เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ สพฐ. แจ้งโครงการอบรมมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ สพป.ชม.3 พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[26/03/2557]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และสัมมนาเชิงวิชาการ ในวันที่ 29 มี.ค.57 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามไฟล์แนบมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[21/03/2557]
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดโครงการอบรมโครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2557 ภาคเหนือ วันที่ 22 - 24 เม.ย. 57 ณ ห้องประชุม ธปท.สำนักงานภารเหนือ จ.เชียงใหม่ สพป.ชม.3 ได้พิจารณาแล้ว การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[21/03/2557]
แจ้งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าอบรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างปนะจำและลูกจ้างชั่วคราว(ที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[14/03/2557]
ด้วย สพฐ. แจ้งให้ นางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 9 - 14 มีนาคม 2557 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามเอกสารแนบมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[07/03/2557]
ด้วย กรมการปกครอง ขอเชิญ นางสาวสุกัณฑา อินหวัน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย เป็นวิทยากรภาษาไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/02/2557]
ด้วยมี หน่วยงานหลายหน่วยงานขอความอนุเคราะห์ สพป.ชม.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมฯ สพป.ชม.3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมฯ มาเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/02/2557]
ด้วย อบจ.เชียงใหม่จะดำเนินการอบรมโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศึกยภาพและการเรียนรู้ในวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ,2 และ 3 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/02/2557]
ให้ลงเลขที่คำสั่งและนำส่งคำสั่ง 10 ชุด รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[24/02/2557]
ให้ลงเลขที่คำสั่งและนำส่งคำสั่ง 10 ชุด รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[24/02/2557]
ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะดำเนินการอบรมข้าราชการครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครู ในสังกัด สพป.ชม.3 ทุกคนทราบด่วน..... 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[19/02/2557]
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูล ก.ค.ศ.16 นั้น ปรากฎว่าทางโรเงรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอน และ ช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์ที่แนบ ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว และจัดส่งให้กลุ่มบบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/02/2557]
เรียน โรงเรียนในสังกัด
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูล กคศ.16 นั้น ปรากฎโรงเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอน และ ช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์ที่แนบมานี้ ดังนั้นจึงขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว ให้เรียบร้อยและจัดส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ.2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/02/2557]
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูลในการจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) นั้น ปรากฎว่าทางโรงเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอนและช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์แนบ ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว และจัดส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางนราวรรณ มันนีน่า เมื่อ :[12/02/2557]
เรียน โรงเรียนในสังกัด
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทางโรงเรียนสำรวจข้อมูล กคศ.16 นั้น ปรากฎโรงเรียนยังไม่ได้กรอกข้อมูลคอลัมน์ที่ 59 (วิชาที่สอน และ ช่วงชั้นที่สอน) ดังไฟล์ที่แนบมานี้ ดังนั้นจึงขอให้ทางโรงเรียนกรอกข้อมูลดังกล่าว ให้เรียบร้อยและจัดส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 13 ก.พ.2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/02/2557]
ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติมาขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง) รายชื่อรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[05/02/2557]
ด้วย มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์การประชุมสัมนาเชิงวิชาการฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและข้าราชการครูในสังกัด จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[15/01/2557]
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Developing Trends in Education" สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[07/01/2557]
ด้วย สกสค.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[07/01/2557]
แจ้งปฏิทินการติดตามตรวจสอบและประเมินโดยเขตพื้นที่ ร.ร.ใน อ.ไชยปราการ 11 โรง เรียน ตามรายชื่อ ที่แนบ
ผู้ประสานงาน น.ส.พิสมัย อะโน / 08 - 0031 4622 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[03/01/2557]
อ้างถึง หนังสือ ศธ 04049/6543 ลว.13ธ.ค.56 เรื่องตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งโดยผู้มีอำนาจลงนามเดือน ต.ค.55 พ.ย.56
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่ามีความคลาดเคลื่อน กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ คุณอารีรัตน์ ขุนนา โทร.081-7645780 ตามวันและเวลาราชการ 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[16/12/2556]
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างคำสั่ง,อัตราเงินอาศัยเบิก และคำอธิบายการออกคำสั่งได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[11/12/2556]
โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวให้เข้าไปที่เวปเขต3 เขตได้แจ้งแนวปฏิบัติของวิธีการเปลี่ยนตัวไว้แล้ว ขอให้โรงเรียนเข้าไปอ่านแล้วปฏิบัติตามนั้นนะคะ 
หนังสือจากกลุ่ม : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[11/12/2556]
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 รุ่น กำหนดจัดอบรมวันที่ 28 เมษายน - พฤษภาคม 2557 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ค่อคน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[09/12/2556]
แจ้ง วันที่ สมศ.จะประเมินโรงเรียนในอ.ไชยปราการ
21 โรง ประเมิน ม.ค.-ก.พ 57 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพิสมัย อะโน เมื่อ :[06/12/2556]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80