เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
 
ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำสังคมจิตสาธารณะ ขึ้น ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รุ่น รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[03/07/2557]
ด่วน!!!!แจ้งโรงเรียนที่ค้างส่งและหรือส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์(ข้อมูล 10 มิ.ย 57) ตามรายชื่อดังแนบ ให้จัดส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยด่วนที่สุด เพราะทางสพป.เชียงใหม่ เขต 3 จะดำเนินการรวบรวมส่งสพฐ.เพื่อพิจารณาอัตรากำลังในภาพรวมต่อไป หากล่าช้าอาจจะกระทบต่อการจัดสรรอัตรากำลัง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง เมื่อ :[26/06/2557]
 
ด้วย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบ้ตรบัณฑิตทางการศึกษา (รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[24/06/2557]
 
 
 
 
ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ จะำดำเนินการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 รางวัล รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 20  
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[11/06/2557]
ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ จะำดำเนินการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 รางวัล รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 20 มิ.ย.57  
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[11/06/2557]
ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ จะำดำเนินการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 รางวัล รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 20 มิ.ย.57  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[11/06/2557]
ด้วย สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ จะำดำเนินการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 รางวัล รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 20 มิ.ย.57  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[11/06/2557]
ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ขอแจ้งให้ ผอ.โรงเรียนตามรายชื่อดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ มาลงนามคำสั่ง ปรับอัตราเงินเดือนตาม ว 21 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[09/06/2557]
 
 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก จะดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (ดังรายละเอียดตามไฟล์ตามมานี้) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[06/06/2557]
สามารถเข้าไปดูข้อมูลและรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[03/06/2557]
แจ้งให้โรงเรียนตามรายชื่อ (ตามไฟล์ดังแนบ) ต่อไปนี้ ขอให้ ผอ.โรงเรียนมาลงนามคำสั่ง ปรับอัตราเงินเดือนตาม ว.21 ที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[03/06/2557]
ด้วยสมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย จะดำเนินการรสรรหาครูสังคมศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ หากข้าราชการในสังกัดท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้ส่งผลงานตามแบบที่สมาคมฯกำหนด ส่งให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ แบบประเมินฯ และแบบเสนอเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ ติดต่อได้ที่่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ตามเบอร์โทร.ไฟล์ดังแนบ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[30/05/2557]
 
ด้วย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยทางการศึกษา จะจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 และ คศ.4 (ว 17) ที่ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[26/05/2557]
โรงเรียนใดมีความประสงค์สั่งซื้อ จ.18 ประจำ 1 เมษายน 2557 สามารถติดต่อได้ที่งานบำเหน็จความชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวนศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557  
หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.ธัญญกมล ภูมูลทำนุรัฐ เมื่อ :[26/05/2557]
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดประชุมข้าราชการครูที่ได้รับทุนครูพันธุ์ใหม่/ครูมืออาชีพเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน อ.สัต***บ จ.ชลบุรี รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ สพป.ชม. 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[22/05/2557]
ด้วยศูนย์ภาษาและวิชาการ (LAC) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยสู่การเลื่อนวิทยฐานะ มาเพื่อทราบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการในสังกัด จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[21/05/2557]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82