เรื่อง / ไฟล์เอกสาร                                                                             login
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 และวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.053-452005 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[17/08/2560]
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 และวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.053-452005 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[17/08/2560]
ศาลากลางจังหวัด แจ้งประชาชัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖ (รายละเอียดดังไฟล์แนบมานี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[15/08/2560]
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศศียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17ฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[07/08/2560]
จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ 3/2560ฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[07/08/2560]
จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ 3/2560ฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[07/08/2560]
จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ 3/2560ฯ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[07/08/2560]
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา(ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2560) รายละเอียดดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[03/08/2560]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับข้อสังเกตผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายชื่อดังแนบ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[27/07/2560]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเข้ารับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รับเอกสาร(ก.ค.ศ.1 , ก.ค.ศ.2 และก.ค.ศ.3)เพื่อทำการประเมินได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (รายชื่อดังแนบ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : เมื่อ :[27/07/2560]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้าง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติการในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[18/07/2560]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ :[17/07/2560]
แจ้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ "โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน" ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโดยสามารถสมัครได้ที่www.thaigoodteacher หรือ Facebook Fanpage:เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้ประสาน คุณพรพรรณ พิมพิสาร 053-452021 ต่อ 34) เมื่อ :[17/07/2560]
ประชาสัมพันธ์รายชื่อที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลประเมินการอ่าน(ป.1-ป.6)และอ่าน PISA (ม.1-ม.3)ขอให้รีบกรอกข้อมูลดังกล่าวด่วน  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[14/07/2560]
ประชาสัมพันธ์ ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เมื่อ :[12/07/2560]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้)
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้องยื่นแบบคำขอการพัฒนาฯ ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมการพัฒนาฯได้  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[06/07/2560]
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้)
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้องยื่นแบบคำขอการพัฒนาฯ ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมการพัฒนาฯได้  

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร (นายศรีมงคล ขุนรินชา 085-6213822) เมื่อ :[06/07/2560]
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเข้ารับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รับเอกสารคืน (ก.ค.ศ.1 , ก.ค.ศ.2 และก.ค.ศ.3)ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (รายชื่อดังแนบ)  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุุคคล เมื่อ :[06/07/2560]
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยผิดกฎหมาย 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :[04/07/2560]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคาร สปช.2/28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เมื่อ :[30/06/2560]
**ขอให้โรงเรียนทุกโรงเร่งรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้และ PISA ทางระบบ E-MEs ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 5 ก.ค.60 ตามคู่มือ และรหัสผ่าน ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้**  
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
 [ ไฟล์ที่ 2 ]
หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[30/06/2560]
ขอเชิญบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม Video conference เพื่อรับฟังการชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ยุทธศาสตร์ นโยบาย ศธ. งบประมาณ และอื่นๆ) ในวัน พุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุม ๑ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓๑. นายสมาน ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
๒. น.ส.จันวีนา สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๓. นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. นางมยุรา วรรณวัต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ
๕. นางนลินี กิติน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
๖. นางธนวรรณ วงศ์จักร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
๗. นางจินดา กันทะศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
๘. นายรพีพัฒนศักดิ์ ทวีอภิรดีพัชร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๙. นายอนันต์ กันนาง ศึกษานิเทศก์
๑๐. นางสุภาดา พูนศรีโชติ ศึกษานิเทศก์
๑๑. น.ส.สักการะ ทนันชัย ศึกษานิเทศก์
๑๒. น.ส.พิสมัย อะโน ศึกษานิเทศก์
๑๓. น.ส.เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์
๑๔. น.ส.รัชนี ลาภรัตนทอง ศึกษานิเทศก์
๑๕. น.ส.ศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศึกษานิเทศก์
๑๖. นางนริสา พงษ์พานิชย์ นักจัดการงานทั่วไป
๑๗. นางสุพรรณี ทองคำ เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๘. นายวิษณุ แสนเมืองมูล นักวิชาการศึกษา
๑๙. นางอรพิน ฟื้นอินต๊ะศรี นักวิชาการศึกษา
๒๐. น.ส.รสรินย์ ฐิติเศรษฐโสภณ นักวิชาการศึกษา
๒๑. นายธนาธร จูงวงษ์สุข นักวิชาการศึกษา
๒๒. น.ส.สุดารัตน์ จวนสาง นักวิชาการศึกษา
๒๓. น.ส.พรพรรณ พิมพิสาร นักทรัพยากรบุคคล
๒๔. น.ส.อุบลพรรณ กองพล พนักงานราชการ
๒๕. นางศิริพร จูมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๖. นายเสกสรรค์ คำทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๗. นายดิศนันท์ ศรีวิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๘. นายภูริวัจน์ จิตสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๙. น.ส.สกานัฏฐ์ สุทธิธนกัณฐ์ พนักงานราชการ 

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ :[27/06/2560]
การแข่งขันคัดลายมือ เนื่องวันภาษาไทย ปี 60 (บทความที่ให้นักเรียนคัดลายมือ) 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เมื่อ :[13/06/2560]
แจ้ง การแข่งทักษะภาไทย วันภาษาไทยแห่ชาติ ปี 60สามารถ Download ไฟล์ เพื่อแก้ไขข้อมูลได้ตามลิงค์นี้
http://www.cmarea3.go.th/2560/?page_id=664&preview=true 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ :[12/06/2560]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.คอมพิวเตอร์(43.21.15.00)และโทรทัศน์สี จำนวน 374 ชุด 2.ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (43.23.30.04) จำนวน 374 ชุด 
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

หนังสือจากกลุ่ม : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ :[12/06/2560]
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 7 หน้า หน้าถัดไป = 2  1 2 3 4 5 6 7