดิน" ในวัน ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[23/09/2554]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
เรียนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ตามที่ได้แจ้งให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินไปแล้ว 1 เมษายน 2554 ปรากฏว่ายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ขอเรียนว่า เงินใช้ไปแล้ว เมย.54=เงินเลื่อนขั้น เมย.54 - เงิน ณ วันท่ 31 มีนาคม 54(ปรับ 8%) และเมย.54 และไม่ต้องนำเงินค่าตอบแทนมาคิดรวมด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[21/09/2554]
 
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ข่าว "การเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์สมาชิกชุมนุมหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) " โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[21/09/2554]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน
พร้อมนี้ ได้ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาให้เพ่ือให้โรงเรียนสำหรับประเมินครูในโรงเรียน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[19/09/2554]
สพป.ชม. 3 แจ้งอนุมัติผลการประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู จำนวน 26 ราย และตัวอย่างคำสั่ง (ให้โรงเรียนจัดส่งคำสั่ง 5 ชุด และคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ 5 ชุด ส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 26 ก.ย. 54 เนื่องจากมีผลต่อการเลื่อนขั้น 1 ต.ค. 54) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[18/09/2554]
จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนท่านบริจาคเงิน "รวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ....โดยสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" บัญชีเลขที่ 067-0-06895-0 สอบถามเพิ่มเติมกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางสุนทรี อินตา โทร.053-112709) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[15/09/2554]
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[13/09/2554]
เอกสารและหลักฐานเพื่อขอแก้ไขรายการต่างๆในทะเบียนประวัติกพ.7
ไฟล์ที่ 1 : แบบคำขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด
ไฟล์ที่ 2 : แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ
ไฟล์ที่ 3 : แบบคำร้องขอเปลี่ยนประวัติ
ไฟล์ที่ 4 : แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[12/09/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79