โรงเรียนในสังกัด

อำเภอฝางอำเภอแม่อายอำเภอไชยปราการอำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงสถานศึกษาเอกชน
รหัส 10 หลัก รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท
1050130201 50030050 บ้านต้นผึ้ง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130202 50030051 บ้านหัวฝาย อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130204 50030052 บ้านป่าบง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130206 50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130207 50030054 บ้านหัวนา อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130208 50030055 บ้านม่วงชุม อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130209 50030056 บ้านลาน อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130210 50030057 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130211 50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130199 50030059 บ้านขอบด้ง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130200 50030060 บ้านม่อนปิ่น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130203 50030061 บ้านเวียงหวาย อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130218 50030063 บ้านสันม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130219 50030064 บ้านแม่ข่า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130221 50030066 บ้านดงป่าลัน อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130222 50030067 บ้านสันต้นเปา อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130228 50030069 บ้านปางปอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130224 50030071 บ้านโป่งนก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130225 50030072 บ้านห้วยไคร้ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130226 50030073 บ้านแม่คะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130227 50030074 บ้านเหมืองแร่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130192 50030075 บ้านทุ่งหลุก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130193 50030076 บ้านยาง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130194 50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130195 50030078 บ้านห้วยห้อม อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130196 50030079 บ้านหนองขวาง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130197 50030080 บ้านหลวง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130198 50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
1050130223 50030082 วิรุณเทพ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130190 50030083 บ้านแม่งอนกลาง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130189 50030086 บ้านสันป่าแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130184 50030087 บ้านปางสัก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130185 50030088 บ้านแม่สูนน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130186 50030089 บ้านต้นส้าน อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130187 50030090 บ้านหนองยาว อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130183 50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130235 50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130233 50030093 บ้านแม่ใจ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130234 50030094 บ้านห้วยบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130181 50030095 บ้านโป่งถืบ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130231 50030097 บ้านหนองตุ้ม ประถมศึกษา
1050130232 50030098 บ้านศรีดอนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130178 50030099 บ้านเวียงฝาง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130179 50030100 บ้านสันทรายคองน้อย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130215 50030103 บ้านสันต้นดู่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130216 50030104 บ้านห้วยงูกลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130212 50030105 วัดนันทาราม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130213 50030106 บ้านสันทราย ประถมศึกษา
1050130214 50030107 วัดศรีบุญเรือง อนุบาล-ประถมศึกษา

 

รหัส 10 หลัก รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท
1050130467 50030108 วัดห้วยน้ำเย็น อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130469 50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130470 50030111 บ้านท่ามะแกง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130505 50030112 บ้านห้วยปู อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130506 50030113 เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130509 50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130471 50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130472 50030116 บ้านห้วยศาลา อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130473 50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130474 50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130475 50030119 บ้านสุขฤทัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130476 50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130494 50030121 บ้านหลวง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130495 50030122 บ้านป่าก๊อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130496 50030123 บ้านป่าแดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130502 50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130503 50030127 บ้านปางต้นเดื่อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130504 50030128 บ้านสันป่าเหียว อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130479 50030130 บ้านหนองขี้นกยาง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130484 50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130485 50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130488 50030135 บ้านห้วยคอกหมู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130477 50030136 ชุมชนบ้านคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130478 50030137 ประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130480 50030138 บ้านห้วยม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130481 50030139 บ้านฮ่างต่ำ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130510 50030143 บ้านแม่สาว อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130511 50030144 บ้านหนองเต็ง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130512 50030145 บ้านโป่งไฮ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130513 50030146 บ้านห้วยป่าซาง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130514 50030147 บ้านดง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130515 50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130516 50030149 บ้านสันป่าข่า อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130500 50030151 บ้านดอนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130490 50030154 บ้านโละ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130491 50030155 บ้านสันปอธง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130493 50030157 บ้านสันต้นหมื้อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัส 10 หลัก รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท
1050130889 50030170 บ้านปงตำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130890 50030171 บ้านห้วยบง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130892 50030173 วัดอรัญญวาสี อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130893 50030174 วัดบ้านท่า อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130904 50030175 บ้านแม่ทะลบ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130905 50030176 วัดป่าแดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130906 50030177 บ้านป่างิ้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130907 50030178 บ้านห้วยต้นตอง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130888 50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130880 50030181 บ้านแม่ขิ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130881 50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130882 50030183 บ้านอ่าย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130884 50030185 บ้านถ้ำตับเตา อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130886 50030187 บ้านหัวฝาย อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130900 50030190 บ้านสินชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130901 50030191 บ้านผาแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130897 50030193 บ้านต้นโชค อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130898 50030194 บ้านปง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130899 50030195 สันติวนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130894 50030196 บ้านห้วยไผ่ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130895 50030197 บ้านใหม่หนองบัว อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส 10 หลัก รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท
1050130099 50030001 บ้านถ้ำ ประถมศึกษา
1050130100 50030002 บ้านเชียงดาว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130102 50030004 บ้านทุ่งหลุก อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130103 50030005 บ้านปางแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130095 50030006 บ้านทุ่งละคร อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130096 50030007 บ้านดอน ประถมศึกษา
1050130098 50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130115 50030011 บ้านห้วยทรายขาว อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130116 50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130109 50030014 บ้านแม่กอนใน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130110 50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130117 50030016 บ้านออน อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130118 50030017 บ้านปางเฟือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130119 50030018 บ้านแม่ป๋าม อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130120 50030019 บ้านปางมะเยา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130121 50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130122 50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130123 50030022 บ้านเมืองคอง ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130124 50030023 บ้านวังมะริว อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130125 50030024 บ้านหนองบัว ประถมศึกษา
1050130126 50030025 ดอยสามหมื่น อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130111 50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130112 50030027 บ้านใหม่ ประถมศึกษา
1050130127 50030029 บ้านเมืองนะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130128 50030030 บ้านอรุโณทัย อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130129 50030031 แกน้อยศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
1050130130 50030032 บ้านหนองเขียว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130131 50030033 โครงการหลวงแกน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130132 50030034 บ้านรินหลวง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130104 50030035 บ้านนาหวาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130107 50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู ประถมศึกษา
1050130091 50030039 บ้านแม่แมะ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130092 50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130084 50030043 บ้านป่าบง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130085 50030044 วัดจอมคีรี อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130086 50030045 บ้านแม่นะ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130087 50030046 บ้านสบคาบ ประถมศึกษา
1050130089 50030048 บ้านแม่อ้อใน ประถมศึกษา
1050130090 50030049 วัดปางมะโอ อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส 10 หลัก รหัสโรงเรียน โรงเรียน ประเภท
1050130874 50030158 บ้านเปียงหลวง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130875 50030159 บ้านจอง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130876 50030160 บ้านห้วยไคร้ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130879 50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130869 50030165 บ้านกองลม อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130870 50030166 บ้านเวียงแหง อนุบาล-ประถมศึกษา
1050130871 50030167 บ้านนามน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130878 50030168 บ้านปางป๋อ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1050130877 50030169 บ้านม่วงป๊อก อนุบาล-ประถมศึกษา
Content 3