เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
อ้างถึง หนังสือ ศธ 04049/6543 ลว.13ธ.ค.56 เรื่องตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งโดยผู้มีอำนาจลงนามเดือน ต.ค.55 พ.ย.56
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่ามีความคลาดเคลื่อน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ คุณอารีรัตน์ ขุนนา โทร.081-7645780 ตามวันและเวลาราชการ 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/12/2556]
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่ง,อัตราเงินอาศัยเบิก และคำอธิบายการออกคำสั่งได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[11/12/2556]
โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวให้เข้าไปที่เวปเขต3 เขตได้แจ้งแนวปฏิบัติของวิธีการเปลี่ยนตัวไว้แล้ว ขอให้โรงเรียนเข้าไปอ่านแล้วปฏิบัติตามนั้นนะคะ 
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[11/12/2556]
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 รุ่น กำหนดจัดอบรมวันที่ 28 เมษายน - พฤษภาคม 2557 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ค่อคน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[09/12/2556]
แจ้ง วันที่ สมศ.จะประเมินโรงเรียนในอ.ไชยปราการ
21 โรง ประเมิน ม.ค.-ก.พ 57 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[06/12/2556]
เรียน ท่านผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนใน อ.ฝาง อ.แม่อาย 26 โรง

ตอนนี้ได้ปฏิทิน วันที่ สมศ.จะเข้าประเมินรอบสาม
โรงเรียน ใน อ.ฝาง และ อ.แม่อาย รวม 26 โรง แล้ว
ประเมิน ช่วง ม.ค.- ก.พ.57 (สมศ.ยังไม่ได้ประกาศให้ ร.ร. ทราบ)
ส่วน ร.ร. ใน อ.ไชยปราการ และ อ.เชียงดาว ยังหาไม่ได้
มีความคืบหน้าจะรีบแจ้งให้ทราบ คะ

น.ส.พิสมัย อะโน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[04/12/2556]
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ และหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาทต่อคน รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[02/12/2556]
ด้วย สพฐ. แจ้งโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 มาเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[02/12/2556]
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ (วศ.,มศว.,มน.) พิษณุโลก ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสานแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[02/12/2556]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[02/12/2556]
ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร/โทรสาร.053-452021 ต่อ 62  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[26/11/2556]
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและรายละเอียดเงินอาศัยเบิกแต่ละโรงเรียนได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[25/11/2556]
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ,ตัวอย่างคำสั่ง,อัตราเงินเดือน และคำอธิบายการออกคำสั่งได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[11/11/2556]
 
 
 
ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยจะเปิดอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต ๓ ขอขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)จากเดิมวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไปเป็นวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[07/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและรายละเอียดการพัฒนาอย่างเข้มได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[04/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและรายละเอียดการพัฒนาอย่างเข้มได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[04/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและเงินอาศัยเบิกได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[03/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[01/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[01/10/2556]
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[30/09/2556]
แจ้ง ครูผู้ควบคุม นร.ที่เข้าแข่งขัน สุขศึกษาพลศึกษา
วันที่ 1 ต.ค 56 ณ ร.ร.รังษี อ.ฝาง สถานที่แข่งขัน
1. เต้นแอโบิก(ทุกประเภท) สนามบาส(ที่เดิม ปี 55)
2. โครงงานฯ ป.1-6 ในโรงยิม (ที่เดิม ปี55)
3. โครงงานฯ ม.1-3 เต้นท์ หน้าโรงยิม (ที่เดิม ปี 55)
4. ตอบปัญหาสุข-พละ ป.1-6 ตึกสิริพัฒน์ 45 ชั้น 3 ห้อง ม.4/6
5. ตอบปัญหาสุข-พละ ม.1-3 ตึกสิริพัฒน์ 45 ชั้น 3 ห้อง ม.4/7
หมายเหตุ กิจกรรมแอโรบิก ให้ครูผู้ควบคุม บันทึกเพลงที่จะให้ประกอบการเต้น ลงแผ่น CD เฉพาะเพลงที่จะใช้ประกอบการเต้นเท่านั้น และนำมาให้กรรมการในวันที่แข่งขันด้วย
 

หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.พิสมัย อะโน 08 - 0031 4622 เมื่อ :[27/09/2556]
รายชื่อกรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา(แก้ไข 27 ก.ย.56)
รายละเอียด รายชื่อคณะกรรมการ ตัดสินการแข่งขันทักษะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา (แก้ไข 27 ก.ย.56)
ปฏิบัติหน้าที่ 1 ต.ค 56 ณ ร.ร.รังษี อ.ฝาง สถานที่แข่งขัน
1. เต้นแอโบิก(ทุกประเภท) สนามบาส(ที่เดิม ปี 55)
2. โครงงานฯ ป.1-6 ในโรงยิม (ที่เดิม ปี55)
3. โครงงานฯ ม.1-3 เต้นท์ หน้าโรงยิม (ที่เดิม ปี 55)
4. ตอบปัญหาสุข-พละ ป.1-6 ตึกสิริพัฒน์ 45 ชั้น 3 ห้อง ม.4/6
5. ตอบปัญหาสุข-พละ ม.1-3 ตึกสิริพัฒน์ 45 ชั้น 3 ห้อง ม.4/7
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.พิสมัย อะโน 08 - 0031 4622 เมื่อ :[27/09/2556]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79