เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ไฟล์แนบการมอบเกียรติบัติประกาศเกียรติคุณฯ ปี 2555 ในงานวันครู ที่ 16 มกราคม 2555 รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางกัญญาวีร์ ทองคำ เมื่อ :[11/01/2555]
สพฐ.ขอสำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 (ออกจากราชการ 1 ต.ค. 2555) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
ขอให้ ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ จัดส่งพร้อมสำเนา กพ.7 ส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 20 ม.ค. 55 (หากไม่จัดส่งถือว่าไม่มีความประสงค์)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[09/01/2555]
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ที่ ๗๒๖/๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[01/01/2555]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[23/12/2554]
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โทร. ๐-๕๓๔๕-๒๐๒๑ ต่อ ๓๕ โทรสาร. ๐-๕๓๔๕-๒๔๗๖ (ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[19/12/2554]
สพป.ชม. 3 แจ้งผู้ขึ้นบัญชีกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ดนตรีศึกษา, ปฐมวัย, ภาษาไทย ได้ส่งแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดยจัดส่งแบบแสดงความจำนงภายใน วันที่ 30 พ.ย. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[16/12/2554]
สพป.ชม. 3 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุ และคำสั่งเงินเพ่ิมค่าครองชีพของข้าราชการครูบรรจุในวันที่ 16 ธ.ค. 54 มาพร้อมนี้ ให้โรงเรียนได้ดาวน์โหลดและจัดส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 23 ธ.ค. 54 โดยส่งคำสั่งบรรจุ 8 ชุด ค่าครองชีพ 4 ชุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[16/12/2554]
ตามที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้แจ้งให้ ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลมารับโล่รางวัล ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นั้น
เพื่อเป็นเกียรติประวัติของข้าราชการครู จึงมีการเปลี่ยนแปลงการมอบโล่รางวัลดังกล่าว โดยกำหนดให้รับมอบ ในวันครู ที่ 16 มกราคม 2555 ของสถานที่จัดงานวันครูแต่ละอำเภอแทน จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เอื้องพร สุภา เมื่อ :[16/12/2554]
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามเอกสารดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,ทัศนศิลป์) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/12/2554]
การดำเนินการทางวินัยของสพท. /สพป./สพม.ทั่วประเทศ
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก
11 ก.พ. 54 - 28 เม.ย. 54 ( จำนวน 5 กรณี )
จาก 25 พ.ค. 54 - 30 ส.ค. 54 ( จำนวน 7 กรณี )
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานวินัย สพป.ชม.๓ เมื่อ :[15/12/2554]
วัดอ่างศิลาราม จ.อุบลราชธานี ขอเชิญชวนท่านมีจิตศรัธาบูชาวัตถุมงคลรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูชาองค์ละ 39 บาท เพื่อนำรายได้ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ บูชาได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ชม.3 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[15/12/2554]
สพป.เลย เขต 1 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือเครื่องนุ่งห่มกันหนาว "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว" ร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาค สพป.เลย เขต 1 โทรศัพท์หมายเลข 0-4281-1124 ต่อ 113 โทรสารหมายเลข 0-4281-1697 หรือ โอนเข้าบัญชี "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว" ธนาคารกรุงไทย สาขา เลย เลขที่ 403-0-20926-2 หรือบริจาคได้โดยตรงที่โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[14/12/2554]
สพป.ชม. 3 แจ้งอนุมัติผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 12 ราย
โดยให้ส่งคำสั่งและเงินเพิ่มค่าครองชีพอย่างละ 5 ชุด โดยจัดส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 54  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[13/12/2554]
ด้วย สพฐ. จะดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554 ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการตามหนังสือ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ ที่ ศธ 04049/6257 ลว.9 ธ.ค 54
ในปีนี้ สพฐ. ได้เปลี่ยนแปลง Username และ Passwrod ดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนติดต่อมายังกลุ่มนิเทศฯ 

หนังสือจากกลุ่ม : นายอรุณ จี๋คีรี เมื่อ :[09/12/2554]
แบบฟอร์มขอเสนอดำเนินกิจกรรม 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[01/12/2554]
สพป.ชม. 3 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 1 ธ.ค. 2554 จากการขอใช้บัญชี สพป.ชม. 5 จำนวน 9 ราย มาเพื่อให้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง และนำส่งคำสั่งบรรจุ 8 ชุด และคำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 4 ชุด ส่งภายใน 8 ธ.ค. 2554
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ครูบรรจุใหม่ในวันที่ 1 ธ.ค. 2554 ทั้ง 10 ราย ได้ส่งแฟ้มประวัติ กพ. 7 ฉบับที่ต้องเก็บไว้ที่สถานศึกษา คืนแก่ สพป.ชม. 3 เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนาม เมื่อแล้วเสร็จ สพป. ชม. 3 จะดำเนินการจัดส่งคืนให้โรงเรียนโดยเร็วต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[01/12/2554]
ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทราบและตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียดตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ อนึ่ง หากมีข้าราชการครูในสังกัดที่ยังมิได้ส่งใบสมัครหรือใบรับรองฯ ให้ดำเนินการส่งไปยัง สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓) ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กัญญาวีร์ ทองคำ เมื่อ :[30/11/2554]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้ประสงค์ขึ้นบัญชี สพป.ชม. 3 จากการขอใช้บัญชี สพป.ชม. 6 กลุ่มวิชาเกษตร 1 ราย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 7 ราย โดยให้รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 น. 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[30/11/2554]
บัญชีรายละเอียดการจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 42 ราย (จัดสรรใหม่อีก 4) รวม 46 อัตรา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มสรรหา เมื่อ :[29/11/2554]
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานวินัยและนิติการ เมื่อ :[28/11/2554]
กำหนดการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[23/11/2554]
แจ้งผู้ที่ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2552 ตามหนังสือที่ ศธ04049/5778 นั้น ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับจัดสรรเครื่องราช โทรศัพท์แจ้งเพื่อเข้าร่วมรับเคื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เบอร์ 053-452021 ภายในวันที่ 22 พ.ย. 2554 หากข้าราชการรายใดไม่มีชุดขาวให้แต่งกายด้วยชุดสีกากีได้ 
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[22/11/2554]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้ประสงค์มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จากการขอใช้บัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 9 ราย (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์)
โดยให้มารายงานตัวในวันที่ 1 ธ.ค. 2554 เวลา 08.30 น.  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[22/11/2554]
แจ้งโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ/บ้านแม่สาว/บ้านสันป่าข่า/บ้านห้วยม่วง/บ้านหนองขี้นกยาง/ไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)/ศึกษานารีอนุสรณ์ ๑
เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากของงานทันตกรรม ปี ๒๕๕๔ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ อาคาร ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[21/11/2554]
ขณะนี้สิ้นปีงบประมาณ 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงขอให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสรุปวันลาประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554)
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดโรงเรียนของท่าน ส่งกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด่วน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[18/11/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81