เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะดำเนินการอบรมข้าราชการครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครู ในสังกัด สพป.ชม.3 ทุกคนทราบด่วน..... 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[19/02/2557]
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูล ก.ค.ศ.16 นั้น ปรากฎว่าทางโรเงรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอน และ ช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์ที่แนบ ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว และจัดส่งให้กลุ่มบบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/02/2557]
เรียน โรงเรียนในสังกัด
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูล กคศ.16 นั้น ปรากฎโรงเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอน และ ช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์ที่แนบมานี้ ดังนั้นจึงขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว ให้เรียบร้อยและจัดส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ.2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/02/2557]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูลในการจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) นั้น ปรากฎว่าทางโรงเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอนและช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์แนบ ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว และจัดส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[12/02/2557]
เรียน โรงเรียนในสังกัด
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูล กคศ.16 นั้น ปรากฎโรงเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอน และ ช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์ที่แนบมานี้ ดังนั้นจึงขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว ให้เรียบร้อยและจัดส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ.2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/02/2557]
ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติมาขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) รายชื่อรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[05/02/2557]
ด้วย มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์การประชุมสัมนาเชิงวิชาการฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและข้าราชการครูในสังกัด จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[15/01/2557]
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Developing Trends in Education" สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[07/01/2557]
ด้วย สกสค.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[07/01/2557]
แจ้งปฏิทินการติดตามตรวจสอบและประเมินโดยเขตพื้นที่ ร.ร.ใน อ.ไชยปราการ 11 โรง เรียน ตามรายชื่อ ที่แนบ
ผู้ประสานงาน น.ส.พิสมัย อะโน / 08 - 0031 4622 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[03/01/2557]
อ้างถึง หนังสือ ศธ 04049/6543 ลว.13ธ.ค.56 เรื่องตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งโดยผู้มีอำนาจลงนามเดือน ต.ค.55 พ.ย.56
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่ามีความคลาดเคลื่อน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ คุณอารีรัตน์ ขุนนา โทร.081-7645780 ตามวันและเวลาราชการ 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/12/2556]
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่ง,อัตราเงินอาศัยเบิก และคำอธิบายการออกคำสั่งได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[11/12/2556]
โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวให้เข้าไปที่เวปเขต3 เขตได้แจ้งแนวปฏิบัติของวิธีการเปลี่ยนตัวไว้แล้ว ขอให้โรงเรียนเข้าไปอ่านแล้วปฏิบัติตามนั้นนะคะ 
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[11/12/2556]
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 รุ่น กำหนดจัดอบรมวันที่ 28 เมษายน - พฤษภาคม 2557 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ค่อคน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[09/12/2556]
แจ้ง วันที่ สมศ.จะประเมินโรงเรียนในอ.ไชยปราการ
21 โรง ประเมิน ม.ค.-ก.พ 57 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[06/12/2556]
เรียน ท่านผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนใน อ.ฝาง อ.แม่อาย 26 โรง

ตอนนี้ได้ปฏิทิน วันที่ สมศ.จะเข้าประเมินรอบสาม
โรงเรียน ใน อ.ฝาง และ อ.แม่อาย รวม 26 โรง แล้ว
ประเมิน ช่วง ม.ค.- ก.พ.57 (สมศ.ยังไม่ได้ประกาศให้ ร.ร. ทราบ)
ส่วน ร.ร. ใน อ.ไชยปราการ และ อ.เชียงดาว ยังหาไม่ได้
มีความคืบหน้าจะรีบแจ้งให้ทราบ คะ

น.ส.พิสมัย อะโน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[04/12/2556]
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ และหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาทต่อคน รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[02/12/2556]
ด้วย สพฐ. แจ้งโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 มาเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[02/12/2556]
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ (วศ.,มศว.,มน.) พิษณุโลก ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสานแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[02/12/2556]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[02/12/2556]
ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร/โทรสาร.053-452021 ต่อ 62  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[26/11/2556]
สามารถดาวน์โหลดคำสั่งและรายละเอียดเงินอาศัยเบิกแต่ละโรงเรียนได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[25/11/2556]
สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ,ตัวอย่างคำสั่ง,อัตราเงินเดือน และคำอธิบายการออกคำสั่งได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[11/11/2556]
 
 
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80