เรื่อง / ไฟล์เอกสาร                                                                             login
**รายชื่อโรงเรียน 9 โรงเรียน ที่ยังไม่รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบลงทุนฯ** ตามหนังสือที่ ศธ 04049/ว702 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 (รายชื่อตามไฟล์แนบ กรุณาเร่งรายงานข้อมูลในระบบ e-MEs โดยด่วน) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[17/02/2560]
** 9 โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลความคืบหน้าการใช้จ่ายงบลงทุนฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔๙/ว๗๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐**รายชื่อ ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[17/02/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอขยายเวลารับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืนฯ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[16/02/2560]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[03/02/2560]
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 (รายละเอียดตามไพล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[02/02/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอขยายเวลารับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[30/01/2560]
ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเพื่อทราบ สพป.เชียงใหม่ 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[25/01/2560]
ด้วย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 40 " สำหรับบุคลากรภาครัฐ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[24/01/2560]
ด้วย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 3 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[24/01/2560]
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2560 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[20/01/2560]
ด้วย สพฐ. ได้แจ้งการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิกการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 มาเพื่อทราบ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[19/01/2560]
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ "การใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" (ต่อ) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[11/01/2560]
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมเชิปฏิบัติการเรื่อง "การใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ/หรือระดับมัธยมศึกษา (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[11/01/2560]
ด้วยศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[10/01/2560]
ด้วยศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[10/01/2560]
ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18 ในระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2560 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[10/01/2560]
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่ากระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญีปุ่นได้เสนอให้ทุแก่่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[10/01/2560]
แจ้งยกเลิกการอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุด ตามที่ สพป.ชม.3 แจ้ง ไว้จะจัดวันที่ 24-25 ก.ย.59 นั้น ขอแจ้งยกเลิกการอบรมดังกล่าว  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[21/09/2559]
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 05.00-18.00 น. อาจทำให้การจราจรไม่สะดวกในเส้นทางตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[01/09/2559]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ,โรงเรียนศึกษาสงเคราะ์เชียงดาว, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และ สถานศึกษาเอกชนในสังกัด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : นิเทศ เมื่อ :[11/08/2559]
แจ้งการแข่งขันตอบปัญหาจากสาราณุกรมไทย ปี 2559
แข่งขันระดับ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัพลาซ่า แอร์พอร์ตเชียงใหม่
เริ่มแข่งขันตั้งแต่ เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
ผู้ประสานงาน คุณระพัพรรณ 089 - 433 0320  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[10/08/2559]
ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้มอบรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์กับครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างสรรค์และริเริ่มทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มพูนความสนใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์สมัครรับรางวัลดังกล่าว ตามเอกสารแนบดังท้ายนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[26/07/2559]
แจ้งรายชื่อครูที่จะไปศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน วันเสาร์ที่ 9 ก.ค.59 (ปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[05/07/2559]
 
แจ้งรายชื่อครูที่จะศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียน วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 (ปรับแก้ไขรายชื่อเพิ่มเติม) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[05/07/2559]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 4 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4