เอกสารดาวน์โหลด

 

กลุ่มนโยบายและแผน
 
   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 

Download[รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 61′]

Download[“ประกวดราคาชื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิก(E-bidding)’]

Download[รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 61′]

   กลุ่มบริหารงานบุคคล

Download[แบบบันทึกการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2561]

   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Download ข้อมูลประชากรวัยเรียน ปี 2555 – 2556 

[Download ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560′]

Download [แบบวัดบุคลิกภาพ’] 

 

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
   กลุ่มอำนวยการ

Download[“คู่มือการรายงานคำรับรองฯ ปี 61 รอบที่ 2

Download [หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน‘]

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา