เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดและข้อตกลงการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข2) ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายนพดล โป่งอ้าย (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) เมื่อ :[09/10/2558]
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดและข้อตกลงการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข) ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เมื่อ :[09/10/2558]
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดและข้อตกลงการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายนพดล โป่งอ้าย (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) เมื่อ :[08/10/2558]
บัญชีรายชื่อโรงเรียนและตำแหน่งเลขที่ เรียกบรรจุวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เชียงใหม่ 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[07/10/2558]
ด้วย มีหน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม มาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ สพป.เชียงใหม่ 3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์แก่ข้าราชการในสังกัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[06/10/2558]
ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 และเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียนครั้งที่ 31 รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[30/09/2558]
ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[24/09/2558]
ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/09/2558]
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น มีความประสงค์แจ้งข่าวและประชาสัมพันธ์การอบรม มาเพื่อทราบ สพป.เชียงใหม่ 3 ได้พิจารณาแล้ว เห็นเป็นประโยชน์แกข้าราชการในสังกัด จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[17/09/2558]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อมินิแวนหรือรถตู้ (25.10.15.05) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[15/09/2558]
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งกำหนดการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[31/08/2558]
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอฝาง

เชิญประชุมร่วมกันในวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น.ทณ โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ เมื่อ :[28/08/2558]
ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (43.23.30.04)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[27/08/2558]
ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[24/08/2558]
ประชาสัมพันธ์ : ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดการประชุมเพื่อบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ในกิจกรรม "วันเกษียณ อย่างเกษม" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[13/08/2558]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ 3 โครงการดังกล่าวจะไปในระหว่างวันท่ี 17 -20 กันยายน 2558 ดังนั้น จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบ หากท่านประสงค์จะถอนชื่อและหรือจะเพิ่มเติมรายชื่อให้แจ้งได้ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ได้ที่กลุ่มอำนวยการ โทร. 083-1521583 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[11/08/2558]
เชิญลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[11/08/2558]
ประชาสัมพันธ์ - เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการบูรณาการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองรอบ 3

- โรงเรียนในอำเภอเชียงดาว
จากเดิม วันที่ 10 สิงหาคม 2558
เปลี่ยนเป็น วันที่ 8 สิงหาคม 2558
เวลา 9.00 น. โรงเรียนบ้านเชียงดาว

- โรงเรียนในอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ
จากเดิมวันที่ 11 สิงหาคม 2558
เปลี่ยนเป็น วันที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น.
ห้องประชุมเวียงรัตน์ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[07/08/2558]
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล เมื่อ :[06/08/2558]
ด่วนที่สุด !!!
ขอเชิญประชุมการดำเนินการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา)

ด้วยทางคณะสงฆ์อำเภอฝางมีความประสงค์จะชี้แจงเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติและการดำเนินการ
จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาเข้าประชุม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง 

หนังสือจากกลุ่ม : ศน.อรุณ จี๋คีรี เมื่อ :[04/08/2558]
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและลำปาง แจ้งกำหนดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครู ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[04/08/2558]
 
โรงเรียนที่ส่งคำขอกำหนดพื้นที่พิเศษในปี 2559
ขอให้ดำเนินการส่งคำขอภายในวันที่ 24 กรกฏาคม 2558
และกรอรกข้อมูลพิกัดโรงเรียนให้ครบถ้วน
ทั้งละติจูด และลองติจูด
 

หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[23/07/2558]
 
- ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอฝาง

ด้วยทางสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง มีข้อราชการ/เรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ เมื่อ :[22/07/2558]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 80 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80