รับสมัครครูอัตราจางชั่วคราว (ตางชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ดวย โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ ๓ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนครูอัตราจางชั่วคราว (ตางชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ อัตรา ดังนั้น

ใส่ความเห็น

แชร์ QR Code for รับสมัครครูอัตราจางชั่วคราว (ตางชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