เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ตาม กฎ กคศ. พ.ศ. 2550 ข้าราชการที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น จะต้องมีผลการปฏิบัติงานเกิน 3 เดือน 15 วัน จึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- หากข้าราชการรายใดปฏิบัติงานไม่ครบ 3 เดือน 15 วัน จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้น
 

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบ เมื่อ :[18/11/2554]
สพป.ชม. 3 ส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย บรรจุเมื่อ 16 พ.ย. 2554 โดยไฟล์แนบ
1. คำสั่งบรรจุ จัดส่งสพป.ชม. 3 จำนวน 8 ชุด
2. คำสั่งเงินเพิ่ม จัดส่ง สพป.ชม. 3 จำนวน 4 ชุด
ส่งถึง สพป. ชม. ภายในวันที่ 23 พ.ย. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[16/11/2554]
โรงเรียนใดที่มีปัญหาในการกรอก ข้อมูล datacenter 2011 เทอม 2 ขอให้แจ้งปัญหาต่างๆ มาที่ เบอร์
อ.ดิศนันท์ 089-6316822 , อ.ไกรสร 089-8545033 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เพื่อ สพป.ชม.3 จะได้ประสานการแก้ปัญหากับ สพฐ ต่อไป
งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
 

หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[16/11/2554]
ปฏิทินการดำเนินการเพื่อเตรียมงานประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[15/11/2554]
แจ้งโรงเรียนในอำเภอเชียงดาว เรื่องบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หากไม่สะดวกที่จะน้ำไปบริจาคที่ สพป.ชม.3 ให้นำไปรวบรวม ได้ที่โรงเรียนบ้านเชียงดาว 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[15/11/2554]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียน ตำบลแม่งอน, ตำบลแม่สูน, แม่คะ, และตำบลเวียง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโสภณ ธิพึง เมื่อ :[09/11/2554]
สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้เข้าไปทำการกรอกข้อมูลในระบบหนึ่งแสนครูดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[08/11/2554]
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[04/11/2554]
สพป.ชมง 3 เรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ปี 2553 และ ปี 2554 รวม 14 อัตรา โดยให้รายงานตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยให้ส่งแบบตอบรับถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 14 พ.ย 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[04/11/2554]
สพป.ชม. 3 ส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุ และคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการครู บรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดย
1. ไพล์ที่ 1 คำสั่งบรรจุ ของ ร.ร.ในอำเภอเชียงดาว ,เวียงแหง และไชยปราการ
2. ไฟล์ที่ 2 คำสั่งบรรจุ ของ ร.ร.ในอำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง
3. คำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของทุกอำเภอ
(ขอความกรุณา ครูที่ไม่ได้บรรจุในโรงเรียนของท่านไม่ต้องพิมพ์ลายชื่อมาให้นะค่ะ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[03/11/2554]
ด้วย สพป.ชม. 3 ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ หนังสือสมุดบันทึกความดี รายชื่อตามเอกสารที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[03/11/2554]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (เพิ่มเติม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายดิศนันท์ ศรีวิลัย เมื่อ :[03/11/2554]
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือฉบับ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[03/11/2554]
พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศในโครงการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เมื่อ :[02/11/2554]
ตามที่ คสพท.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ส่งมอบสมุดบันทึกความเป็นครูดี ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำการบันทึกฯ นั้น ในการนี้ คสพท.เชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ส่งบันทึกความเป็นครูดี รายละเอียดตามเอสารที่แนบ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสมุดบันทึก ดังกล่าวแต่ยังมิได้ส่ง ให้ดำเนินการส่งสมุดบันทึดความเป็นครูดี ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ก่อนเวลา 15.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[01/11/2554]
ตามที่ คสพท.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ส่งมอบสมุดบันทึกความเป็นครูดี ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำการบันทึกฯ นั้น ในการนี้ คสพท.เชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ส่งบันทึกความเป็นครูดี รายละเอียดตามเอสารที่แนบ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสมุดบันทึก ดังกล่าวแต่ยังมิได้ส่ง ให้ดำเนินการส่งสมุดบันทึดความเป็นครูดี ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ก่อนเวลา 15.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[01/11/2554]
สพป.ชม.๓ เชิญคณะกรรมการตามคำสั่งที่ ๖๐๐/๒๕๕๔ ลว. ๑๗ ต.ค. ๕๔ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในวันที่ ๗-๘ พ.ย. ๕๔ ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (เนื่องจากไม่สามารถส่งหนังสือราชการทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์หน้าเวปเขตฯ ขอให้ท่านดาวน์โหลดเอกสารนี้แทน)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.วรัดดา หน้าเพ็ชร เมื่อ :[31/10/2554]
แจ้ง!!!กำหนดส่งสัญญาจ้างครูทั้งระบบ (SP2) อ้างถึงหนังสือ สพป.เชียงใหม่ เขต3 ที่ ศธ 04049/5481 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 แจ้งกำหนดส่งสัญญาจ้างครูทั้งระบบ (SP2)จากเดิมกำหนดส่งวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เปลี่ยนเป็นวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ...... 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 เมื่อ :[26/10/2554]
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนก/ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง/บ้านหนองขวาง/วัดนันทาราม/ชุมชนบ้านคาย/บ้านท่ามะแกง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน (HERFA CUP) ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[26/10/2554]
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน ทางสพป.ชม. ๓ ได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[26/10/2554]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและลูกจ้างประจำในสังกัด เพื่อปฏิบัติราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ี ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดด้วย รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[25/10/2554]
บัดนี้ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผุ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายชื่อและประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[25/10/2554]
ด้วยขณะนี้สิ้นปีงบประมาณ 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสรุปวันลาประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554)ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดโรงเรียนของท่าน ส่งกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (((ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554)))  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[25/10/2554]
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ด้วย กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ยังไม่ได้รับ คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2554 ดังนั้น จึงขอให้ทางโรงเรียนส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน มาให้โดยด่วน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[21/10/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้ง รายชื่อสถานศึกษา ให้ผู้สอบแข่งขันได้ปี 2553 และ ปี 2554 เลือกเพื่อบรรจุ ในวันที่ 1 พ.ย. 2554 จำนวน 90 โรงเรียน (เนื่องจากเอกนาฏศิลป์มีให้เลือก 3 โรงเรียน) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[21/10/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80