เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบO-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ชั้น ป.6 และชั้นม.3 และแจ้งศูนย์ประสานงานอำเภอ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[22/02/2555]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้แต่งตั้งให้ท่านเป้นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา เมื่อ :[22/02/2555]
เชิญร่วมแข่งขัน แจ่งหัวลินวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555 ระยะทาง 10.5 กม. ณ ลานหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บัตรราคา 100 บาท ซื้อได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ชม.3...รายละเอียดอ่านได้ตามไฟล์แนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[22/02/2555]
สพป.ชม. 3 แจ้งอนุมัติผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ของ ขรก.ครู จำนวน 26 ราย พร้อมส่งตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู มาพร้อมนี้
ขอให้โรงเรียนได้จัดทำคำสั่ง (ไม่ต้องมีคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ) จำนวน 5 ชุด
นำส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 29 ก.พ. 55 เนื่องจากมีผลต่อการนับตัว 1 มี.ค. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[22/02/2555]
ด่วนที่สุด!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอแจ้งให้โรงเรียน ที่มีรายชื่อพร้อมสิ่งที่แนบมานี้ มารับแบบพิมพ์เอกสารทางการศึกษา ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[22/02/2555]
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนทุกท่านในอําเภอฝาง .......ดวย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอฝาง ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านในอำเภอฝาง รวมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หองประชุม โรงเรียนบ้านบ้านโป่งนก ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยพรอมเพรียงกัน
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[21/02/2555]
แบบประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ศิริรักษ์ ทิพย์วิวัฒน์พจนา เมื่อ :[21/02/2555]
สพป.ชม. 3 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาให้เลือกบรรจุ ในวันที่ 1 มี.ค. 2555 จำนวน 7 โรงเรียน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[21/02/2555]
แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 8 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[21/02/2555]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมนี้ กำหนดการดำเนินงาน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (ปรับใหม่) จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกแห่งทราบและแจ้งให้ผู้มีรายมีสิทธิ์สอบ เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[21/02/2555]
สพป.ชม.3 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 20-2-55 ให้จัดส่งคำสั่งบรรจุ รวม 8 ชุด ไม่ต้องมีคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ และร.ร.บ้านแม่แมะ ขอให้จัดทำคำสั่งรับโอน นางมยุเรศ จิโน แล้วนำส่งคำสั่งให้ สพป.ชม. 3 จำนวน 5 ชุด เพื่อจัดส่งให้ ร.ร.บ้านรินหลวงต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[21/02/2555]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 ตำแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[21/02/2555]
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จะจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๓ รุ่น(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[17/02/2555]
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มีประกาศการเปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ
ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้ ดังนั้นจึงเรียนมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วถึงกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[17/02/2555]
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม กรมธรรม์ที่ 3 (ภาคสมัครใจ) โดยวิธีการประกวดราคา.....รายละเอียด ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[16/02/2555]
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู.....รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[10/02/2555]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนครูและผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "งานวันราชภัฏวิชาการ" ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รายละเอียด ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[10/02/2555]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งรายชื่อสถุานศึกษาให้เลือกบรรจุ 20 ก.พ. 2555 จำนวน 15 อัตรา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/02/2555]
สพป.ชม. 3 เรียกรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ของผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 15 ราย โดยให้รายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม. 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[09/02/2555]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศรับสมัครการเสนอชื่อผู้แทนสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล เพื่อมาใช้สิทธิในการเลือก และหรือเข้ารับการเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[09/02/2555]
ประชุมประจำไตรมาส 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[08/02/2555]
ด่วนที่สุด !! แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โทร.053-452021 ต่อ 35 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[02/02/2555]
สพป.ชม. 3 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 1 ก.พ. 2555 เพื่อให้โรงเรียนได้จัดส่ง โดยจัดส่งคำสั่งบรรจุ 8 ชุด และคำสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพ 4 ชุด ถึง สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 8 ก.พ. 55 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[02/02/2555]
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[31/01/2555]
ประกาศสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตพร เมื่อ :[31/01/2555]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82