เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ถึงโรงเรียนที่มีพนักงานราชการ หากไม่สามารถมาเซ็นท์รับคำสั่งที่ สพป.ชม.3 ได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบมานี้ ไปเซ็นท์และใส่เลขที่คำสั่ง เสร็จแล้ว ขอความกรุณาส่งกลับที่ สพป.ชม.3 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ทางไปรษณีย์ หรือนำมาส่งด้วยตนเอง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นริสา พงษ์พานิชย์ เมื่อ :[06/06/2554]
ด้วย สพฐ. ได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการที่เว็บไซต์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม http://202.143.171.252/morale หรือ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[06/06/2554]
ด้วย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จะดำเนินโครงการอบรมครูสอนศิลปะเด็ก ประจำปี ๒๕๕๔ โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน ๓ รุ่น รายละเอียดดังแนบ (ผู้สนใจขอให้ประสาน มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ โดยตรง) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[06/06/2554]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้กำหนดจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร โทร. ๐๘๕-๖๑๘๗๑๐๐ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) ฉบับแก้ไข 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[06/06/2554]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[03/06/2554]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้กำหนดจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร โทร. ๐๘๕-๖๑๘๗๑๐๐ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[02/06/2554]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 สพป.ชม.3 จะดำเ้นินการคัดเลือกบุคคลจากพนักงานราชการ,อัตราจ้าง ตามกำหนดการที่แนบนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : รองฯ พัฒนพงศ์ พวงทอง เมื่อ :[31/05/2554]
เรื่องการบรรจุครูจากการสอบกรณีที่คัดเลือกจากพนักงานราชการ,อัตราจ้าง จำนวน 40 อัตรา นั้น เนื่องจาก สพฐ. ยังไม่อนุัมัติ อัตราเงินเดือน จึงไม่สามารถเรียกบรรจุได้ แต่มีแนวโน้มว่า สพฐ. จะอนุมัติอัตรามาให้ ภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ 
ผู้แจ้งข่าว : รองฯ พัฒนพงศ์ พวงทอง เมื่อ :[31/05/2554]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเอกสารดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้กอท.เกษตร ,สุขศึกษาและพลศึกษา , ศิลปะ (ดนตร๊-นาฏศิลป์) , คณิตศาสตร์ , กอท.งานประดิษฐ์ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[31/05/2554]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้จัดทำวารสารของสำนักงานเขตฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตฯ ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ครูและนักเรียน ไปสู่สาธารณะชน ซึ่งจะตีพิมพ์ในช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนโรงเรียนของท่านส่งบทความ, ผลงานดีเด่นของโรงเรียน, ครูและนักเรียน เพื่อให้คณะกรรมการบรรณาธิการวารสารพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยส่งเรื่องและภาพประกอบ เป็นไฟล์เอกสาร word .doc และ ไฟล์ภาพ .jpg ได้ที่ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ หรือส่งทาง อีเมล pr_cmtc@hotmail.com ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[27/05/2554]
คำสั่งการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๕/๒๕๕๔ (สำหรับคณะวิทยากร) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[26/05/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งให้ผู้ที่ถูกเรียกบรรจุได้ทราบถึงรายชื่อสถานศึกษาที่จะเลือกบรรจุในวันที่ 2 มิ.ย. 2554 จำนวน 43 อัตรา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[26/05/2554]
กรุณาแนบ สำเนาทะเบียน 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
บัตรเก่า (หากบัตรหายต้องมีใบแจ้งความ)
เอกสารอื่นๆ(ุถ้ามี)
สำหรับผู้ที่ทำบัตรครั้งแรก ต้องมีใบตรวจกรุ๊ปเลือดจากโรงพยาบาลด้วยคะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[23/05/2554]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 42 อัตรา โดยให้รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 2 มิ.ย. 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม. 3 ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบด้วยนี้ สำหรับรายชื่อสถานศึกษาที่จะให้เลือกบรรจุจะได้แจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[20/05/2554]
แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีรายชื่อ(ในไฟล์แนบ)ต่อไปนี้ ให้ ผู้บริหารโรงเรียนตามรายชื่อที่แจ้ง ให้มาเซ็นต์คำสั่งปรับ 8%,คำสั่งเลื่อนขั้น 1 เม.ย. 54 , คำสั่งเพิ่มค่าครองชีพ ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเพียงแค่ท่านมาลงนามในใบคำสั่ง พร้อมทั้งใส่เลขที่คำสั่งเท่านั้น ดังนั้นขอให้ผู้บริหารโรงเรียนตามรายชื่อดังกล่าวมาเซ็นต์คำสั่งฯ ภายในวันที่ 23-27 พ.ค. 2554 ให้ได้ เพราะเงินเดือน 1 เมษายน 2554 ได้โอนเข้าบัญชีไปแล้วแต่ไม่มีหลักฐานให้ทางการเงิน
หมายเหตุ รายชื่อในไฟล์แนบ , ผู้บริหารโรงเรียน กรุณามาเซ็นต์คำสั่งด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำเลขที่คำสั่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[20/05/2554]
แจ้งให้สถานศึกษา (รายชื่อตามแนบ) ติดต่อขอรับดิจิตอลเปียโนได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเนื่องจากเปียโนมี KEYBOARD จำนวน ๑ กล่อง และ STAND จำนวน ๑ กล่อง รวมเป็น ๒ กล่อง ซึ่งมีขนาดใหญ่ รถที่จะมารับของควรเป็นรถยนต์ พร้อมคนยกประมาณ ๒ คน สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-452476  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[19/05/2554]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ประสานงานมูลนิธิศุภนิมิต ไอ พี ฝาง ๔ ตำบล เพื่อพิจารณา โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ และวางแผนการดำเนินงานในระยะ ๕ ปี โดยจะจัดประชุมในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน อำเภอฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[19/05/2554]
แจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ที่อบรมในระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2554รับวุฒิบัตรได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร โทร.085-6187100  
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[18/05/2554]
เชิญครูเข้าร่วมอบรมโครงการนิเทศการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วันที่ 24 พ.ค. 54 เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.ชม.3 (รายละเอียดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายอรุณ จี๋คีรี เมื่อ :[18/05/2554]
ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ศธ04049/2218 ลว. 11 พ.ค. 54 เรื่อง การรายงาน การดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MEs) ให้โรงเรียนเร่งรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พ.ค.54 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายเสกสรรค์ คำทร เมื่อ :[18/05/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งอนุมัติผลการประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 19 ราย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
ขอใช้โรงเรียนได้นำส่งคำสั่งเลื่อนข้าราชการจากครูผู้ช่วยเป็นครู อันดับ คศ. 1 ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ โดยจัดส่งคำสั่งแต่งตั้ง จำนวน 6 ชุด และคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 4 ชุด ถึง สพป.ชม. 3 โดยเร็ว 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[18/05/2554]
เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทางไกล
สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล รูปแบบการศึกษานอกระบบ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2.การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ 3.เซียนกล้อง พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ 4.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ www.dei.ac.th sinv 02-2162685-7 ต่อ 15
 

