เรื่อง / ไฟล์เอกสาร                                                                             login
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรครูในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[20/04/2561]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3... ขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แห่งใหม่) และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี...ตามมติของคณะกรรมการจัดงานพิธีเปิดป้ายอาคารฯ ***เป็นวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561*** จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เมื่อ :[20/04/2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[11/04/2561]
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฝาง แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลคัดเลือกเป็นครุภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[11/04/2561]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[09/04/2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[05/04/2561]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[04/04/2561]
ประชาสัมพันธ์ การ***้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ประชาสัมพันธ์ การ***้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561 ไปแล้วนั้น
ในการนี้ หากข้าราชการครูท่านใดประสงค์จะ***้เงิน ตามโครงการดังกล่าว ให้ส่งเอกสารแบบคำขอ***้ (ทป.๑) และเอกสารต่างๆ ได้ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางนาริสา พงษ์พานิชย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๕๒๑๕๘๓
 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ 053-452021 ต่อ 0 เมื่อ :[20/03/2561]
ประชาสัมพันธ์ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(บุคลากรภาครัฐ)" 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[16/03/2561]
ประชาสัมพันธ์ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(บุคลากรภาครัฐ)"
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[16/03/2561]
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[15/03/2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[14/03/2561]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[12/03/2561]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ปี 2561 **ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 25 มีีนาคม 2561  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[09/03/2561]
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[08/03/2561]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (รายละเอียดดังปรากฏไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[02/03/2561]
20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[26/02/2561]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[20/02/2561]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[12/02/2561]
โรงเรียนบ้านปางสัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕
๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหวขนาด ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ
งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เมื่อ :[09/02/2561]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นภาษีประจำปี 2560 (ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3) สามารถดาวน์โหลด หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ที่ www.cm3.go.th หัวข้อหน่วยงานภายใน (บริหารงานการเงินและสินทรัพย์) และสามารถยื่นแบบได้ที่กรมสรรพากรทุกพื้นที่ หรือออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[08/02/2561]
แจ้งผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ รับเอกสารการประเมิน (ก.ค.ศ. 1,2,3) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ในวันและเวลาราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[08/02/2561]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[08/02/2561]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ :[06/02/2561]
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งกำหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[06/02/2561]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 9 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9