เรื่อง / ไฟล์เอกสาร                                                                             login
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 - วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[27/04/2560]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง การจัดซื้อสื่อการสอน และขอเชิญยื่นซองเสนอราคา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 รายการ
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[27/04/2560]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อสื่อการสอน และขอเชิญยื่นซองเสนอราคา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[27/04/2560]
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (43.21.15.00),ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ(43.23.30.04)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[25/04/2560]
โรงเรียนบ้านต้นส้าน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไาย จำนวน 1 อัตรา /// ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านต้นส้าน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/04/2560]
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ /// โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/04/2560]
ประชาสัมพันธ์/// มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /// รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 /// ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th/ หรือโทรศัพท์ 0-3810-2327 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[24/04/2560]
ประกาศ การจัดจ้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[11/04/2560]
ตัวอย่างเอกสารประกอบการเขียน SSR / SAR/การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์ด้านล่าง) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เมื่อ :[07/04/2560]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ /// กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. /// ติดต่อสอบถามที่ 053-452005 ในวันและเวลาราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[07/04/2560]
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา /// ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 7-12 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ /// ค่าตอบแทน 6,000 บาทต่อเดือน /// สอบถามโทร. 053-452026 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[05/04/2560]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯ (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[03/04/2560]
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP JUNIOR) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
--- ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 - วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ---
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง
จัดโดยสำนักงาน กปร.
** สมัครได้ตั้งบัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560
ติดต่อสอบถาม โทร.02-447-8500 ต่อ 116 117 หรือ
081-1434-389, 096-973-6377 ** 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[28/03/2560]
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย จะดำเนินการสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[23/03/2560]
ขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไป ร่วมบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560
--- ติดต่อสอบถาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 หมายเลข 053-452021 ต่อ 13 ---
--- จัดโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ --- 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[21/03/2560]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 20 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[15/03/2560]
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[14/03/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอขยายเวลาการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสุูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้ฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[13/03/2560]
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคกรสอนแบบสะเต็มศึกษา" เดือน เมษายน 2560 , "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 5 และการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[07/03/2560]
กรมสรรพาสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2- 9 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ (งานประชาสัมพันธ์) เมื่อ :[03/03/2560]
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Innovative School Summit 2017 (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[28/02/2560]
**รายชื่อโรงเรียน 9 โรงเรียน ที่ยังไม่รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบลงทุนฯ** ตามหนังสือที่ ศธ 04049/ว702 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 (รายชื่อตามไฟล์แนบ กรุณาเร่งรายงานข้อมูลในระบบ e-MEs โดยด่วน) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[17/02/2560]
** 9 โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลความคืบหน้าการใช้จ่ายงบลงทุนฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔๙/ว๗๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐**รายชื่อ ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[17/02/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอขยายเวลารับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืนฯ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[16/02/2560]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[03/02/2560]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5