ติดต่อ

ชื่อสำนักงานเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
Chiangmai Primary Educational Service Area Office 3
ชื่อย่อ สพป.ชม.3
ที่อยู่ 359/7 ถนนเจ็ดยอด หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เว็บไซต์ http://www.cmarea3.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 053452021
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0
กลุ่มการเงิน ต่อ 20
กลุ่มบุคคล ต่อ 34
กลุ่มแผน ต่อ 43
กลุ่มนิเทศ ต่อ 50
กลุ่มส่งเสริม ต่อ 62
กลุ่มเอกชน ต่อ 72
ตรวจสอบภายใน ต่อ 82
หน้าห้องผอ.เขต ต่อ 19
ICT ต่อ 17
หมายเลขโทรสาร 053451147
อีเมลล์ chiangmaiarea3@gmail.com