เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
 
ด้วยมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จะดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[12/05/2557]
ด้วย มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จะดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้  
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[12/05/2557]
ด้วย มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จะดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้  
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[12/05/2557]
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะจัดประชุมข้าราชการครูที่ได้รับทุนครูพันธุ์ใหม่/ครูมืออาชีพเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน อ.สัต***บ จ.ชลบุรี รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ สพป.ชม. 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[12/05/2557]
ด้วย มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ จะดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[12/05/2557]
ตามที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และโรงเรียนได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ฯ ณ 1 เม.ย.57 เนื่องจากรายละเอียดในคำสั่งมีความคลาดเคลื่อนไปจากจ้อเท็จจริงจึงได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งใหม่รายละเอียดดังเอกสารแนบไฟล์มาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[12/05/2557]
 
ยืนยันข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายภูริวัจน์ จิตสว่าง เมื่อ :[06/05/2557]
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[28/04/2557]
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ ตามที่โรงเรียนบ้านแม่ทะลบเสนอขอ สพป.ชม.3 ให้ความเห็นชอบโครงการจัดจ้างครูพี่เลี้ยงเพื่อของบประมาณจาก อบต.แม่ทะลบ บัดนี้ สพป.ชม.3 ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว จึงแจ้งให้โรงเรียนติดต่อรับเอกสารโครงการคืนได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานเลขานุการ กพท. กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[24/04/2557]
ทางโรงเรียนบ้านแม่สาว ได้จัดการฝึกอบรมพื้นฐานการสร้างสรรค์ภาคด้วยเทคนิคการปะติดให้กับบุคลากรในโรงเรียนที่สนใจ เพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านศิลปะ ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 15 ทีม (ทีมละ 2 คน) ค่าลงทะเบียนทีมละ 800 บาท ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานอำนวยการ เมื่อ :[18/04/2557]
ด้วย สพฐ. และสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการอบรมที่เป็นประโยชน์สำหรับข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งเวียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[17/04/2557]
ด้วยเสถียรธรรมสถาน ขอเชิญสืบค้น เสาะห้า 1 ครุูต้นแบบ 1 นักเรียนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" รายละเอียดตามไพล์แนบมาพร้อมน้ี้ สพป.จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[02/04/2557]
แบบคำขอการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[28/03/2557]
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ สพฐ. แจ้งโครงการอบรมมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ สพป.ชม.3 พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[26/03/2557]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และสัมมนาเชิงวิชาการ ในวันที่ 29 มี.ค.57 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามไฟล์แนบมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[21/03/2557]
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดโครงการอบรมโครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2557 ภาคเหนือ วันที่ 22 - 24 เม.ย. 57 ณ ห้องประชุม ธปท.สำนักงานภารเหนือ จ.เชียงใหม่ สพป.ชม.3 ได้พิจารณาแล้ว การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[21/03/2557]
แจ้งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าอบรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างปนะจำและลูกจ้างชั่วคราว(ที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[14/03/2557]
ด้วย สพฐ. แจ้งให้ นางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 9 - 14 มีนาคม 2557 ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามเอกสารแนบมาท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[07/03/2557]
ด้วย กรมการปกครอง ขอเชิญ นางสาวสุกัณฑา อินหวัน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย เป็นวิทยากรภาษาไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/02/2557]
ด้วยมี หน่วยงานหลายหน่วยงานขอความอนุเคราะห์ สพป.ชม.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมฯ สพป.ชม.3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมฯ มาเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/02/2557]
ด้วย อบจ.เชียงใหม่จะดำเนินการอบรมโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างศึกยภาพและการเรียนรู้ในวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ,2 และ 3 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานพัฒนาบุคลากร 085-6213822 (ศรีมงคล) เมื่อ :[25/02/2557]
ให้ลงเลขที่คำสั่งและนำส่งคำสั่ง 10 ชุด รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เมื่อ :[24/02/2557]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 81 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81