เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด(รายชื่อตามแนบ)เชิญเข้าร่วมการเสวนา “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา” ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[01/07/2558]
ขอความอนุเคราะห์ สมาชิกชมรมเครือข่ายครูดี ชำระค่าบำรุงชมรม เครือข่ายครูดีประจำปี 2558 นำส่งที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เมื่อ :[01/07/2558]
รับสมัครการแข่งวอลเลย์บอลชายหาด (OBEC Young Beach Volleyball 2015 inspired by ThaiPBS) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[30/06/2558]
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(แบบตอบรับ)
ขอให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ทาง E-mail : chiangmaiarea3@gmail.com เท่านั้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[27/06/2558]
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังนโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[26/06/2558]
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[25/06/2558]
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งข้อมูลความต้องการครูปี 58
1.บ้านหนองบัว
2.บ้านเมืองคอง
3.บ้านรินหลวง
4.บ้านห้วยต้นตอง
5.บ้านห้วยบง
ให้จัดส่งโดยด่วนภายในวันที่26 มิ.ย 58 นี้!!!!!!! ทางอีเมลล์ gi_gi777@hotmail.com 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง เมื่อ :[25/06/2558]
สมาคมพัฒนาครูไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาครูไทย กลุ่มจังหวัด จำนวน 7 อัตรา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thada.net 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/06/2558]
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.
*สมัครออนไลน์ www.finearts.cmu.ac.th 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/06/2558]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300 บาท จำนวน 1 อัตรา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[22/06/2558]
ด้วย มุูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย กำหนดจัดโครงการ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยไม่จำกัดสาขาวิชา ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 500,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณรายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[18/06/2558]
ด้วย บริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ (Host)จัดงาน EDUCA 2015 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2558 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) อิมแพคเมืองทองธานี รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[18/06/2558]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภาคพิเศษ จำนวน 60 คน โดยสนับสนุนงบประมาณเพือเป็นทุนการศึกษาเฉพาะค่าลงทะเบียนคนละ 280,000 บาท ปีการศึกษาละ 140,000 บาท จึงแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบต่อไป และส่งใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดที่เกียวข้อง ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[18/06/2558]
ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการและผู้รับบำนาญที่ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558)
เพื่อให้ผู้แสดงความประสงค์ได้ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากพบข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 หมายเลขโทรศัพท์ 053-452005

หากท่านใดที่มีความประสงค์จะขอกลับไปใช้สิทธิดังกล่าว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[17/06/2558]
การขับเคลื่อนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning : BBL)

เรียน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองแหง และศุนญ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเปีบงหลวง - แสนไห 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[17/06/2558]
ด้วย สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนสำหรับครูดนตรี" ในวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ท่ั้งนี้ข้าราชการครูดนตรี-นาฏศลป์ และบุคลากรในสังกัดผู้ใดสนใจสามารถกรอกใบสมัครในเว็บไซต์สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)www.krudontrithailand.com และส่งใบสมัครไปที่สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ตามรายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[15/06/2558]
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค.

** หากโรงเรียนใด ยังไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.ชม.3 ที่ ศธ 04049/2496 ลว. 6 พฤษภาคม 2558 ขอให้รีบดำเนินการด่วน
หากโรงเรียนใดมีปัญหาขอให้รายงานมาทาง สำนักงานเขตพื้นการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อีกช่องทางหนึ่ง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[12/06/2558]
แจ้งครั้งที่1!!!!!โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตามหนังสือสพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่ ศธ04049/ว3272 ลว.8 มิ.ย 58 เรื่อง ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา2558 แจ้งให้รร.ทุกโรงในสังกัดจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย 58 นั้น ....ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจัดส่งข้อมูลให้สพป.ชม.3 ใน2 ช่องทาง ดังนี้ 1.ทางe-filling 2.ทางe-mail : gi_gi777@hotmail.com ให้จัดส่งภายในวันที่ 15 มิ.ย. 58 (หากล่าช้าเกินกำหนดอาจจะกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังฯของโรงเรียน) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[10/06/2558]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 3
ให้ไปกรอกแบบสำรวจข้อมูล ผอ.โรงเรียน
ภายในวันนี้ ก่อน 12.00 น. เท่านั้น

http://goo.gl/forms/4vYk8wF63v

ทางสพป.เชียงใหม่ เขต 3 ต้องรวบรวมข้อมูลดังกล่าวส่งไปยัง สพฐ. ภายในวันนี้ 

หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[10/06/2558]
ด้วย โครงการชลประทานเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทคอมพิวเตอร์ รวม 9 รายการ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[04/06/2558]
ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมารับหนังสือ "รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558" ได้ที่ ห้องนิเทศ ติดตามฯ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[04/06/2558]
โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำพุทธศักราช 2558 ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ" 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[04/06/2558]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะดำเนินการโครงการการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฎิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล(รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคคล 0856213832 เมื่อ :[18/05/2558]
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 3
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (วันนี้) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ทางจานดาวเทียม ช่อง DLTV 14
หรือทาง Website http://www.dlf.ac.th/live.php
แล้วดำเนินการประเมินผลการอบรมผ่านทางเว็ปไซต์ http://dltvreport.feedback180.com
โดยใช้ Username และ Password ของโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบ
โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนประเมินตนเองและเขตพื้นที่ประเมินโรงเรียนอีกครั้ง
*** โรงเรียนสามารถรับชมและรับฟังจากเว็ปไซต์ที่
http://www.dlf.ac.th/live.php
*** ประเมินผลการอบรมผ่านทางเว็ปไซต์
http://dltvreport.feedback180.com 

หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[15/05/2558]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2558

 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/05/2558]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79