เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
1.แบบฟอร์มเอกสารเส่งบิกสอบราคาจ้าง
2.แบบฟอร์มเอกสารส่งเบิกสอบราคาซื้อ
3.แบบฟอร์มการส่งเอกสารประกอบการเบิก 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[26/03/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
สมาคมวิทยาศาสตร์จะคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นภายใน30 เมษายน 56 รายละเอียดติดต่อศนสุภาดา
 

ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[22/03/2556]
สพฐ. จะประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น(ครูวิทยาศาตร์) เรื่อง" โลกใสในจอสวย" รายละเอียดสอบถามได้ที่ศน.สุภาดา ส่งรายละเอียด อีเมล shortfilm_2556@hotmail.com
 

ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[22/03/2556]
แบบฟอร์ม!!! สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานบำเหน็จความดีความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[19/03/2556]
รายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน และ แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ของโรงเรียน 45 โรงเรียนดังนี้
1. บ้านโป่งถืบ
2. เทพศิรินทร์ 9
3. บ้านห้วยเฮี่ยน
4. บ้านหนองขวาง
5. บ้านเวียงหวาย
6. วัดนันทาราม
7. บ้านแม่ใจ
8. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
9. บ้านสุขฤทัย
10. เพียงหลวง 1
11. บ้านห้วยม่วง
12. บ้านป่าก๊อ
13. ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
14. บ้านสันต้นหมื้อ
15. บ้านปางต้นเดื่อ
16. ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล
17. กมล-เรียม สุโกศล
18. โชติคุณเกษมฯ
19. บ้านห้วยศาลา
20. ชุมชนบ้านคาย
21. บ้านดอนชัย
22. บ้านหัวฝาย
23. บ้านต้นโชค
24. บ้านแม่ทะลบ
25. บ้านปงตำ
26. บ้านถ้ำ
27. บ้านแม่นะ
28. บ้านแม่แมะ
29. บ้านวังมะริว
30. บ้านหนองบัว
31. ดอยสามหมื่น
32. โครงการหลวงแกน้อย
33. บ้านเชียงดาว
34. บ้านอรุโณทัย
35. บ้านสบคาบ (สาขาแก่งฯ)
36. มิตรมวลชนเชียงใหม่
37. บ้านห้วยจะค่าน
38. พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
39. บ้านหนองเขียว
40. บ้านเมืองนะ
41. ชุมชนบ้านวังจ๊อม
42. บ้านกองลม
43. บ้านนามน
44. บ้านปางป๋อ
45. บ้านม่วงป๊อก
ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : เมื่อ :[15/03/2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายละเอียดตามแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[14/03/2556]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้เข้าระบบ cmss เพื่อทำการนับตัวผ่านระบบ และโรงเรียนที่ได้เข้าไปทำการนับตัวผ่านระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้สร้างหนังสือนำส่ง และแนบไฟล์ผ่านระบบ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนภายในวันที่ 18 มี.ค. 2556 รายละเอียดดังแนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวอำพรศรี หล้าหลวง เมื่อ :[13/03/2556]
ลำดับที่ 1-9 ให้มารับวุฒิบัตร การอบรมกลุ่มระดับสูง หลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มคณิตศาสตร์ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ ได้ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์ เมื่อ :[13/03/2556]
รายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน และ แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[11/03/2556]
 
รายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน และ แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 (โครงการส้วมสุขสันต์) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[08/03/2556]
รายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน และ แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 (โครงการส้วมสุขสันต์) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[08/03/2556]
ร่าง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[08/03/2556]
เอกสารที่โรงเรียนจะต้องเตรียมก่อนการดำเนินการประกาศสอบราคาในระบบ e – GP 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[08/03/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
สมัครวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[05/03/2556]
ขยายเวลา การนับตัวในระบบ cmss ของข้าราชการที่มีตัวอยู่จิรง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 เดิมจากวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 เพิ่มเป็นวันที่ 4 -10 มีนาคม 2556 โดยลงทะเบียนรับรหัสผ่านภายในวันที่ 5 มีนาคม 2556 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวอำพรศรี หล้าหลวง เมื่อ :[04/03/2556]
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔๙/๑๐๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสุพรรณี ทองคำ เมื่อ :[01/03/2556]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ขึ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดส่งใบสมัคร ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ หรือโทร 053-452476 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[01/03/2556]
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม,รายละเลียดคำสั่ง,เงินเพิ่มการครองชีพ สามารถดาวน์ได้ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ให้นำส่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[01/03/2556]
ด้วยถึงกำหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดทำการลงทะเบียนรับรหัสผ่านและทำการนับตัวผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 2556 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : เจ้าหน้าที่ กพ.อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ :[28/02/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 73 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73