เรื่อง / ไฟล์เอกสาร                                                                             login
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย จะดำเนินการสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[23/03/2560]
ขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไป ร่วมบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560
--- ติดต่อสอบถาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 หมายเลข 053-452021 ต่อ 13 ---
--- จัดโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ --- 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[21/03/2560]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 20 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[15/03/2560]
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
หนังสือจากกลุ่ม : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[14/03/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอขยายเวลาการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสุูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้ฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[13/03/2560]
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคกรสอนแบบสะเต็มศึกษา" เดือน เมษายน 2560 , "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 5 และการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-452021 ต่อ 34 เมื่อ :[07/03/2560]
กรมสรรพาสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2- 9 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ (งานประชาสัมพันธ์) เมื่อ :[03/03/2560]
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Innovative School Summit 2017 (รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[28/02/2560]
**รายชื่อโรงเรียน 9 โรงเรียน ที่ยังไม่รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบลงทุนฯ** ตามหนังสือที่ ศธ 04049/ว702 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 (รายชื่อตามไฟล์แนบ กรุณาเร่งรายงานข้อมูลในระบบ e-MEs โดยด่วน) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[17/02/2560]
** 9 โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลความคืบหน้าการใช้จ่ายงบลงทุนฯ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๔๙/ว๗๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐**รายชื่อ ตามไฟล์แนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[17/02/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอขยายเวลารับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืนฯ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[16/02/2560]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[03/02/2560]
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 (รายละเอียดตามไพล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[02/02/2560]
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอขยายเวลารับสมัครและประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[30/01/2560]
ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเพื่อทราบ สพป.เชียงใหม่ 3 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[25/01/2560]
ด้วย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 40 " สำหรับบุคลากรภาครัฐ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[24/01/2560]
ด้วย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 3 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[24/01/2560]
ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2560 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[20/01/2560]
ด้วย สพฐ. ได้แจ้งการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิกการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 มาเพื่อทราบ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[19/01/2560]
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ "การใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" (ต่อ) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[11/01/2560]
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมเชิปฏิบัติการเรื่อง "การใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ/หรือระดับมัธยมศึกษา (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[11/01/2560]
ด้วยศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[10/01/2560]
ด้วยศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[10/01/2560]
ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 18 ในระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2560 (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (085-6213822 , 059-6352678,081-4726179) เมื่อ :[10/01/2560]
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่ากระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญีปุ่นได้เสนอให้ทุแก่่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[10/01/2560]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5