เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ "สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ฯ" โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 เฉพาะโรงเรียนในอำเภอไชยปราการและเชียงดาว ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม ตามสถานที่ในเอกสารดังแนบ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/07/2557]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการทำผลงานวิชาการตาม ว.13 และ ว.17 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[16/07/2557]
 
แนบไฟล์ (ต่อ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[15/07/2557]
ด้วย สพฐ. กำหนดจัดโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2558 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการ ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[15/07/2557]
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
- เรื่อง ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย
- แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวชลลดา เมืองหลวง เมื่อ :[15/07/2557]
เรียน หัวหน้าหน่วยบริการอำเภอฝาง

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไปและวิชาชีพเฉพาะหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2557
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวชลลดา เมืองหลวง เมื่อ :[15/07/2557]
 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ทุกตําแหน่ง เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มหรือคงความดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือในช่วงเข้าพรรษาโดยการประพฤติปฏิบัติดี ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนสืบต่อไป  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ เมื่อ :[10/07/2557]
ตามที่ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ขอให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๗ นั้น
ในการนี้ คุรุสภาเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้ดําเนินการคัดเลือกเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนั้น
จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใด ตาม
รายชื่อในประกาศให้ยื่นคําคัดค้านภายใน ๑๐ วันทําการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อนี้ รายละเอียดดังประกาศที่แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ เมื่อ :[10/07/2557]
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการเยี่ยมเยียนพบปะเพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ หน่วยบริการอำเภอฝาง ได้กำหนด วันเวลาและสถานที่ ในวันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง เวลา 13.00 น. กรุณาศึกษารายละเอียดจากเอกสารตามแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวชลลดา เมืองหลวง เมื่อ :[10/07/2557]
เนื่องจากระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ของ สพป.ชม.3 ขัดข้อง หากท่านมีข้อราชการเร่งด่วน สำนักงานเขตจึงขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานต่อไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานอำนวยการ เมื่อ :[08/07/2557]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้างาน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานวินัยในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน ฮิลล์ กอล์ฟคลับ แอนรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และระหว่างวันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมภูสักธารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจากสถานศึกษาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และขอให้ทางโรงเรียนส่งสำเนารายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ทราบด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[07/07/2557]
 
ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำสังคมจิตสาธารณะ ขึ้น ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รุ่น รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เมื่อ :[03/07/2557]
ด่วน!!!!แจ้งโรงเรียนที่ค้างส่งและหรือส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์(ข้อมูล 10 มิ.ย 57) ตามรายชื่อดังแนบ ให้จัดส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยด่วนที่สุด เพราะทางสพป.เชียงใหม่ เขต 3 จะดำเนินการรวบรวมส่งสพฐ.เพื่อพิจารณาอัตรากำลังในภาพรวมต่อไป หากล่าช้าอาจจะกระทบต่อการจัดสรรอัตรากำลัง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง เมื่อ :[26/06/2557]
 
ด้วย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบ้ตรบัณฑิตทางการศึกษา (รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[24/06/2557]
 
 
 
 
ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ จะำดำเนินการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 รางวัล รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 20  
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[11/06/2557]
ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ จะำดำเนินการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 รางวัล รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 20 มิ.ย.57  
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[11/06/2557]
ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ จะำดำเนินการการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4 รางวัล รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 20 มิ.ย.57  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[11/06/2557]
 หน้าก่อน = 9 กำลังแสดงหน้าที่ 10 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 11  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82