เรื่อง / ไฟล์เอกสาร   คลิกเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะดำเนินการโครงการการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฎิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล(รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคคล 0856213832 เมื่อ :[18/05/2558]
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 3
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (วันนี้) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ทางจานดาวเทียม ช่อง DLTV 14
หรือทาง Website http://www.dlf.ac.th/live.php
แล้วดำเนินการประเมินผลการอบรมผ่านทางเว็ปไซต์ http://dltvreport.feedback180.com
โดยใช้ Username และ Password ของโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบ
โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนประเมินตนเองและเขตพื้นที่ประเมินโรงเรียนอีกครั้ง
*** โรงเรียนสามารถรับชมและรับฟังจากเว็ปไซต์ที่
http://www.dlf.ac.th/live.php
*** ประเมินผลการอบรมผ่านทางเว็ปไซต์
http://dltvreport.feedback180.com 

หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์ICT เมื่อ :[15/05/2558]
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2558

 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/05/2558]
ขอเชิญประชุม
เรียน คณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอฝาง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม4 สพป.ชม.3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ เมื่อ :[07/05/2558]
แจ้งเปลี่ยนแปลงอบรม"โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ" ครูที่รับผิดชอบงานห้องสมุด เปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนี้
รุ่น1 วัน 11 พ.ค.58 ครูอ.แม่อาย,อ.ไชยปราการ ณ สพป.ชม3
รุ่น2 วัน 12 พ.ค.58 ครู อ.ฝาง ณ สพป.ชม.3
รุ่น3 วัน 13 พ.ค.58 ครู อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง ณ รร.บ้านเชียงดาว
**ให้เตรียม คอมพิวเตอร์/โน๊ตบ็ุค ปลั้๊กไฟพ่วง มาด้วย**
ติดต่อประสานงาน ศน.พิสมัย 08 - 0031 - 4622  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[02/05/2558]
โครงการฝึกวิชาชีพทั่วไป ประจำปี 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อ :[01/05/2558]
โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์แก่เยาวชน ประจำปี 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เมื่อ :[01/05/2558]
ด้วย คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ จะดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียน ด้านภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามไพล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[28/04/2558]
ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ.ขอเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 300 คน ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 จากโรงแรมเอเชีย(ราชเทวี) กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรงุเทพฯ โดยกำหนดการต่างๆตามเดิม (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[21/04/2558]
ด้วยคณะครูศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นได้จัดโครงการอบรม สพป.เชียงใหม่ 3 ได้พิจารณาแล้วเห็นเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการในสังกัด จึงได้ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[21/04/2558]
ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการของครูผู้ช่วย
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : - เมื่อ :[21/04/2558]
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีฯ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/04/2558]
ข้าราชการครูฯที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับเอกสารการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำประวัติที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม.3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[27/03/2558]
ด้วย คณะสังคมศาสตร์และศิลประศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822) เมื่อ :[26/03/2558]
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์กิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[25/03/2558]
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[25/03/2558]
ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ มารับหนังสือได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอบคุณค่ะ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[25/03/2558]
ขอเลื่อนการดำเนินการอบรมดังกล่าว จากวันที่ 25-27 มีนาคม 2557 เป็น วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ขอให้ท่านแจ้งครูในโรงเรียนของท่านเข้ารับการอบรมฯ ตามวันเวลา รายละเอียดดังนี้
1. รุ่นที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียน บ้านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2. รุ่นที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
3. รุ่นที่ 3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[24/03/2558]
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในอำเภอฝาง 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : นายกำจรเดช พรหมสวัสดิ์ เมื่อ :[19/03/2558]
 
ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558 ของ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[11/03/2558]
ด้วยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[11/03/2558]
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558 (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[11/03/2558]
งานส่งเสริมวันสำคัญพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[02/03/2558]
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[02/03/2558]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 78 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78