เรื่อง / ไฟล์เอกสาร                                                                             login
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ด้านการแนะแนวอาชีพ (รายละเอียดดังไฟล์แนบมานี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[23/11/2560]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[24/10/2560]
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ***หยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560*** 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[12/10/2560]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเข้ารับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รับเอกสาร(ก.ค.ศ.1 , ก.ค.ศ.2 และก.ค.ศ.3)เพื่อทำการประเมินได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (รายชื่อดังแนบ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[05/10/2560]
ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[04/10/2560]
ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๒๐ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและได้ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ชื่อ นายวีระชัย รินดวงดี หมายเลข ๔๓๙-๑-๑๒๙๓๙-๔ นั้น คณะครุศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร จากเลขบัญชีดังกล่าวเป็นเลขบัญชี ชื่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเลข ๔๓๙-๑-๒๑๐๕๕-๓ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[18/09/2560]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแจ้งตารางกิจกรรมอบรมพัฒนาครูประจำการด้วยการสร้างเครือข่ายครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม มาเพือทราบและประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[12/09/2560]
ด่วน!! ในการรายงานข้อมูลผลการประเมินการอ่านฯ และ ผลการอ่านแนว PISA ในระบบ e-MEs กำหนดให้ใช้ผลการประเมินของนักเรียนปกติมารายงาน และการรายงานที่ถูกต้อง มีเงื่อนไขคือ จำนวนรวมอ่าน และจำนวนรวมเขียน จะต้องเท่ากับ นักเรียนปกติของแต่ละชั้น ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 60 พบว่า มีโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน และโรงเรียนที่รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน (ตามไฟล์แนบ) ดังนั้น ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบเร่งรายงาน และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 2560 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[01/09/2560]
ด่วน!! ในการรายงานข้อมูลผลการประเมินการอ่านฯ และ ผลการอ่านแนว PISA ในระบบ e-MEs กำหนดให้ใช้ผลการประเมินของนักเรียนปกติมารายงาน และการรายงานที่ถูกต้อง มีเงื่อนไขคือ จำนวนรวมอ่าน และจำนวนรวมเขียน จะต้องเท่ากับ นักเรียนปกติของแต่ละชั้น ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 60 พบว่า มีโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน และโรงเรียนที่รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน (ตามไฟล์แนบ) ดังนั้น ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบเร่งรายงาน และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 2560 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[01/09/2560]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 20 (ในระหว่างวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 60 ) รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[31/08/2560]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 20 (ในระหว่างวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 60 ) รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[31/08/2560]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 20 (ในระหว่างวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 60 ) รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[31/08/2560]
**ด่วน** **ตรวจสอบว่าโรงเรียนของท่านรายงานข้อมูลถูกต้องหรือยังไม่รายงาน จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้**
++โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลประเมินการอ่านฯ หรือที่รายงานแล้วไม่ถูกต้อง ขอให้โรงเรียนดังกล่าวเร่งรายงานหรือแก้ไขรายงานผลประเมินการอ่านออกเขียนได้(ป.1-ป.6) และรายงานข้อมูลประเมินการอ่านฯ (ม.1-3)ตามแนว PISA ในระบบ e-MEs ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2560 สรุป ได้ดังนี้
++ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ รายงานแล้ว 111 โรง แบ่งเป็น รายงานถูกต้อง 43 โรง รายงานไม่ถูกต้อง 68 โรง ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่รายงาน มี 42 โรง
++ข้อมูลการอ่านตามแนว PISA รายงานแล้ว 40 โรง แบ่งเป็น รายงานถูกต้อง 24 โรง ไม่ถูกต้อง 16 โรง ส่วนโรงเรียนที่ไม่รายงาน มี 21 โรง
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[30/08/2560]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ***ขอประกาศผลสอบการแข่งขันคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก อันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.053-452005  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[24/08/2560]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ***ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.053-452005 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[23/08/2560]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 และวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.053-452005 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[17/08/2560]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 และวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.053-452005 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/08/2560]
ศาลากลางจังหวัด แจ้งประชาชัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ (รายละเอียดดังไฟล์แนบมานี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[15/08/2560]
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศศียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17ฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[07/08/2560]
จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ 3/2560ฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[07/08/2560]
จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ 3/2560ฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[07/08/2560]
จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ 3/2560ฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[07/08/2560]
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา(ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560) รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[03/08/2560]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับข้อสังเกตผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายชื่อดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[27/07/2560]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเข้ารับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รับเอกสาร(ก.ค.ศ.1 , ก.ค.ศ.2 และก.ค.ศ.3)เพื่อทำการประเมินได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (รายชื่อดังแนบ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[27/07/2560]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 7 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7