เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดที่มีรายชื่อตามแนบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมเตรียมงานรับเสด็จฯ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[18/01/2556]
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ที่สูงขึ้น ใน สพป.ชม.เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[17/01/2556]
ด้วยโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 แจ้งขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย นางพรนภัส โนวะ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ซึ่งเกิดไฟ้าลัดวงจรทำให้เพลิงไหม้บ้านรวมทั้งทรัพย์สินได้รับความเสียหาย โดยร่วมบริจาคได้ในนามผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 (ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) 
ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[17/01/2556]
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดที่มีรายชื่อตามแนบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมเตรียมงานรับเสด็จฯ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[15/01/2556]
ผู้ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ให้ยื่นเอกสาร ได้ภายในวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : ฐิตารีย์ ทาแจ๋ม เมื่อ :[15/01/2556]
แจ้งผู้บริหารทุกโรงเรียน ใน อ.ฝาง ให้ตัวแทน(ร.ร.ละ 1 คน)รับเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ถ่ายเอกสารหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย มาส่งที่โต๊ะหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ภายในงานวันครู 16 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง 
ผู้แจ้งข่าว : หัวหน้าหน่วยอำเภอฝาง เมื่อ :[15/01/2556]
ด่วน+++ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้ดำเนินการส่งคำสั่งมายังกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ หรือทาง Email: Personal1_hr@hotmail.com โดยด่วน ดังรายชื่อแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[15/01/2556]
สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[14/01/2556]
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบ มารับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสาวกรองกาญจน์ มณีรัตน์พร เมื่อ :[14/01/2556]
ไฟล์แรก หนังสือนำส่ง
ไฟล์ 2 อ.ฝาง
ไฟล์ 3 อ.แม่อาย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : เจ้าหน้าที่คุรุสภา เมื่อ :[14/01/2556]
ขอให้นายกสมาคมครูทุกอำเภอมารับเกียรติบัตรรางวัลต่างๆที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สำหรับรายชื่อผู้รับรางวัลประเภทต่างๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยกรุณาดาวน์โหลดจากไฟล์ที่ประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เรื่อง การร่วมงานวันครู ฯ หรือมารับรายชื่อดังกล่าวที่คุรุสภาเชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เมื่อ :[13/01/2556]
สามารดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้
ไฟล์แรก หนังสือนำส่ง
ไฟล์สอง อ.เชียงดาว
ไฟล์สาม อ.เวียงแหง
ไฟล์สี่ อ.ไชยปราการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : เจ้าหน้าที่คุรุสภาเชียงใหม่ เขต 3 เมื่อ :[13/01/2556]
กำหนดการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๖ วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายภูริวัจน์ จิตสว่าง เมื่อ :[11/01/2556]
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๕๖จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดที่มีรายชื่อตามแนบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมเตรียมงานรับเสด็จฯ ในวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[10/01/2556]
ไฟล์ 1 หนังสือนำส่ง
ไฟล์ 2 คำสั่งอ.ฝาง
ไฟล์ 3 คำสั่ง อ.แม่อาย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : เจ้าหน้าที่คุรุสภา เมื่อ :[10/01/2556]
ไฟล์ 1 หนังสือนำส่ง
ไฟล์ 2 คำสั่งอ.เชียงดาว
ไฟล์ 3 คำสั่งอ.เวียงแหง
ไฟล์ 4 คำสั่ง อ.ไชยปราการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
ผู้แจ้งข่าว : เจ้าหน้าที่คุรุสภา เมื่อ :[10/01/2556]
เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดที่มีรายชื่อตามแนบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นคณะกรรมการ และเข้าร่วมประชุมเตรียมงานรับเสด็จฯ ใน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงบใหม่ เขต ๓  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายเกรียงไกร เที่ยงวัน เมื่อ :[08/01/2556]
ขอให้นายกสมาคมครูทุกอำเภอมารับเงินอุดหนุนจัดงานวันครูจากคุรุสภาเขตพื้นที่ ณ กลุ่มบริหารการเงินในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : เจ้าหน้าที่คุรุสภา เมื่อ :[08/01/2556]
กำหนดการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น
ตามที่ครุสภาเขตและสมาคมครูอ.ฝาง ได้กำหนดการออกประเมินทั้งในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น โดยจะออกประเมินในวันที่ 9 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จึงขอให้โรงเรียนจัดเตรียมรับการประเมินตามลำดับดังนี้...
1.การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาดีเด่น
09.00 น. ร.ร.บ้านเวียงฝาง
10.00 น. ร.ร.บ้านแม่สูนหลวง
10.30 น. ร.ร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
11.30 น. ร.ร.บ้านห้วยไคร้
13.00 น. ร.ร.บ้านโป่งถืบ
14.00 น. ร.ร.บ้านเวียงหวาย
15.00 น. ร.ร.บ้านม่วงชุม
2.การประเมินครูผู้สอนดีเด่น
09.00 น. ร.ร.บ้านเวียงหวาย
10.00 น. ร.ร.บ้านห้วยไคร้
13.00 น. ร.ร.บ้านแม่คะ 

ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[08/01/2556]
สพฐจะสอบ NT นักเรียนช้ืน ป.3 ทุกโรงเรียนในสังกัด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สำหรับโรงเรียนเอกชนต้องการสอบติดต่อขอแบบทดสอบได้ที่กลุ่มนิเทศฯ รับข้อสอบหลังวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : สุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[08/01/2556]
จุลสารประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : สุพรรณี ทองคำ เมื่อ :[08/01/2556]
ตามที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ร่วมกับสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอฝาง จะได้จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าที่มีการทำบุญตักบาตร พิธีการทางศาสนา และพิธีการรำลึกถึงพระคุณของครูผู้มีพระคุณ ส่วนในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ (งานบอลล์) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอฝาง
เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการนี้ทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามคำสั่งคุรุสภาเขตพื้นที่เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ฯ อำเภอฝาง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เมื่อ :[07/01/2556]
ตามที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2555 บัดนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ส่งเกียรติบัตรดังกล่าวมายังคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้มารับเกียรติบัตรดังกล่าวภายในวันที่ 18 มกราคม 2556 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับเกียรติบัตรดังกล่าว ทางคุรุสภาเขตพื้นที่จะดำเนินการส่งคืนไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เมื่อ :[03/01/2556]
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ประจำปี 2556 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
1. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ระดับ 8 (คศ.3)
2. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
สามารถยื่นเอกสารขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม. ได้ที่ งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 มกราคม 2556 รายละเอียดดังแนบ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[03/01/2556]
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้แยกรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีใน 5 อำเภอ ทั้งนี้ชื่อในเกียรติบัตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ให้ผู้ได้รับรางวัลรับเกียรติบัตรไปก่อนหลังวันครูจะทำการแจ้งให้มาเปลี่ยนอีกครั้ง ทั้งนี้ให้ทำการตรวจสอบรายชื่อ หากท่านใด ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อ 053452623 ภายในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 ก่อนเวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ชื่อหน้าซองเกียรติบัตรให้ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านในการขึ้นรับรางวัลในวันครู ต่อไป  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เมื่อ :[03/01/2556]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 71 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71