เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2554 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ6 ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ี ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553) ปรากฏว่าข้อความในประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนีี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางอาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[22/03/2554]
สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ขอแจ้งแก่ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก และสถานศึกษาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[21/03/2554]
ด้วย สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สพฐ. และ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จะจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะ ตามโครงการพัฒนาครูศิลปะตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเที่ยน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 2500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-621-5801 - 4ต่อ 205 หรือ ดูรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[21/03/2554]
ด่วนที่สุด!!!
ถึงทุกโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัด
สถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้นให้ครูผู้สนใจที่จะเปิดสอนภาษาจีน ชมรมภาษาจีนในโรงเรียน อบรม ในวันที่ 4 - 29 เมษายน 2554 นี้ (หยุดช่วงสงกรานต์) ค่าเรียนและค่าเอกสาร ฟรี !! สนใจจะเข้ารับการอบรมรีบโทร แจ้งรายชื่อด่วนภายในวันที่ 21 มีนาคม 2554 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

ศน.พิสมัย อะโน
08-9559-5599
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[18/03/2554]
การอบรมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : พรพรรณ ต๊ะสุยะ เมื่อ :[18/03/2554]
จังหวัดเชียงใหม่โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชื่อบัญชี "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธาณภัยจังหวัดเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 547-0-37532-3 และโปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร 053-221470 
ผู้แจ้งข่าว : ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น เมื่อ :[17/03/2554]
ตามที่ได้แจ้งให้โรงเรียนเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (เมษายน 2554)ไปแล้วนั้น ในการนี้ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. เลื่อนขั้นไปตามปกติ (ไม่ต้องคิด 8%)
2. คำสั่งเลื่อนขั้นของโรงเรียนที่จะออกให้ครูทีไม่มีวิทยฐานะ ทำคำสั่งส่งมาได้เลย เว้นประชุมครั้งที่,วันที่ ไว้ ยังไม่ต้องกรอก ทาง สพป.ชม.3 จะกรอกให้เอง 

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[17/03/2554]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2554  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[16/03/2554]
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 6 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[16/03/2554]
การรับคู่มือดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล และสมุดบันทึก

ให้โรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ ๓ (งบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) ทุกโรงเรียนในสังกัด ให้มารับเอกสารดังกล่าว ได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม.๓ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ นี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[16/03/2554]
ด้วย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จะจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะของครูบรรณารักษ์ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2554 ณ ที่ทำการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ สอบถามเพิ่มเติม ที่ 0 2734 9022 - 3 หรือ www.tla.or.th  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/03/2554]
ด้วย มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการและผู้ที่สนใจทั่วไป ประจำปี 2554 จำนวน 3 หลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัคร ไปยัง สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2547 1072 , 089 103 4368 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/03/2554]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสพป.ชม. 3 กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ของ 6 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[15/03/2554]
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการตามรายรายละเอียดดังแนบ หากคณะกรรมการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบประเมินฯ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ด้วยค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : กฤติยาภรณ์ วงค์เคา เมื่อ :[14/03/2554]
แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มารับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ตามบัญชีรายชื่อดังแนบที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[11/03/2554]
กำหนดการอบรมกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. ชม. 3
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 21 มีนาคม 2554
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : พรพรรณ ต๊ะสุยะ เมื่อ :[11/03/2554]
สพฐ. โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาต้องการทราบข้อมูลโรงเรียนใน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยนำภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒๕ โรงเรียน ดังรายชื่อที่ได้แนบมานี้ ขอให้ทางโรงเรียนดังกล่าวกรอกแบบสอบถามแล้วส่งไปที่
๑. Thaiobec@gmail.com จำนวน ๑ ชุด
๒. Kittipon07@gmail.com จำนวน ๑ ชุด

ส่งก่อนวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[10/03/2554]
ดำเนินการสำรวจข้อมูลวุฒิทางลูกเสือของผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และครูอัตราจ้าง ในสังกัดทุกคน เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง <รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ> 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[09/03/2554]
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ทั้ง ๓ รุ่น โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนได้แล้วที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป <<รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[09/03/2554]
ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 อนุมัติให้ข้าราชการครูผู้ช่วยผ่านการประเมิน จำนวน 17 ราย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้โรงเรียนได้นำส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู คศ. 1 ให้ถึง สพป. ชม. 3 ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 เป็นอย่างช้า (เนื่องจากจะมีผลต่อการเลื่อนขั้น 1 เม.ย. 2554)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[08/03/2554]
สพฐ. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554) มาเพื่อถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ แก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยรับสมัครและให้ส่งเอกสารถึง สพป.ชม. 3 ระหว่างวันที่ 2 - 12 พ.ค. 2554 และถอนใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 6 - 10 มิ.ย. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[04/03/2554]
แจ้งข้าราชการครูฯ ตามรายชื่อดังแนบตรวจสอบรายละเอียดในการสอบ e-training รุ่นที่ 3 (หากมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้ง น.ส.กฤติยาภรณ์ วงค์เคา โทร. 053-451696,0847408784) และหากมีความสนใจสมัครเข้ารับการพัฒนา กรุณาส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียด ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554 ค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : น.ส.กฤติยาภรณ์ วงค์เคา เมื่อ :[04/03/2554]
****ด่วน!!โรงเรียนที่ยังไม่ได้สรุปแบบกรอกผู้เรียนมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สรุปผล ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2554 เป็นอย่างช้า สพฐ. จะมาติดตามในวันที่ 14 มีนาคม 2554 *** 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[03/03/2554]
 
ประเมินโรงเรียนศุนย์คุณภาพ
ต.ม่อนปิ่น ต.แม่งอน ต.แม่สูน ต.แม่ข่า ต.แม่คะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[03/03/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 71 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71