เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
 
 
ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยจะเปิดอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต ๓ ขอขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)จากเดิมวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไปเป็นวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[07/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและรายละเอียดการพัฒนาอย่างเข้มได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[04/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและรายละเอียดการพัฒนาอย่างเข้มได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[04/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและเงินอาศัยเบิกได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[03/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[01/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[01/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[30/09/2556]
แจ้ง ครูผู้ควบคุม นร.ที่เข้าแข่งขัน สุขศึกษาพลศึกษา
วันที่ 1 ต.ค 56 ณ ร.ร.รังษี อ.ฝาง สถานที่แข่งขัน
1. เต้นแอโบิก(ทุกประเภท) สนามบาส(ที่เดิม ปี 55)
2. โครงงานฯ ป.1-6 ในโรงยิม (ที่เดิม ปี55)
3. โครงงานฯ ม.1-3 เต้นท์ หน้าโรงยิม (ที่เดิม ปี 55)
4. ตอบปัญหาสุข-พละ ป.1-6 ตึกสิริพัฒน์ 45 ชั้น 3 ห้อง ม.4/6
5. ตอบปัญหาสุข-พละ ม.1-3 ตึกสิริพัฒน์ 45 ชั้น 3 ห้อง ม.4/7
หมายเหตุ กิจกรรมแอโรบิก ให้ครูผู้ควบคุม บันทึกเพลงที่จะให้ประกอบการเต้น ลงแผ่น CD เฉพาะเพลงที่จะใช้ประกอบการเต้นเท่านั้น และนำมาให้กรรมการในวันที่แข่งขันด้วย
 

หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.พิสมัย อะโน 08 - 0031 4622 เมื่อ :[27/09/2556]
รายชื่อกรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา(แก้ไข 27 ก.ย.56)
รายละเอียด รายชื่อคณะกรรมการ ตัดสินการแข่งขันทักษะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา (แก้ไข 27 ก.ย.56)
ปฏิบัติหน้าที่ 1 ต.ค 56 ณ ร.ร.รังษี อ.ฝาง สถานที่แข่งขัน
1. เต้นแอโบิก(ทุกประเภท) สนามบาส(ที่เดิม ปี 55)
2. โครงงานฯ ป.1-6 ในโรงยิม (ที่เดิม ปี55)
3. โครงงานฯ ม.1-3 เต้นท์ หน้าโรงยิม (ที่เดิม ปี 55)
4. ตอบปัญหาสุข-พละ ป.1-6 ตึกสิริพัฒน์ 45 ชั้น 3 ห้อง ม.4/6
5. ตอบปัญหาสุข-พละ ม.1-3 ตึกสิริพัฒน์ 45 ชั้น 3 ห้อง ม.4/7
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.พิสมัย อะโน 08 - 0031 4622 เมื่อ :[27/09/2556]
ระดับ ม. 1-3
1. อาเซียน
2. มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
3. ปัญหาเกี่ยวกับวัยรุ่น
4. รักษ์ภาษาไทย
5. การอนุรักษ์ธรรมชาติ 

หนังสือจากกลุ่ม : นายกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
ระดับ ป.4-6
1. อาเซียน
2. คุณธรรม 8 ประการ
3. เศรษฐกิจพอเพียง 

หนังสือจากกลุ่ม : นยกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
หัวข้อ " ทักษะการสื่อสารของเยาวชนไทย" 
หนังสือจากกลุ่ม : นยกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
หัวข้อการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 และ ม.1-3
1. อาเซียน 2. คุณธรรม8 ประการ (นำเสนอ1 ในคุณธรรม8 ประการ) 

หนังสือจากกลุ่ม : นยกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
ระดับ ป.4 - 6 และม 1- 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[27/09/2556]
 
จับสลากหัวข้อ เลือก 1 บท
บทหลัก 1. ไก่แจ้ 2. วิชาหนาเจ้า 3. รักเมืองไทย

บทรอง 1.สักวา 2.ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน 3. กาดำ 

หนังสือจากกลุ่ม : นยกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
จับสลากหัวข้อ เลือก 1 บท
บทหลัก 1. ไก่แจ้ 2. วิชาหนาเจ้า 3. รักเมืองไทย

บทรอง 1.สักวา 2.ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน 3. กาดำ 

หนังสือจากกลุ่ม : นยกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
ระดับมัธยมศึกษาม.1-3
1.อาเซียน
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3. ยาเสพติดให้โทษ 

หนังสือจากกลุ่ม : นยกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ป.1-3และ ระดับป.4-6
ระดับป.1 -3
1. ชุมชนของฉัน
2. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระดับป.4-6
1. อาเซียน
2.ภาวะโลกร้อน
3. เศรษฐกิจพอเพียง 

หนังสือจากกลุ่ม : นายกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ป.1-3และ ระดับป.4-6
ระดับป.1 -3
1. ชุมชนของฉัน
2. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระดับป.4-6
1. อาเซียน
2.ภาวะโลกร้อน
3. เศรษฐกิจพอเพียง 

หนังสือจากกลุ่ม : นายกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ป.1-3และ ระดับป.4-6
ระดับป.1 -3
1. ชุมชนของฉัน
2. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระดับป.4-6
1. อาเซียน
2.ภาวะโลกร้อน
3. เศรษฐกิจพอเพียง 

หนังสือจากกลุ่ม : นายกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ป.1-3
1. ชุมชนของฉัน
2. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หนังสือจากกลุ่ม : นายกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ป.1-3
1. ชุมชนของฉัน
2. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หนังสือจากกลุ่ม : นายกิตติภณ สุพรรณกลาง เมื่อ :[27/09/2556]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79