เอกสารดาวน์โหลด

 

กลุ่มนโยบายและแผน
 
   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 
            Download[รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนก.ค.61′]                                                                                                                                           Download[“ประกวดราคาชื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก(E-bidding)’]
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
            [แบบบันทึกการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2561]
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
            [
Download ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560′]                                                                                             Download [แบบวัดบุคลิกภาพ’] 

 

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
   กลุ่มอำนวยการ
            Download[“คู่มือการรายงานคำรับรองฯ ปี 61 รอบที่ 2]
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา