เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง ขอเรียนเชิญ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู อำเภอฝางทุกท่าน ร่วมวงพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อสีมา แก้วคำเชื้อ บิดา ศน.บุญเลิศ แก้วคำเชื้อ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น. ที่บ้าน เลขที่ 271 หมู่ 3 บ้านหนองอึ่ง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยพร้อมเพรียงกัน....นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[27/01/2555]
ด้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มีกำหนดไปจัดทำแผนพัฒนาสรรหาบุคลากร ในระหว่างวันที่ี 26-27 มกราคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติดอยผาแดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ทราบว่า ในการมาติดต่อราชการในวันเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ จึงขออภัยมาในความไม่สะดวกในครั้งนี้ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : พัฒนพงศ์ พวงทอง เมื่อ :[25/01/2555]
เชิญอุปนายกทุกท่าน, เลขานุการสมาคมฯ,เหรัญญิก สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝางประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3...นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ 
หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[24/01/2555]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการให้บริการยืมสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.ผู้ที่มีความประสงค์เขียนยืม สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7ต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1กรณีเจ้าของประวัติมายืมด้วยตนเอง ให้ยื่นแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกครั้ง
1.2กรณีเจ้าของประวัติไม่ได้มายืมด้วยตนเองให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาขอยืมแทน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอรัฐ ทั้งของผู้ที่มอบฉันทะและผู้ที่รับมอบฉันทะทุกครั้ง
1.3ห้ามแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการใน ก.พ.7 โดยเด็ดขาด
1.4รักษา ก.พ.7 ไม่ให้สูญหายหรือฉีกขาด
1.5หากผู้มีความประสงค์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามข้อ 1.3,1.4 ข้อใดข้อหนึ่ง ขอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษตามแต่เห็นสมควร
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.ผู้มีความประสงค์ เมื่อนำเอกสารทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ได้ถ่ายสำเนาเรียนร้อยแล้และให้นำมาส่งคืน ในวันที่ยืมเท่านั้น
4.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองสำเนาถูกต้องให้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[24/01/2555]
ประชาสัมพันธ์งาน “เพชรในคัมภีร์ ของดีในใบลาน สืบสานตำนาน เทศน์มหาชาติชาดก” ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและเผยแผ่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[24/01/2555]
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2555 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โทร.053-452021 ต่อ 35 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.สรญา โยริยะ เมื่อ :[20/01/2555]
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามเอกสารดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้กอท.สาขา สารสนเทศและกอท. สาขา ดนตรี-นาฏศิลป์) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[20/01/2555]
สพป.ชม. 3 เรียกรายงานตัวผู้ขึ้นบัญชี 6 กลุ่มวิชา จำนวน 29 อัตรา เลือกสถานศึกษาและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในวันที่ 1 ก.พ. 2555 ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม. 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[20/01/2555]
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 สามารถรับหนังสือได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[17/01/2555]
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : สมาคมครูฯ อำเภอฝาง เมื่อ :[12/01/2555]
สพป.ชม. 3 แจ้งให้ผู้ขึ้นบัญชีกลุ่มวิชาดนตรีศึกษา, ปฐมวัย, พลศึกษา แสดงความประสงค์เป็นผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดยให้จัดส่งแบบแสดงความประสงค์ ถึง สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[12/01/2555]

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู อำเภอฝาง ประจำปี ๒๕๕๕
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : สมาคมครูฯ อำเภอฝาง เมื่อ :[11/01/2555]
ไฟล์แนบการมอบเกียรติบัติประกาศเกียรติคุณฯ ปี 2555 ในงานวันครู ที่ 16 มกราคม 2555 รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางกัญญาวีร์ ทองคำ เมื่อ :[11/01/2555]
สพฐ.ขอสำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556 (ออกจากราชการ 1 ต.ค. 2555) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
ขอให้ ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ จัดส่งพร้อมสำเนา กพ.7 ส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 20 ม.ค. 55 (หากไม่จัดส่งถือว่าไม่มีความประสงค์)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[09/01/2555]
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ที่ ๗๒๖/๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[01/01/2555]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรรณทอง พงษ์ศิรินิรันดร เมื่อ :[23/12/2554]
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โทร. ๐-๕๓๔๕-๒๐๒๑ ต่อ ๓๕ โทรสาร. ๐-๕๓๔๕-๒๔๗๖ (ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[19/12/2554]
สพป.ชม. 3 แจ้งผู้ขึ้นบัญชีกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ดนตรีศึกษา, ปฐมวัย, ภาษาไทย ได้ส่งแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดยจัดส่งแบบแสดงความจำนงภายใน วันที่ 30 พ.ย. 2554 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[16/12/2554]
สพป.ชม. 3 ขอส่งตัวอย่างคำสั่งบรรจุ และคำสั่งเงินเพ่ิมค่าครองชีพของข้าราชการครูบรรจุในวันที่ 16 ธ.ค. 54 มาพร้อมนี้ ให้โรงเรียนได้ดาวน์โหลดและจัดส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายใน 23 ธ.ค. 54 โดยส่งคำสั่งบรรจุ 8 ชุด ค่าครองชีพ 4 ชุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[16/12/2554]
ตามที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้แจ้งให้ ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลมารับโล่รางวัล ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นั้น
เพื่อเป็นเกียรติประวัติของข้าราชการครู จึงมีการเปลี่ยนแปลงการมอบโล่รางวัลดังกล่าว โดยกำหนดให้รับมอบ ในวันครู ที่ 16 มกราคม 2555 ของสถานที่จัดงานวันครูแต่ละอำเภอแทน จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เอื้องพร สุภา เมื่อ :[16/12/2554]
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามเอกสารดังแนบ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ,ทัศนศิลป์) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/12/2554]
การดำเนินการทางวินัยของสพท. /สพป./สพม.ทั่วประเทศ
วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก
11 ก.พ. 54 - 28 เม.ย. 54 ( จำนวน 5 กรณี )
จาก 25 พ.ค. 54 - 30 ส.ค. 54 ( จำนวน 7 กรณี )
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานวินัย สพป.ชม.๓ เมื่อ :[15/12/2554]
วัดอ่างศิลาราม จ.อุบลราชธานี ขอเชิญชวนท่านมีจิตศรัธาบูชาวัตถุมงคลรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูชาองค์ละ 39 บาท เพื่อนำรายได้ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ บูชาได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ชม.3 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[15/12/2554]
สพป.เลย เขต 1 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือเครื่องนุ่งห่มกันหนาว "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว" ร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาค สพป.เลย เขต 1 โทรศัพท์หมายเลข 0-4281-1124 ต่อ 113 โทรสารหมายเลข 0-4281-1697 หรือ โอนเข้าบัญชี "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว" ธนาคารกรุงไทย สาขา เลย เลขที่ 403-0-20926-2 หรือบริจาคได้โดยตรงที่โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[14/12/2554]
สพป.ชม. 3 แจ้งอนุมัติผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 12 ราย
โดยให้ส่งคำสั่งและเงินเพิ่มค่าครองชีพอย่างละ 5 ชุด โดยจัดส่งถึง สพป.ชม. 3 ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 54  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : อาภา กุลพสุมนต์ เมื่อ :[13/12/2554]
 หน้าก่อน = 36 กำลังแสดงหน้าที่ 37 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 38  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81