เรื่อง / ไฟล์เอกสาร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ขอเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนในพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ ตั้งแต่วันที่ 27-31 ตุลาคม 2557  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[30/10/2557]
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง ขอแจ้งรายละเอียดการเก็บเงินสมาชิกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต เดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[27/10/2557]
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้ทุนการศึกษาบุตร สมาชิกประจำปี 2557 ตามรายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/10/2557]
ประชาสัมพันธ์
22 ตุลาคม 2557

เรื่อง หนังสือและคูมือสื่อการเรียนการสอน
เรียน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์

ขอให้ท่านติดต่อรับหนังสือและคู่มือสื่อการเรียนการสอน เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในศูนย์ ของท่าน ในการนี้ขอให้ติดต่อรับที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[22/10/2557]
แจ้งสถานที่ การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล เมื่อ :[21/10/2557]
ประชาสัมพันธ์
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับแผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (200 วัน) เล่ม 2 OTPC โครงการแท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษาไทย ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เล่มสีเขียว)
ติดต่อรับแผนการสอน 200 วันดังกล่าว ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[21/10/2557]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558 รายละเอียดตามแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรกมลพรรณ มณีรัตน์พร เมื่อ :[16/10/2557]
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เปิดระบบ IEP Online ให้โรงเรียนทำการแก้ไข และเพิ่มเติมได้แล้ว ทั้งนี้จะเปิดถึงวันที่ 10 พ.ย. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้โรงเรียนดำเนินการแก้การกรอกรายชื่อผู้ปกครอง ให้กรอกรายชื่อเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนโรงเรียนไหนกรอกรายชื่อผู้ปกครองไม่เหมือนกันหรือมีสองรายชื่อ ให้แก้ไขโดยด่วน และตรวจสอบเอกสารตามแบบที่แนบมานี้ด้วย
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[14/10/2557]
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เปิดระบบ IEP Online ให้โรงเรียนทำการแก้ไข และเพิ่มเติมได้แล้ว ทั้งนี้จะเปิดถึงวันที่ 10 พ.ย. ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้โรงเรียนดำเนินการแก้การกรอกรายชื่อผู้ปกครอง ให้กรอกรายชื่อเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนโรงเรียนไหนกรอกรายชื่อผู้ปกครองไม่เหมือนกันหรือมีสองรายชื่อ ให้แก้ไขโดยด่วน และตรวจสอบเอกสารตามแบบที่แนบมานี้ด้วย
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[14/10/2557]
เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ หน่วยบริการอำเภอฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นายสุรเดช บริสุทธิ์ (หัวหน้าหน่วยบริการ อำเภอฝาง) เมื่อ :[07/10/2557]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดการอบรมโปรแกรมStudent Junior ซึ่งใช้ในงานวัดผลประเมินผลของโรงเรียนเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ในระดับโรงเรียนประถมศึกษา โดยโรงเรียนต้องลงทะเบียนเสียค่าใช้จ่ายเอง ประมาณ 700 บาท 2 วัน ปลายเดือนตุลาคม วิทยากรจากศูนย์GPA สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มนิเทศสพป. ชม 3 
ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[07/10/2557]
การจับสลากเรียงลำดับที่การแข่งขันที่ต้องแข่งขันที่มีลำดับในระดับภูมิภาคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 ได้ลำดับที่ 32 ทุกกิจกรรม 
ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[07/10/2557]
แจ้งตารางการแข่งขันทักษะวิชาการและแผนผังโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ตรวจสอบได้ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[01/10/2557]
แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนปี 2557
ตามเอกสารดังแนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[01/10/2557]
ประชาสัมพันธ์แจ้งหัวข้อที่ใช้แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. ตามรายละเอียดดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ศน.รัชภูมิ สมสมัย เมื่อ :[29/09/2557]
ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 3 ที่สามารถรับสัญญา internet ของ D-Tac ได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ internet forall : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทยเข้าได้รับการคัดเลือก จากโครงการทางโรงเรียนจะได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รับสมัครหรือส่งรายชื่อได้ที่ นายอนันต์ กันนาง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.3 เพื่อคัดเลือก 10 โรงเรียนให้ สพฐ. ต่อไป ให้ส่งข้อมูลภายใน วันที่ 30 กันยายน 2557 นี้ ได้ที่ 088-2600847 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : ศน.อนันต์ กันนาง เมื่อ :[29/09/2557]
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2557 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เอกสารตามแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรกมลพรรณ มณีรัตน์พร เมื่อ :[24/09/2557]
แจ้งครูที่จะไปอบรมครูบรรณารักษ์ วันที่ 26-28 ก.ย. 2557 ณ โ รงเรมเชียงใหม่ภูคำ สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่เย็นวันที่ 25 ก.ย. 2557 โดยพักได้ห้องละ 2 คน  
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพิสมัย อะโน 08-0031-4622 เมื่อ :[23/09/2557]
แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2556 เพื่อนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ รายงานผลการดำเนินงานให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รายละเอียดตามแนบ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรกมลพรรณ มณีรัตน์พร เมื่อ :[16/09/2557]
แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา รายงานข้อมูลให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยด่วน รายละเอียดตามแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
ผู้แจ้งข่าว : นางสาวพรกมลพรรณ มณีรัตน์พร เมื่อ :[16/09/2557]
เรื่อง การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูปลายทาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูปลายทางในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกำหนดวันอบรมในวันที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น.

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ จึงขอให้ท่านแจ้งครูผู้สอนในโรงเรียนท่านทุกคน ร่วมการอบรมฯดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวให้ทำหนังสือชี้แจง มายังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรให้โรงเรียน ละ 1,200 บาท ทั้งนี้หากได้รับจัดสรรแล้วสำนักงานเขตพื้นที่จะแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการต่อไป
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : นางสุภาดา พูนศรีโชติ เมื่อ :[05/09/2557]
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรมภายในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ จำนวน ๓ ราย ดังรายละเอียดที่แนบนี้

จึงขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนเก็บเงินสมาชิกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต และให้นำส่งที่คณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์ฯ ของท่าน ก่อนวัน พุธ ที่ ๑๗ เดือน กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อคณะกรรมการดังกล่าวจะนำเงินส่งเหรัญญิกที่ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำเดือน เพื่อนำมอบให้กับญาติหรือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตต่อไป ดังรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานอำนวยการ เมื่อ :[03/09/2557]
ด้วย สพฐ. จะดำเนินการการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. จำนวน 1 ราย รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[02/09/2557]
ด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง จะได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ฯในอำเภอฝาง เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาแต่ละศูนย์ฯ ตลอดจนการกำหนดวัน เวลา สถานที่และประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขัน ในการนี้จึงเรียนเชิญผู้บริหารและครูฝ่ายกิจกรรมตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

ผู้แจ้งข่าว : กลุ่มงานอำนวยการ เมื่อ :[01/09/2557]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 75 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75