เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
แจ้งรายชื่อและกำหนดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2554 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[13/07/2554]
เริ่มแล้ว!!! การประกวดโครงงานต้นกล้าพลังงานปี 7 หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลก สีเขียว”( Energy Innovation for Green Globe) ชิงทุนรางวัลกว่า 700,000 บาท พร้อมลุ้นรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ โหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ www.energy.go.th/?q=node/21 หมดเขตรับสมัคร 5 สิงหาคม 2554 นี้ (facebook fan page : www.facebook.com/pages/ต้นกล้าพลังงาน/135337363210233  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[13/07/2554]
การอบรมผู้บริหาร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้บริหารโรงเรียน ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์ เมื่อ :[12/07/2554]
สพป.ชม. 3 ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 6 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 2/2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[10/07/2554]
สพป.ชม. 3 ขอประกาศสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อ 6 ฯ ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[08/07/2554]
หน่วยงานอื่น ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งที่ 1/2553 และ 1/2554 ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 8 อัตรา ให้แสดงความประสงค์ส่งถึง สพป.ชม. 3ภายในวันที่ 19 ก.ค. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[05/07/2554]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 1/2553 และ 1/2554 จำนวน 5 อัตรา โดยบรรจุในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ. ห้องประชุม 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[05/07/2554]
โรงเรียนบ้านโป่งนกประกาศรับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ(ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี
อัตราจ้าง เดือนละ 5,000 บาท จ้างเป็นเวลา 4 เดือน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป
2. สำเนาวุฒิบัตร 2 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-346462
 

ผู้แจ้งข่าว : ฝากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ เมื่อ :[05/07/2554]
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายนพดล โป่งอ้าย เมื่อ :[29/06/2554]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เลื่อนวันอบรมควบคุมภายในเนื่องจากติดเลือกตั้ง
รุ่น 1 ฝาง,แม่อาย,ไชยปราการ เลื่อนจาก 30 มิ.ย.54 เป็น 7 ก.ค. 54
รุ่น 2 เชียงดาว,เวียงแหง เลื่อนจาก 1 ก.ค. 54 เป็น 8 ก.ค. 54
สถานที่คงเดิม 

ผู้แจ้งข่าว : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[29/06/2554]
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน เรื่องการแจ้งผลคะแนนทดสอบก่อน-หลัง โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนใดที่ไม่มีคะแนนหลังการอบรม และมีความประสงค์จะสอบ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-452476 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[29/06/2554]
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 2/2554
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[22/06/2554]
สพป.ชม. 3 ขอแจ้งรายชื่อสถานที่ให้แก่ผู้ขึ้นบัญชีที่ถูกเรียกบรรจุ จำนวน 12 อัตรา ตามไฟล์ที่แนบพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[22/06/2554]
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาเซ็นคำสั่งฯ ปรับ 5% ของครูและลูกจ้างประจำ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เพราะเลยกำหนดเวลาแล้ว ทางการเงินต้องการเป็นหลักฐานในการ เบิก-จ่าย
อำเภอแม่อาย
1. ร.ร.โป่งไฮ
2. ร.ร.บ้านสันป่าข่า
3. ร.ร.บ้านห้วยปู
อำเภอฝาง
1. ร.ร.โป่งนก
2. ร.ร.บ้านสันทราย
3. ร.ร.บ้านศรีดอนชัย
4. ร.ร.บ้านห้วยบอน
5. ร.ร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
6. ร.ร.บ้านแม่ข่า  

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[20/06/2554]
สพป.ชม. 3 เรียกบรรจุผู้ขึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 1/2553 และ 1/2554 จำนวน 12 อัตรา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม. 3 (ขอให้ผู้เรียกบรรจุจัดส่งแบบตอบรับการบรรจุถึง สพป.ชม.3 ภายใน 24 มิ.ย. 2554 ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[17/06/2554]
แบบแจ้งแนวทางจัดการความเสี่ยง(หน้า 1) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[16/06/2554]
ขอเลื่อนการเข้าอบรม ETV คณิตศาสตร์ไปอย่างไม่มีกำหนด และจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ E-office ของ สพป.ชม.3 ต่อไป 
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ เมื่อ :[13/06/2554]
ขอเลื่อนการเข้าอบรม ETV คณิตศาสตร์ไปอย่างไม่มีกำหนด และจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ E-office ของ สพป.ชม.3 ต่อไป 
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ เมื่อ :[13/06/2554]
เชิญครูเข้ารับการอบรมทางไกล ETV สาระวิทยาศาสตร์
วันที่ 14 มิ.ย. 54 ณ ร.ร.ชุมชนบ้านวังจ๊อม และวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ร.ร.บ้านเวียงฝาง, ร.ร.บ้านปางสัก 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[10/06/2554]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเอกสารดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[10/06/2554]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔ จึงขอให้ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศคุรุสภา ส่งแบบรายงานประวัติพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบคำขอฯ แล้วส่งมายังสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ กลุ่มงานบริหารบุคคล) ภายในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[09/06/2554]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ให้ส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน พร้อมแนบสำเนา กพ.๗ และเอกสารประกอบการพิจารณามายัง สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ (สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล) ภายในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๔ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[09/06/2554]
สพป.ชม. 3 ขอความร่วมมือสำหรับผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น ฯ ตามเกณฑ์ของ 6 ของ ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2554 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2554 ในกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาพลศึกษา ลำดับที่ 1 - 9
2. กลุ่มวิชาประถมศึกษา ลำดับที่ 1 - 2
3. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 1 - 2
4. กลุ่มวิชาอื่นนอกเหนือจากกลุ่มวิชาที่ 1 - 3 ลำดับที่ 1 - 27
ไม่ร่วมเข้ารับการสมัครเพื่อคัดเลือก ในครั้งที่ 2/2554 เนื่องจาก ขณะนี้กำลังรอสพฐ.อนุมัติตำแหน่งที่จะบรรจุ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[08/06/2554]
ขอให้โรงเรียนรายงานผลการจัดซื้อหนังสือ และรับหนังสือเรียนตามโครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายอรุณ จี๋คีรี เมื่อ :[08/06/2554]
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการสอนที่ให้กรอกนั้น (Excel) ส่วนที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลคือ
1.1 รหัสโรงเรียน
1.2 รหัสสาขา
1.3 รหัสวิชา(ย่อย)
1.4 รหัสชั้น
ทางเขตจะดำเนินการกรอกให้เอง
2. รูปภาพให้ทางโรงเรียนสแกน รูปภาพ เป็นไฟล์ บันทึกชื่อไฟล์เปน เลขบัตรประชาชน.jpg (ตัวอย่างเช่น 1234567891234.jpg) แล้วไรท์ใส่แผ่น CD ส่งให้ทางเขต
ขอบคุณคะ 

ผู้แจ้งข่าว : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[07/06/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 75 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75