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[18/05/2554]
เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร
องค์การยุวธรรมิกชนแห่งประเทศไทย (อยธ.ปท.) ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสัญจรในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ตามหลักสูตรค่ายธรรมาวุธ “พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน” โดยท่านพระอาจารย์ธงชัยเฉลิมพล นววัชรวรวงศ์ นายกยุวธรรมิกชนฯ ได้อนุเคราะห์เป็นพระวิทยากร เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญมาศ อุปการ หมายเลขโทรศัพท์ 081-0265492
 

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[18/05/2554]
กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันและการประกวดภาพถ่าย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในการรักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาด ปราศจากฟันผุ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงความสัมคัญในการดูแลรักษาฟันอย่างถูกวิธี ในวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554 พร้อมส่งภาพถ่ายการแปรงฟันพร้อมคำบรรยายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “แปรงฟันถูกวิธี เด็กดียิ้มสวย” โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งภาพถ่าย ขนาด 4x6 นิ้ว พร้อมไฟล์ภาพ และคำบรรยายไม่เกิน 20 คำ ได้ที่โรงพยายบาลชุมชนในพื้นที่ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทพ.ธนกฤต อึ้งจิตรไพศาล หมายเลขโทรศัพท์ 053-289116, 086-5680224
 

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[18/05/2554]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการพิจารณาให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หากมีความประสงค์กรุณากรอกแบบฟอร์มตามเอกสารดังแนบ ส่งแบบฟอร์มทางอีเมล์ k-air@hotmail.com หรือ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[10/05/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 74 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74