เรื่อง / ไฟล์เอกสาร                                                                             login
ขอเชิญบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม Video conference เพื่อรับฟังการชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ยุทธศาสตร์ นโยบาย ศธ. งบประมาณ และอื่นๆ) ในวัน พุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุม ๑ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓๑. นายสมาน ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
๒. น.ส.จันวีนา สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๓. นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. นางมยุรา วรรณวัต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ
๕. นางนลินี กิติน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
๖. นางธนวรรณ วงศ์จักร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๗. นางจินดา กันทะศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
๘. นายรพีพัฒนศักดิ์ ทวีอภิรดีพัชร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๙. นายอนันต์ กันนาง ศึกษานิเทศก์
๑๐. นางสุภาดา พูนศรีโชติ ศึกษานิเทศก์
๑๑. น.ส.สักการะ ทนันชัย ศึกษานิเทศก์
๑๒. น.ส.พิสมัย อะโน ศึกษานิเทศก์
๑๓. น.ส.เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์
๑๔. น.ส.รัชนี ลาภรัตนทอง ศึกษานิเทศก์
๑๕. น.ส.ศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศึกษานิเทศก์
๑๖. นางนริสา พงษ์พานิชย์ นักจัดการงานทั่วไป
๑๗. นางสุพรรณี ทองคำ เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๘. นายวิษณุ แสนเมืองมูล นักวิชาการศึกษา
๑๙. นางอรพิน ฟื้นอินต๊ะศรี นักวิชาการศึกษา
๒๐. น.ส.รสรินย์ ฐิติเศรษฐโสภณ นักวิชาการศึกษา
๒๑. นายธนาธร จูงวงษ์สุข นักวิชาการศึกษา
๒๒. น.ส.สุดารัตน์ จวนสาง นักวิชาการศึกษา
๒๓. น.ส.พรพรรณ พิมพิสาร นักทรัพยากรบุคคล
๒๔. น.ส.อุบลพรรณ กองพล พนักงานราชการ
๒๕. นางศิริพร จูมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๖. นายเสกสรรค์ คำทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๗. นายดิศนันท์ ศรีวิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๘. นายภูริวัจน์ จิตสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๙. น.ส.สกานัฏฐ์ สุทธิธนกัณฐ์ พนักงานราชการ 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[27/06/2560]
การแข่งขันคัดลายมือ เนื่องวันภาษาไทย ปี 60 (บทความที่ให้นักเรียนคัดลายมือ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[13/06/2560]
แจ้ง การแข่งทักษะภาไทย วันภาษาไทยแห่ชาติ ปี 60สามารถ Download ไฟล์ เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ตามลิงค์นี้
http://www.cmarea3.go.th/2560/?page_id=664&preview=true 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ :[12/06/2560]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.คอมพิวเตอร์(43.21.15.00)และโทรทัศน์สี จำนวน 374 ชุด 2.ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (43.23.30.04) จำนวน 374 ชุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ :[12/06/2560]
ข่าวประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์(43.21.15.00)ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (43.23.30.04),ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ :[12/06/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯ รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[07/06/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯ รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[07/06/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯ รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[07/06/2560]
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[05/06/2560]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท/เดือน ยื่นและรับใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[02/06/2560]
ด่วน!!!แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม 2560) เพื่อประกอบข้อมูลการจัดทำแผนเพื่อขอรับจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ว่างจากผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตามแนวทางในการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้จัดส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล(งานอัตรากำลัง) และทางE-mail : gi_gi777@hotmail.com ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : น.ส.อุบลพรรณ กองพล เมื่อ :[23/05/2560]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สมรรถนะวิชาชีพครูบรรณารักษ์กับการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" ในวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคคล 0856213832 เมื่อ :[17/05/2560]
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน /// โรงเรียนรังษีวิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับม.ปลาย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา /// รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สอบคัดเลือกวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 /// สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนรังษี สำนักงานอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ในวันเเละเวลาราชการ โทร. 053-383124-5 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/05/2560]
ประกาศ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[15/05/2560]
ประกาศโรงเรียนบ้านต้นส้าน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[12/05/2560]
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนรังษีวิทยา การรับสมัครบุคลากรสายผู้สอน จำนวน 2 อัตรา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสำนักอำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา โทร 053383124-5 ต่อ 372 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[08/05/2560]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร กำหนดรับสมัครวันที่ 2 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.dei.ac.th (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[03/05/2560]
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษา รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ1 ปี รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 7 มิถุนายน 2560 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[03/05/2560]
สหภาพครูแห่งชาติจะจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและสมัชชาสามัญ เรื่อง"สถานภาพครูไทย ยุคประเทศไทย 4.0 "ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคคล 0856213832 เมื่อ :[02/05/2560]
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง "ประเทศไทย 4.0 กับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ" ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มิุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเดียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[01/05/2560]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 - วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[27/04/2560]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง การจัดซื้อสื่อการสอน และขอเชิญยื่นซองเสนอราคา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 รายการ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[27/04/2560]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อสื่อการสอน และขอเชิญยื่นซองเสนอราคา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[27/04/2560]
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (43.21.15.00),ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ(43.23.30.04)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[25/04/2560]
โรงเรียนบ้านต้นส้าน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไาย จำนวน 1 อัตรา /// ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านต้นส้าน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/04/2560]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 6 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6