เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการระดับสนามสอบ ตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบ ผู้สังเกตการณ์ กรรมการกลาง ผู้ประสานงาน และกรรมการคุมสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[26/01/2558]
ด้วย สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาิวทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[26/01/2558]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จะดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ และเสวนาเชิงวิชาการ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558 สพป.เชียงใหม่ 3 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[26/01/2558]
ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จะดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ จึงแจ้งเวียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[22/01/2558]
ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจัดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 14-15,21-22 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[22/01/2558]
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะขอสนับสนุนโครงการดังกล่าว ให้จัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนได้ที่ สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 20 ก.พ. 58 โดยด่วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรกมลพรรณ มณีรัตน์พร เมื่อ :[20/01/2558]
ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 สามารถรับ วารสารวิชาการ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษษ เมื่อ :[20/01/2558]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[15/01/2558]
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่ง คณะกรรมการจัดงานวันครู อำเภอฝาง ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา จะจัดงานวันครูอำเภอฝางประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดการจัดงานในวันศุกร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ดังนั้นจึงขอแจ้งคำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู อำเภอฝาง ประจำปี ๒๕๕๘ โดยทางสมาคมฯ ได้แนบคำสั่งฯ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[14/01/2558]
เรื่อง เชิญร่วมงานวันครูอำเภอฝาง ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอฝางทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการงานวันครูอำเภอฝาง ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา จะจัดงานวันครูอำเภอฝางประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดการจัดงานในวันศุกร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน ร่วมงานวันครูอำเภอฝางประจำปี ๒๕๕๘ โดยทางสมาคมฯ ได้แนบกำหนดการมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[14/01/2558]
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายสุรเดช บริสุทธิ์ (หัวหน้าหน่วยบริการ อำเภอฝาง) เมื่อ :[13/01/2558]
เรียน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา/ ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอฝางทุกโรง

ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง จะได้ให้มีการคัดเลือกครู ผู้บริหารและสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันครู ปี 2558
เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝางใคร่ขอเรียนเชิญท่านซึ่งมีรายชื่อเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ แต่ละประเภท ตามรายชื่อในประกาศของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเวียงพลอย โรงเรียนบ้านเวียงฝาง รวมทั้งประชุมย่อยในแต่ละคณะเพื่อวางแผนเตรียมการคัดเลือกในวันที่ 12 – 14 มกราคม 2558 พร้อมรายงานผลภายในวันที่ 14 มกราคม 2558  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[09/01/2558]
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ (ข้าราการบำนาญ)

ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จะได้จ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกทุกท่านในเดือน มกราคม 2558 นี้ ทางหน่วยบริการฝาง จึงขอความร่วมมือ ให้แจ้งหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชี แจ้งหน่วยบริการอำเภอฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายสุรเดช บริสุทธิ์ (หัวหน้าหน่วยบริการ อำเภอฝาง) เมื่อ :[05/01/2558]
เรียนประธานศูนย์ ฯ ในสังกัดอำเภอฝาง

สมาคมครูฝางขอเชิญประชุมในวันที่ 5 มกราคม 2558
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[30/12/2557]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในอำเภอแม่อาย

ด้วยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย จะได้จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย จึงส่งประกาศของสมาคมฯเรื่องเแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านและคณะครูที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการได้ทราบและดำเนินการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายบุญชม แสนทาโจ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย) เมื่อ :[25/12/2557]
ขอเชิญคณะกรรมการวิชาการของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดอำเภอฝางประชุม เข้าร่วมประชุมใน วันจันที่ ที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงเพชร โรงเรียบ้านเวียงฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[15/12/2557]
ด้วย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานวันครู ปี 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันจันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงพลอน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[15/12/2557]
เรียน ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ชุดใหม่ ประจำปี 2558-2559

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการอำเภอฝาง ชุดใหม่ ประจำปี 2558-2559 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม วันที่ 12/12/2557 ณ ห้องประชุม 4 สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายสุรเดช บริสุทธิ์ (หัวหน้าหน่วยบริการ อำเภอฝาง) เมื่อ :[11/12/2557]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอแม่อายทุกโรง

ด้วยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานจัดงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ และเรื่องอื่นๆ ดังนั้น ทางสมาคมฯจึงขอเชิญท่านเข้าประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ น. ณ.ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านคาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายบุญชม แสนทาโจ (นายกสมาคมครูอำเภอแม่อาย) เมื่อ :[08/12/2557]
เรื่อง รายงานโรงเรียนขนาดเล็ก

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน

ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียมรายงานดังนี้
1.โรงเรียนที่จัดชั้นเรียน 2 ห้องต่อครู 1 คน
2.โรงเรียนไม่มีระบบไฟฟ้า

ขอให้รายงานทาง e-mail kan_anan@hotmail.co.th เพื่อรายงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 (ขอให้แจ้งผ่าน e-mail นี้เท่านั้น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[26/11/2557]
ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย จะจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ในอำเภอแม่อายทุกโรง โดยเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ มาพบปะและมอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับคณะครูและผู้บริหารในอำเภอแม่อายทุกคนได้รับทราบ มีกำหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น ทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านทราบและขอให้ท่านแจ้งให้คณะครูในโรงเรียนของท่านทราบและเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายบุญชม แสนทาโจ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่อาย) เมื่อ :[24/11/2557]
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโทสาขาวิชานวัตกรรหลักสุููตรและการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 โปรแกรม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[24/11/2557]
เรียน
- ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา/ ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอฝางทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ประกาศสมาคมฯพร้อมรายละเอียดการแข่งขันกีฬาฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง จะได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำการแข่งขันกีฬา ๔ ประเภท คือ ฟุตบอล ๗ คน วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง แข่งขันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ข่า , แม่สูน , แม่คะ , สันทราย , เวียง๑ , เวียง๒ , ม่อนปิ่นและโป่งน้ำร้อน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[21/11/2557]
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 สนใจสั่งจองพร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร/โทรสาร 053-452021 ต่อ 62 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรกมลพรรณ มณีรัตน์พร เมื่อ :[21/11/2557]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอฝางทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายละเอียดเนื้อหาการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. กำหนดการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[14/11/2557]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 76 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76