เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมอบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ (ครู ข) จำนวน 1 คน ในรุ่นที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30-15.30 น. ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร เมื่อ :[09/07/2556]
ด้วยสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์มาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร เมื่อ :[05/07/2556]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้าง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[03/07/2556]
 
ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จะดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือ(ชั่วคราว)วิทยาลัยการอาชีพฝาง นั้นสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ แจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ของใช้ส่วนตัว และให้แต่งกายชุดลูกเสือมา รายงานตัว ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ ณ ค่ายลูกเสือ(ชั่วคราว) วิทยาลัยการอาชีพฝาง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[02/07/2556]
ด้วย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์บริหารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักเสริมศึกษาและบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ นะครับ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[01/07/2556]
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างและเงินอาศัยเบิก เอกสารดังแนบ 
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[01/07/2556]
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างและเงินอาศัยเบิก เอกสารดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[01/07/2556]
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[28/06/2556]
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[28/06/2556]
ตามที่ สพป.ชม.3 จะดำเนินการอบรมปฏิบัติการครูสาระสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.3 ณ ขณะนี้มีโรงเรียนที่ส่งรายชื่อมาแล้วจำนวน 46 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 62 โรงเรียน โรงเรียนที่ยังไม่ส่งชื่อ
ขอให้ส่งรายชื่อด่วนครับ และเข้ารับการอบรมปฏิบัติการตามวันเวลา
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายอรุณ จี๋คีรี เมื่อ :[28/06/2556]
ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย/สหวิทยาเขต เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556
ระดับภาค กำหนดใน 4 ภูมิภาค
- ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556
- ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8-10 ธันวาคม 2556
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556
- ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2556
ระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[28/06/2556]
ประชาสัมพันธ์

อ้างถึง หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔๙ /2690 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

เรื่อง การอบรมด้วยระบบทางไกลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่แจ้งข้างต้นนี้ ขอให้ครูที่ต้องการอบรมคณิตศาสตร์ระดับประถม ทาง ETV ปีที่ 3
ซึ่งเริ่ม 17 ส.ค.56 นี้ สามารถส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ส่งใบสมัครที่ โรงเรียนบ้านเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่

2. ส่งใบสมัครทาง e-mail tipparos2011@hotmail.co.th

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครู ลำจวน ทิพรส อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่


 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์ เมื่อ :[27/06/2556]
ยุวธัมมจารี คนดีศรีเวียงฝาง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง เมื่อ :[27/06/2556]
ขอเผยแพร่กิจกรรมดีเด่นในด้าน
1.กิจกรรมยุวเกษตรในโรงเรียน
2.กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์(โครงการประกวด Semi final ในรายการ Thailand got talent๗ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง เมื่อ :[27/06/2556]
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ปรับปรุงล่าสุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[26/06/2556]
แจ้ง!!!!โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรอกแบบฟอร์มความต้องการครู (10มิ.ย56)ดังไฟล์แนบที่ส่งพร้อมนี้
1.ชุมชนวัดศรีดงเย็น
2.บ้านห้วยบอน
3.บ้านป่าแดง
4.ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
5.ตชด.ไลออนส์มหาจักร 8
6.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
7.บ้านห้วยปู
8.บ้านดอนชัย
9.บ้านฮ่างต่ำ
10.โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
11.บ้านนามน
12.บ้านกองลม
13.บ้านจอง
14.บ้านเวียงแหง
15.รัฐราษฏร์อุปถัมภ์
(ขออภัยหากท่านได้ส่งข้อมูลมาแล้ว แต่ทางเราไม่พบข้อมูล จึงขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมุลมาใหม่อีกครั้ง..)
จัดส่งมาทาง gi_gi777@hotmail.com หรือ fax.053-451696  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง เมื่อ :[26/06/2556]
 
โครงการ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายอรุณ จี๋คีรี เมื่อ :[26/06/2556]
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายอรุณ จี๋คีรี เมื่อ :[26/06/2556]
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[25/06/2556]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน รายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[24/06/2556]
ขอเชิญบอร์ดบริหารสมาคมครูและบุคลากร อ.ฝาง และกองเลขา ประชุมวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 56 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ สพป.ชม.3  
หนังสือจากกลุ่ม : ผอ.มานิตย์ ชัยอินทร์ เมื่อ :[21/06/2556]
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำกล้องถ่ายรูปมาให้ที่ศูนย์ ICT สพป.ชม.3 กรุณานำสายชาร์ตแบตกล้องมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[21/06/2556]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76