เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ขอเผยแพร่กิจกรรมดีเด่นในด้าน
1.กิจกรรมยุวเกษตรในโรงเรียน
2.กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์(โครงการประกวด Semi final ในรายการ Thailand got talent๗ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง เมื่อ :[27/06/2556]
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ปรับปรุงล่าสุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[26/06/2556]
แจ้ง!!!!โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรอกแบบฟอร์มความต้องการครู (10มิ.ย56)ดังไฟล์แนบที่ส่งพร้อมนี้
1.ชุมชนวัดศรีดงเย็น
2.บ้านห้วยบอน
3.บ้านป่าแดง
4.ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
5.ตชด.ไลออนส์มหาจักร 8
6.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
7.บ้านห้วยปู
8.บ้านดอนชัย
9.บ้านฮ่างต่ำ
10.โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
11.บ้านนามน
12.บ้านกองลม
13.บ้านจอง
14.บ้านเวียงแหง
15.รัฐราษฏร์อุปถัมภ์
(ขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลมาแล้ว แต่ทางเราไม่พบข้อมูล จึงขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมุลมาใหม่อีกครั้ง..)
จัดส่งมาทาง gi_gi777@hotmail.com หรือ fax.053-451696  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง เมื่อ :[26/06/2556]
 
โครงการ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายอรุณ จี๋คีรี เมื่อ :[26/06/2556]
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายอรุณ จี๋คีรี เมื่อ :[26/06/2556]
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[25/06/2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[24/06/2556]
ขอเชิญบอร์ดบริหารสมาคมครูและบุคลากร อ.ฝาง และกองเลขา ประชุมวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 56 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ สพป.ชม.3  
ผู้แจ้งข่าว : ผอ.มานิตย์ ชัยอินทร์ เมื่อ :[21/06/2556]
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำกล้องถ่ายรูปมาให้ที่ศูนย์ ICT สพป.ชม.3 กรุณานำสายชาร์ตแบตกล้องมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[21/06/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
ด้วยกลุ่มงานวินัยและนิติการ สพป.ฃม.3 ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีและดำเนินการทางวินัยและให้ความรู้กฎหมายมหาชนอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการครู รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้
สพป.ชม.3 จึงให้ทางโรงเรียนหรือจะมอบอำนาจให้บุคคลใดมารับหนังสือได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ัตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานวินัยและนิติการ เมื่อ :[20/06/2556]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนเอื้อวิทยา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผู้แจ้งข่าว : นางสาววาสินี วันทานุ เมื่อ :[19/06/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 แจ้งให้ผู้ผ่านการอบรมประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริมตามกฎกระทรวงฯ รุ่นที่ 11 ท่านผ่านการอบรมว้นที่ 26-28 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์ เมื่อ :[17/06/2556]
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับสมัครระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย. 56 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[14/06/2556]
รายละเอียดการถึงแก่กรรมและการเก็บเงินสมาชิก จำนวน ๑ ชุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ.ฝาง เมื่อ :[14/06/2556]
รายละเอียดการถึงแก่กรรมและการเก็บเงินสมาชิก จำนวน ๑ ชุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ.ฝาง เมื่อ :[14/06/2556]
จุลสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สุพรรณี ทองคำ เมื่อ :[09/06/2556]
ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ สพป. แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่มีครูอัตราจ้างเข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนเขตการศึกษาละ 3 คนดำเนินการรวบรวมเอกสารให้ครบทุกจังหวัดและเพื่อนำเสนอขอความเป็นธรรมตามสิทธิฯ ในวันอาทิตย์ 9 มิถุนายน 2556 เวลา น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[07/06/2556]
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ –๓ ของแต่ละประเภท จะได้รับแบดจ์ลูกเสือเกียรติยศ และใบประกาศจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[07/06/2556]
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งให้ผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. สำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร หน้า 1
2. ยืนยันการเข้ารับการพัฒนาโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) เลขที่บัญชี 456-0-12739-5
3. fax แบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไปยังหมายเลขโทรสาร 053-221283 หรือ 053-944275
4. โทรแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-941212 หรือ 082-0387765
ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาจะเปิดการพัฒนาเมื่อมีผู้สมัครห้องละไม่น้อยกว่า 35 คน โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2556 (รายละเอียดทั้งหมดดูได้จาก เว็บไซต์ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามคุณศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822)
 

ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาบุคลากร (ศรีมงคล) 085-6213822 เมื่อ :[06/06/2556]
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่งและเงินอาศัยเบิกตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[05/06/2556]
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่งและเงินอาศัยเบิกตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[05/06/2556]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76