เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่งและเงินอาศัยเบิกได้ตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[29/08/2556]
|- อ้างถึง : หนังสือ สพป.ชม 3 ที่ ศธ 04049/4280 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556
แจ้งกำชับ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมการจัดทำข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา วันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 ให้กรอกข้อมูลตามไฟล์ที่แนบ ไปประกอการปฏิบัติการด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสุพรรณี ทองคำ เมื่อ :[22/08/2556]
ตัวอย่างคำสั่งและบัญชีรายละเอียดการประเมินความพร้อมอย่างเข้ม(คศ.1)สามารถดาวน์โหลดตามเอกสารแนบและให้นำส่งคำสั่งภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[20/08/2556]
ตัวอย่างคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย วันที่ 16 สิงหาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ตัวอย่างคำสั่ง,เงินอาศัยเบิก) 
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[20/08/2556]
ตัวอย่างคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย วันที่ 16 สิงหาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ตัวอย่างคำสั่ง,เงินอาศัยเบิก) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[20/08/2556]
ด่วน ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ส่งแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2554 ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2556  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[20/08/2556]
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ขยายเวลาการจัดส่งเอกสารเป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0856187100  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[15/08/2556]
โรงเรียนที่จะพานักเรียนไปอบรมเตรียม 1.พิธีเปิดสวมชุดพละของโรงเรียน
2. ชุดลำลองประมาณ 2 ชุด 3. อุปกรณ์ของใฃ้จำเป็น
4 ยาและเครื่องใช้ประำจตัว
 

หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[09/08/2556]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายชื่อดังต่อไปนี้ มาปฏิบัติราชการ ในวันที่ 14 ส.ค. 56 เวลา 09.00 น. ณ ศาลเจ้าฝาง
1 นายวินิจฉัย ชมภูเทพ ผอ.ร.ร. บ้านสันทรายคองน้อย
2 นางสุรีย์ ทรายคำ ครู ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อน
3 นางบัวจันทร์ ฟูฟอง ครู ร.ร.บ้านหนองตุ้ม
4 นางวันดี หงษ์อารีย์ ครู ร.ร.บ้านโละ
5 นางสาวอรอำไพ ศรีวิชัย ครู ร.ร.บ้านเวียงฝาง
6 นางสาวกัญจน์รัตน์ ประเสริฐยิ่ง ครู ร.ร.บ้านลาน
7 นายประหยัด โกฏิแก้ว ครู ร.ร.บ้านต้นผึ้ง
8 นายนิคม ศรีจันทร์ ครู ร.ร.บ้านป่าบง
9 นางศิริญญา มั่นกันนาน ครูอัตราจ้าง บ้านปงตำ
10 นางทิพยา ประหยัดยอด ครู ร.ร.บ้านสันทรายคองน้อย 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[06/08/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
ด้วย ศาลากลางเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2556 ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร เมื่อ :[02/08/2556]
แจ้งรายชื่อนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข้งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวสรญา โยริยะ เมื่อ :[01/08/2556]
คำสั่งครูผู้ช่วย 24 กรกฎาคม 2556
รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและเงินอาศัยเบิกได้ตามเอกสารแนบ และนำส่งคำสั่งภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2556  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[25/07/2556]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ให้ทราบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมและหน่วยงาน จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร เมื่อ :[25/07/2556]
ตามหนังสือ สพป.ชม. 3 ที่ ศธ 04049/3190 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 แจ้งการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุพรรณี ทองคำ เมื่อ :[25/07/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
ประเมินห้องสมุดโรงเรียนและโรงเรียนรักการอ่านระยะที่ 1  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ เมื่อ :[18/07/2556]
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนปี2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[18/07/2556]
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนปี2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[18/07/2556]
ด้วย ม.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จะจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยาการบุคคล /รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ ... 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร เมื่อ :[11/07/2556]
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและเงินอาศัยเบิกได้ตามเอกสารแนบ และนำส่งคำสั่งภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[11/07/2556]
เชิญชวนชาวน่าน ฝาง แม่อาย ไชยปราการ พบปะสังสรรค์กันที่ร้านอาหารท่าตอนฮิลล์ เวลา 18.00 น. วันที่ 18 ก.ค. 56 เพื่อร่วมกันก่อตั้งชมรมชาวน่าน 3 อำเภอสายเหนือ แจ้งความประสงค์ที่ อ.เรวัตร โทร 085-6941817 (ดร.สมพงษ์ ค่ายคำ แจ้งข่าว) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[11/07/2556]
ตัวอย่างคำสั่งและบัญชีรายละเอียดการประเมินความพร้อมอย่างเข้ม สามารถดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ และให้ส่งคำสั่งภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[09/07/2556]
ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมอบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ (ครู ข) จำนวน 1 คน ในรุ่นที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30-15.30 น. ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร เมื่อ :[09/07/2556]
ด้วยสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์มาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร เมื่อ :[05/07/2556]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 77 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77