เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
เพื่อชี้แจงขั้นตอนการนับตัวที่มีอยู่จริง ณ 1 กันยายน 2554 ของ cmss กับ ของสำนักงานเขต 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[02/09/2554]
แจ้ง !!! ทุกโรงเรียนทั้งในสังกัดและนอกสังกัด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้กรอกข้อมูลนักเรียนที่เข้าสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้กับ
สทศ. จำนวนโรงเรียน 29 โรงเรียน ดังแนบ

ดังนั้น จึงขอให้ทุกโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัด ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านเว็บไซด์ www.niets.or.th โดยเข้าเมนูระบบ O-NET ให้ครบตามแบบกรอกให้แล้วเสร็จ เพราะทางสำนักงานเขตจะทำการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ทาง สทศ. เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการสอบในปีการศึกษา 2554 นี้ และกรุณายืนยันข้อมูลนักเรียนภายใน
วันที่ 20 กันยายน 2554 นี้เท่านั้น
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[01/09/2554]
สพป.ชม. 3 ขอนำส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 31 ส.ค. 2554 จำนวน 7 ราย มาพร้อมนี้ ให้โรงเรียนได้จัดส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 7 ก.ย. 2554 (โดยจัดส่งคำสั่งบรรจุ 8 ชุด และคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ 4 ชุด) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[31/08/2554]
คลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้กำหนดตารางพื้นที่เสียงภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อประกอบการพิจารณาขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษแล้ว  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[31/08/2554]
แจ้งเรื่องการกรอกข้อมูลหนึ่งแสนครูดีสำหรับตำแหน่งครูเลื่อนระยะเวลาในการกรอกข้อมูลในเว็บไชต์ของคุรุสภาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ แล้วให้ทางโรงเรียนดำเนินการทำหนังสือแจ้งรายชื่อครูที่ทำการคัดเลือกภายในโรงเรียนแล้วมายังสพป.ชม.๓ (กลุ่มบริการงานบุคค) 
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[31/08/2554]
แจ้งเรื่องการหักเงินสมาชิกข้าราชการบำนาญจากกรมบัญชีกลาง ...รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[30/08/2554]
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้กำหนดการศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนเป้าหมาย ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น
เนื่องจากในวันดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงจะต้องนำคณะครูทั้งหมดไปจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ สพฐ. กำหนด อีกทั้งระยะเวลาดังกล่าวทุกโรงเรียนต้องเตรียมการสอบ NT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานเป็นวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ นี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[30/08/2554]
การประกวดผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพิ่มกลุ่มสาระที่ ๑๔ รางวัลการศึกษาพิเศษและแบบฟอร์มใบสมัคร
สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[29/08/2554]
การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย)ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[29/08/2554]
การประกวดผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
เพิ่มกลุ่มสาระที่ ๑๔ รางวัลการศึกษาพิเศษ
และแบบฟอร์มใบสมัคร
สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[29/08/2554]
แบบฟอร์มการนับตัว ( กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ข้อมูลนับตัว ณ 1 กันยายน 2554 เป็นของระบบ cmss ( กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์) ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นั้นจะแจ้งให้ทราบ ในวันที่ 1 กันยายน 2554 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับระบบ cmss ( กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์) ให้ติดต่อมาที่เบอร์ 084-0455143 (คุณอำพรศรี) 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[29/08/2554]
ด่วนที่สุด!! แจ้ง ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
ขอความร่วมมือจากท่านในการนำส่งข้อมูลของโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กออกกลางคัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ข้อมูลล่าสุด) โดยขอข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ กำหนดส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยแจ้งไปที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ คุณโรจนไชยศ์ สมจันทร์ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๔๕-๒๐๒๑ ต่อ ๓๕,
โทรสาร ๐-๕๓๔๕-๒๔๗๖ อีเมล์ rojjanachai@hotmail.com (โทร.แจ้งหรือ อีเมล์ได้เลย)
1.จำนวนนักเรียนทั้งหมด และ 2.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน เท่านั้น..ขอบพระคุณครับ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ เมื่อ :[29/08/2554]
ประกาศผลโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ (นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกมารับแฟ้มคืนได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในเวลาราชการ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[29/08/2554]
แจ้ง!!!โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มบริหารงานบุคคล 1.กลุ่มงานพัฒนาบุคคล 2.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 3.กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 4.กลุ่มงานวินัยและนิติการ ใช้หมายเลข 053-452021 ต่อ 25 หรือ 053-451696 5.กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ใช้หมายเลข 053-452021 ต่อ 33 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 เมื่อ :[24/08/2554]
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๔" ณ จังหวัดลำปาง และลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[23/08/2554]
บัญชีเงินเดือนที่ใช้เลื่อน 1 ตค 54 เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางนริสา พงษ์พานิชย์ เมื่อ :[23/08/2554]
แจ้งแก้ไขแบบฟอร์มการนับตัว (กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์)ติดต่อสอบถามได้ที่ 0840455143  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวอำพรศรี หล้าหลวง เมื่อ :[22/08/2554]
 
ด้วย บ.ยูนิลี่เวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดประกวดโครงงานกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ทำได้” เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ที่คิดริเริ่มทำด้วยตัวเอง ภายใต้ชื่อโครงการ “บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก” ซึ่ง สพฐ.ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมนี้ไว้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปี 2554 ทั้งในระดับเขตและระดับภูมิภาค จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[22/08/2554]
แบบฟอร์มการนับตัว ( กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์) ทุกโรงเรีบนที่เข้าร่วมอบรมเป็นรายอำเภอ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.อำพรศรี หล้าหลวง เมื่อ :[19/08/2554]
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[19/08/2554]
สพป.ชม. 3 ส่งตัวอย่างแก้ไขคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2554 เพื่อให้ร.ร.ได้จัดทำคำสั่งแก้ไขเงินเดือนให้ได้รับเพิ่มอีก 5% ขอให้ร.ร.ได้จัดส่งถึงสพป.ชม. 3 ในวันที่ 25 ส.ค. 2554 (ส่งจำนวน 5 ชุด) (คำสั่งดังกล่าวมีผลต่อการนับตัว 1 ก.ย. 2554) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[18/08/2554]
สพป. ชม. 3 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งการแต่งตั้งเป็นครู คศ. 1 ของขรก.ที่ผ่านการประเมิน เมื่อ 17 เม.ย. 2554 มาพร้อมนี้ จำนวน 9 โรงเรียน ขอให้โรงเรียนได้จัดทำคำสั่งแล้วนำส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 25 ส.ค. 2554 (มีผลต่อการนับตัว 1 ก.ย. 2554) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[18/08/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 28 - 44 แสดงความประสงค์ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ สพป.มส. 2 ร.ร.บ้านโพซอ อ.แม่สะเรียง โดยจัดส่งแบบแสดงความจำนง ภายในวันที่ 2 ก.ย. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[18/08/2554]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2553 และ ปี 2554 จำนวน 12 อัตรา โดยให้รายงานตัววันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 โดยให้จัดส่งแบบตอบรับถึง สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 29 ส.ค. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[18/08/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 77 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77