เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วย สพป.สุโขทัย 1 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[21/07/2559]
ให้ครูโรงเรียนในสังกัดอำเภอฝางมารับเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ "สอนอย่างไรให้ชนะใจนักเรียน" ที่กลุ่มงานพัฒนาบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ 3 ขอบคุณคะ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[14/07/2559]
ด้วย บริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัดขอเชิญป็นเจ้าภาพ (Host) จัดงาน EDUCA 2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอร์ม (ฮอลล์ 9) อิมแพคเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "SCHOOL AS LEARNING COMMUNITY (SLC) โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้" ในการนี้ สพป.เชียงใหม่ 3 พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดงานดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อครูในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[13/07/2559]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พิจารณาด้วย เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[08/07/2559]
แจ้งรายชื่อครูที่จะศึกษาดูงานห้องสมุด วันเสาร์ที่ 9 ก.ค.59 (ปรับแก้ไขรายชื่อเพิ่มเติม) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[05/07/2559]
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อคุณครู ชั้น ป.1 เข้าอบรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ด้วยคะ (ตามรายชื่อเอกสารแนบมาพร้อมนี้)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[04/07/2559]
 
ด้วย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)(ศ.ศ.ป)ขอเชิญเข้าอบรม ใน "กิจกรรมศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครู สู่เยาวชน ในภาคเหนือ" รายละเอียดดังไฟล์แนบ ดังนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[01/07/2559]
ด้วยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกำหนดจัดอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐในภาคเหนือฯรายละเอียดตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[13/06/2559]
แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อและการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[02/06/2559]
ประกาศ - ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2559 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[31/05/2559]
ประกาศ - ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[11/05/2559]
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[27/04/2559]
ด้วย สพฐ. และ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[25/04/2559]
 
สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมปลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[25/03/2559]
ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามไฟล์ดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[18/03/2559]
ด้วย สพม.39 เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557ฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[18/03/2559]
แจ้งการอบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19 -20 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสมโภช 99 ปี รร.บ้านเวียงฝาง (และให้ครูเตรียมอุปกรณ์มาด้วย ตามหนังสือแนบ) ติดต่อประสานงานได้ น.ส.พิสมัย อะโน 080-031 4622 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[11/03/2559]
แจ้งการอบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19 -20 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสมโภช 99 ปี รร.บ้านเวียงฝาง (และให้ครูเตรียมอุปกรณ์มาด้วย ตามหนังสือแนบ) ติดต่อประสานงานได้ น.ส.พิสมัย อะโน 080-031 4622 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[11/03/2559]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[07/03/2559]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคคลทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/02/2559]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ มาเพื่อทราบ สพป.เชียงใหม่ 3 จึงขอแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[18/02/2559]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[29/12/2558]
โรงเรียนบ้านม่วงชุม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[23/12/2558]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 82 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82