เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
งานส่งเสริมวันสำคัญพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[02/03/2558]
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[02/03/2558]
 
 
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้การเน้นกระบรวนการคิดสู่มตรฐานสากล (IS) ด้วย Gpas 5 Step 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[25/02/2558]
 
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควัน ฏคมลอย (โคมไฟ) จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[23/02/2558]
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[23/02/2558]
ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนบ้านโป่งไฮ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[19/02/2558]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/02/2558]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว” ปีที่ 2 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/02/2558]
ประชาสัมพันธ์จาก กรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[16/02/2558]
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2558  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[16/02/2558]
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[12/02/2558]
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.บูรพา 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[12/02/2558]
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง นายกสมาคมครูอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาวและเวียงแหง ติดต่อรับหนังสือครูดีในดวงใจ ได้ที่ห้องอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[10/02/2558]
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการระดับสนามสอบ ตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบ ผู้สังเกตการณ์ กรรมการกลาง ผู้ประสานงาน และกรรมการคุมสอบ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[26/01/2558]
ด้วย สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาิวทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[26/01/2558]
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จะดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ และเสวนาเชิงวิชาการ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558 สพป.เชียงใหม่ 3 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[26/01/2558]
ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย จะดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ จึงแจ้งเวียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[22/01/2558]
ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจัดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 14-15,21-22 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[22/01/2558]
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะขอสนับสนุนโครงการดังกล่าว ให้จัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนได้ที่ สพป.ชม.3 ภายในวันที่ 20 ก.พ. 58 โดยด่วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นางสาวพรกมลพรรณ มณีรัตน์พร เมื่อ :[20/01/2558]
ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 สามารถรับ วารสารวิชาการ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษษ เมื่อ :[20/01/2558]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[15/01/2558]
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่ง คณะกรรมการจัดงานวันครู อำเภอฝาง ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วย สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา จะจัดงานวันครูอำเภอฝางประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดการจัดงานในวันศุกร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ดังนั้นจึงขอแจ้งคำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู อำเภอฝาง ประจำปี ๒๕๕๘ โดยทางสมาคมฯ ได้แนบคำสั่งฯ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ (นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง) เมื่อ :[14/01/2558]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 77 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77