ติดต่อ

ชื่อสำนักงานเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
Chiangmai Primary Educational Service Area Office 3
ชื่อย่อ สพป.ชม.3
ที่อยู่ 177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เว็บไซต์ http://www.cmarea3.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 053-346660
กลุ่มอำนวยการ 053 – 346659
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 053 – 346664
กลุ่มบริหารงานบุคคล 053 – 346661
กลุ่มนโยบายและแผน 053 – 346662
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 053 – 346666
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 053 – 346663
หน่วยตรวจสอบภายใน 053 – 346665